Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeLISTENING Why parrots can talk like humans

[Mp4] Why parrots can talk like humans

 

This is what a macaque monkey would sound like if it suddenly proposed. “Will you marry me?”

 

Yeah, I hate it too. Let’s play it again: “Will you marry me?”

 

Now of course, that’s not a real monkey, it’s a computer simulation that was part of a study on monkey vocal tracts. And what it shows is that monkeys have a strikingly similar vocal structure to humans. But despite all these similarities, they can’t speak.

 

So here’s a question. Compared to monkeys, birds are nothing like us. Yet this bird’s talking to me right now. “Hello”

How?

 

Birds don’t have lips. They don’t have teeth, their “nose” is totally different from ours, but they do have something we don’t.

 

“They actually have a different kind of voice box than we do. It’s called a syrinx.”

 

This is Mya Thompson – She studies birds at Cornell University.

 

“They actually have two independent voice boxes.”

 

In birds, and in humans, the lower respiratory system is shaped sort of like an upside down slingshot. The top part is the trachea, or windpipe, the bottom part is the lungs, and these two pieces move air in and out.

 

In humans, the voice box is called the larynx, and it’s located above the trachea. It contains vocal “folds” that vibrate when air flows through to produce sound. And humans primarily shape that sound with their mouths.

 

But in birds, the voice box is called the “syrinx“. And it’s at the bottom of the trachea. Instead of just sending air through vocal folds like we do, birds actually control the muscles on the walls of the syrinx to shape and produce sound.

 

Take a look at this cardinal as it sings. You can actually see that the noise comes directly from the chest. The bird extends and shortens its neck and opens or closes its beak to refine the noise, but most of the control is actually happening in the syrinx.

 

It’s a powerful sound for such a small animal, but that’s not even the most impressive part: “Cardinals tend to make these “whoop” notes and they go by very very quickly. They’re able to produce more pitches than a piano in less than a tenth of a second. They’re actually switching from one side of the syrinx to another seamlessly to make this very very incredible span of pitches.”

 

The syrinx also lets some birds replicate sounds with astonishing accuracy. For example, BBC Wildlife caught a lyrebird perfectly imitating a camera in the wild. And of course, some of them imitate us.

 

Parrots are born communicators. From the start their brains are wired for speech. “So when they’re first hatched they’re learning right away and they’re learning from everything around them.”

 

But speaking human is no easy feat. We’ve got our vowels A – E – I – O – U. Our plosives “Pocket”. And a variety of consonants – that we even sometimes struggle to enunciate clearly.

 

So to pull off such clarity in human speech, parrots really show off their ability to manipulate their vocal tract. Plosives, for example, require using our lips. To make up for the lack of lips, parrots use something called esophageal speech – it’s almost like burping that comes from within the trachea. The force of air replicates the plosive.

 

As for vowels, where we use our lips, tongue and jaw, researchers have found that parrots move their tongues forward and backward and adjust their beak opening to alter the sound.

 

“It seems like they are the only birds that are actually using their tongue like humans do to shape the sound that’s coming out.”

 

Parrots have a natural desire to communicate. In the wild they form strong bonds with their flocks, but in captivity: “the parrot forms a social bond with you and they want to communicate with you and they have the vocal anatomy to start mimicking you.”

 

When parrots live with us, we’re their flock and they’re determined to sing our song.

 

Source: VOX

WORD BANK

suddenly /ˈsʌd.ən.li/ [B1] (adv): đột ngột

propose /prəˈpəʊz/ [B2] (v): cầu hôn

simulation /ˌsɪm.jəˈleɪ.ʃən/ [C1] (n): sự mô phỏng

study /ˈstʌd.i/ [B2] (n): nghiên cứu

vocal tract (n): đường âm thanh

strikingly /ˈstraɪ.kɪŋ.li/ (adv): ấn tượng

similarity /ˌsɪm.ɪˈlær.ə.ti/ [B2] (n): điểm tương đồng

voice box (or larynx) /ˈvɔɪs ˌbɒks/ (n): thanh quản

syrinx (n): minh quản (chim)

independent /ˌɪn.dɪˈpen.dənt/ [B2] (adj): độc lập

lower respiratory system (n): hệ thống (đường) hô hấp dưới

slingshot /ˈslɪŋ.ʃɒt/ (n): súng cao su

trachea (or windpipe)  /trəˈkiː.ə/ (n): khí quản

lung /lʌŋ/ [B2] (n): phổi

vocal folds (or vocal cords)  /ˈvəʊ.kəl fəʊldz/ (n): dây thanh âm/dây thanh đới

vibrate /vaɪˈbreɪt/ (v): rung

produce /prəˈdʒuːs/ [B1] (v): tạo ra

primarily /praɪˈmer.əl.i/ [B2] (adv): chủ yếu

muscle /ˈmʌs.əl/ [B2] (n): cơ

cardinal /ˈkɑː.dɪ.nəl/ (n): chào mào đỏ/lửa

extend /ɪkˈstend/ [B2] (v): kéo dài

beak /biːk/ [C1] (n): mỏ chim

refine /rɪˈfaɪn/ [C2] (v): tinh chỉnh

powerful /ˈpaʊə.fəl/ [B1] (adj): quyền lực

impressive /ɪmˈpres.ɪv/ [B2] (adj): ấn tượng

pitch /pɪtʃ/ (n): cao độ

switch /swɪtʃ/ [B2] (v): chuyển đổi

seamlessly /ˈsiːm.ləs.li/ (adv): mượt mà

incredible /ɪnˈkred.ə.bəl/ [B2] (adj): đáng kinh ngạc

span /spæn/ (n): khoảng thời gian

replicate /ˈrep.lɪ.keɪt/  (v): sao chép

astonishing /əˈstɒn.ɪ.ʃɪŋ/ [B2] (adj): ấn tượng

lyrebird /ˈlaɪə.bɜːd/ (n): chim thiên cầm

imitate  /ˈɪm.ɪ.teɪt/ [C1] (v): bắt chước

communicator /kəˈmjuː.nɪ.keɪ.tər/ (n): người/vật truyền tin

wired /waɪəd/ (adj): được kết nối

hatch /hætʃ/ (v): nở (trứng…)

easy feat (idiom): điều dễ dàng

vowel /vaʊəl/ [B1] (n): nguyên âm

plosive /ˈpləʊ.sɪv/ (n): âm bật

consonant  /ˈkɒn.sə.nənt/ [B1] (n): phụ âm

struggle /ˈstrʌɡ.əl/ [B2] (v): gặp khó khăn

enunciate /ɪˈnʌn.si.eɪt/ (v): phát âm

pull off sth (PhrV): thành công trong việc làm cái gì đó khó hoặc ngoài mong đợi

show off sth (PhrV): thể hiện cái gì

manipulate  /məˈnɪp.jə.leɪt/ (v): điều khiển

require /rɪˈkwaɪər/ [B1] (v): yêu cầu

make up for sth [B2] (PhrV): bù đắp cho cái gì

esophageal speech (n): giọng thực quản

burp /bɜːp/ (n/v): tiếng ợ, ợ

jaw /dʒɔː/ [B2] (n): hàm

researcher /rɪˈsɜː.tʃər/ [B2] (n): nhà nghiên cứu

adjust /əˈdʒʌst/ [B2] (v): điều chỉnh

alter  /ˈɒl.tər/ [B2] (v): thay đổi

desire /dɪˈzaɪər/ [B2] (n): khao khát

form /fɔːm/ [B2] (v): hình thành

bond /bɒnd/ [B2] (n): sự liên kết

flock /flɒk/ (n): bầy đàn

captivity /kæpˈtɪv.ə.ti/ (n): sự bị giam cầm

anatomy /əˈnæt.ə.mi/ (n): giải phẫu học

mimic /ˈmɪm.ɪk/ (v): bắt chước

determined  /dɪˈtɜː.mɪnd/ [B2] (adj): quyết tâm


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular