Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeDiscovery Why do we dream?

[Mp4] Why do we dream?

 

In the third millenium BCE, Mesopotamian kings recorded and interpreted their dreams on wax tablets. A thousand years later, Ancient Egyptians wrote a dream book, listing over a hundred common dreams and their meanings. And in the years since, we haven’t paused in our quest to understand why we dream.

 

So, after a great deal of scientific research, technological advancement, and persistence, we still don’t have any definite answers, but we have some interesting theories.

 

We dream to fulfill our wishes.

In the early 1900s, Sigmund Freud proposed that while all of our dreams, including our nightmares, are a collection of images from our daily conscious lives, they also have symbolic meanings, which relate to the fulfillment of our subconscious wishes.

 

Freud theorized that everything we remember when we wake up from a dream is a symbolic representation of our unconscious primitive thoughts, urges, and desires. Freud believed that by analyzing those remembered elements, the unconscious content would be revealed to our conscious mind, and psychological issues stemming from its repression could be addressed and resolved.

 

We dream to remember.

To increase performance on certain mental tasks, sleep is good, but dreaming while sleeping is better. In 2010, researchers found that subjects were much better at getting through a complex 3-D maze if they had napped and dreamed of the maze prior to their second attempt. In fact, they were up to ten times better at it than those who only thought of the maze while awake between attempts, and those who napped but did not dream about the maze.

 

Researchers theorize that certain memory processes can happen only when we are asleep, and our dreams are a signal that these processes are taking place.

 

We dream to forget.

There are about 10,000 trillion neural connections within the architecture of your brain. They are created by everything you think and everything you do.

 

A 1983 neurobiological theory of dreaming, called reverse learning, holds that while sleeping, and mainly during REM (*) sleep cycles, your neocortex reviews these neural connections and dumps the unnecessary ones.

 

Without this unlearning process, which results in your dreams, your brain could be overrun by useless connections and parasitic thoughts could disrupt the necessary thinking you need to do while you’re awake.

 

 

We dream to keep our brains working.

The continual activation theory proposes that your dreams result from your brain’s need to constantly consolidate and create long-term memories in order to function properly. So when external input falls below a certain level, like when you’re asleep, your brain automatically triggers the generation of data from its memory storages, which appear to you in the form of the thoughts and feelings you experience in your dreams. In other words, your dreams might be a random screen saver your brain turns on so it doesn’t completely shut down.

 

We dream to rehearse.

Dreams involving dangerous and threatening situations are very common, and the primitive instinct rehearsal theory holds that the content of a dream is significant to its purpose. Whether it’s an anxiety-filled night of being chased through the woods by a bear or fighting off a ninja in a dark alley, these dreams allow you to practice your fight or flight instincts and keep them sharp and dependable in case you’ll need them in real life.

 

But it doesn’t always have to be unpleasant. For instance, dreams about your attractive neighbor could actually give your reproductive instinct some practice, too.

 

We dream to heal.

Stress neurotransmitters in the brain are much less active during the REM stage of sleep, even during dreams of traumatic experiences, leading some researchers to theorize that one purpose of dreaming is to take the edge off painful experiences to allow for psychological healing.

 

Reviewing traumatic events in your dreams with less mental stress may grant you a clearer perspective and enhanced ability to process them in psychologically healthy ways.

 

People with certain mood disorders and PTSD (*) often have difficulty sleeping, leading some scientists to believe that lack of dreaming may be a contributing factor to their illnesses.

 

We dream to solve problems.

Unconstrained by reality and the rules of conventional logic, in your dreams, your mind can create limitless scenarios to help you grasp problems and formulate solutions that you may not consider while awake.

 

John Steinbeck called it the committee of sleep, and research has demonstrated the effectiveness of dreaming on problem solving.

 

It’s also how renowned chemist August Kekule discovered the structure of the benzene molecule, and it’s the reason that sometimes the best solution for a problem is to sleep on it (*).

 

 

And those are just a few of the more prominent theories. As technology increases our capability for understanding the brain, it’s possible that one day we will discover the definitive reason for them. But until that time arrives, we’ll just have to keep on dreaming.

 

Source: TED-Ed

WORD BANK:

millenium /mɪˈlen.i.əm/ (n): thiên niên kỷ

Mesopotamia /ˌmes.ə.pəˈteɪ.mi.ə/ (n): Lưỡng Hà

interpret sth /ɪnˈtɜː.prɪt/ [C1] (v): giải thích, giải mã cái gì

wax /wæks/ (n): sáp

pause /pɑːz/ [B2] (v): ngừng

in quest to do sth /kwest/ [C2] (pre): trong quá trình tìm kiếm điều gì

persistence /pɚˈsɪs.təns/ [C2] (n): sự kiên trì

definite /ˈdef.ən.ət/ [B2] (adj): chắc chắn     

conscious /ˈkɑːn.ʃəs/ [B2] (adj): có ý thức

subconscious /ˌsʌbˈkɑːn.ʃəs/ (adj): trong tiềm thức

unconscious /ʌnˈkɑːn.ʃəs/ [B2] (adj): vô thức

fulfill /fʊlˈfɪl/ (v): thực hiện, thỏa mãn (ước mơ, lời hứa)

theorize /ˈθɪr.aɪz/ (v): đưa ra giả thuyết

primitive /ˈprɪm.ə.t̬ɪv/ [C1] (adj): nguyên thủy

urge /ɝːdʒ/ [C2] (n): thôi thúc

stem from sth /stem/ [C1] (v): xuất phát từ đâu

repression /rɪˈpreʃ.ən/ (n): sự đàn áp

address /əˈdres/ [C2] (v): giải quyết

maze /meɪz/ (n): mê cung

prior to sth /praɪr/ [C1] (pre): trước cái gì

neural connections /ˈnʊr.əl/ (n): kết nối thần kinh

neocortex /niː.oʊ-ˈkɔːr.teks/ (n): vỏ não

dump sth /dʌmp/ [C1] (v): loại bỏ cái gì đó

parasitic /ˌper.əˈsɪt̬.ɪk/ (adj): mang tính ký sinh

continual /kənˈtɪn.ju.əl/ [C1] (adj): liên tục

consolidate /kənˈsɑː.lə.deɪt/ (v): củng cố

trigger sth /ˈtrɪɡ.ɚ/ (v): kích hoạt cái gì đó

primitive /ˈprɪm.ə.t̬ɪv/ [C1] (adj): nguyên thủy

instinct /ˈɪn.stɪŋkt/ [C2] (adj): mang tính bản năng

rehearsal /rəˈhɝː.səl/ [B2] (n): sự diễn tập

alley /ˈæl.i/ (n): con hẻm

flight /flaɪt/ (n): bỏ chạy, trốn chạy

dependable /dɪˈpen.də.bəl/ (adj): đáng tin cậy

reproductive /ˌriː.prəˈdʌk.t̬ɪv/ (adj): thuộc về sinh sản

neurotransmitter /ˌnʊr.oʊ.trænsˈmɪt̬.ɚ/ (n): chất dẫn truyền thần kinh

traumatic /trɔˈmæt̬·ɪk/ (adj): đau thương

take the edge off sth (idiom): loại bỏ thứ gì đó tiêu cực

grant sb sth /ɡrænt/ [B2] (v): mang tới cho ai cái gì

unconstrained /ˌʌn.kənˈstreɪnd/ (adj): không bị ràng buộc

conventional /kənˈven.ʃən.əl/ [B2] (adj): thông thường

scenario /səˈner.i.oʊ/ [C2] (n): kịch bản

grasp sth /ɡræsp/ [C1] (v): nắm bắt cái gì

formulate /ˈfɔːr.mjə.leɪt/ [C2] (v): hình thành, tạo ra

renowned /rɪˈnɑʊnd/ (adj): nổi tiếng

molecule /ˈmɑː.lɪ.kjuːl/ (n): phân tử

sleep on sth (idiom): tạm trì hoãn thay vì đưa ra quyết định ngay lập tức, đặc biệt với những vấn đề quan trọng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular