Need a job? – Delta’s hiring 8,000 pilots

0
1638

Delta Air Lines is asking flight attendants, ticket agents and other employees to consider taking a seat at the cockpit controls.

Hãng Delta Air Lines đang đề nghị các tiếp viên hàng không, nhân viên bán vé máy bay và các nhân viên khác cân nhắc việc ngồi vào buồng điều khiển.

Concerned about a shortage of pilots, the second-largest U.S. airline is offering its workers the chance to take an unpaid leave of absence to attend flight school. On the other end: a job flying a Delta jet.

Lo ngại về sự thiếu hụt phi công, hãng máy bay lớn thứ 2 của Mỹ đang trao cho các nhân viên cơ hội để nghỉ việc không lương để tham gia trường dạy lái máy bay. Và cuối cùng là: 1 vị trí phi công cho máy bay của hãng Delta.

Delta estimates it will need to hire more than 8,000 pilots over the next decade, as its ranks of more than 13,000 pilots thin due to the federally mandated retirement age of 65, or leave for other companies. The initiative is part of a broader program Delta unveiled on Tuesday that also includes conditional job offers for certain college students.

Hãng Delta ước tính rằng họ sẽ cần thuê thêm 8.000 phi công trong thập niên tới, và họ cho rằng số lượng 13,000 phi công của hãng sẽ là không đủ theo độ tuổi về hưu mà liên bang yêu cầu là 65, hoặc trường hợp các phi công này chuyển sang công ty khác. Sáng kiến này là một chương trình mở rộng mà Delta tiết lộ vào thứ 3 bao gồm đề nghị việc làm có điều kiện cho một số sinh viên đại học nhất định.

Pilots are aging while air travel demand grows globally. The high cost of training and low starting salaries are hurdles to the field. Boeing, the world’s largest airplane manufacturer, estimates a global need for 637,000 new pilots by 2036, 18 percent of them in North America.

Các phi công đang già hóa trong khi nhu cầu du lịch tăng mạnh trên toàn cầu. Chi phí đào tạo cao và lương khởi điểm thấp là những rào cản cho lĩnh vực này. Boeing, nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới, ước tính nhu cầu toàn thế giới sẽ vào khoảng 637,000 phi công mới vào năm 2036, và 18% trong tổng số nhu cầu đó là cho khu vực Bắc Mỹ.

Fight school doesn’t come cheap. ATP Flight School, one of the schools Delta is encouraging its internal applicants to attend, costs about $80,000 for someone with zero flying experience. Students also have to train longer than they used to. After the 2009 crash of a Colgan Air plane due to pilot error, the Federal Aviation Administration five years ago raised the minimum number of hours of flight experience to become a passenger airline pilot to 1,500 from 250.

Chi phí học lái máy bay không hề rẻ. Trường Hàng không ATP, một trong những trường mà hãng Delta khuyến khích các ứng cử viên trong công ty theo học, tính phí 80.000 đô la cho một học viên chưa hề có kinh nghiệm lái máy bay nào. Học viên cũng phải luyện tập lâu hơn trước đây. Sau vụ tai nạn máy bay của hãng Colgan Air năm 2009 do sai sót của phi công, Cục Hàng không Liên bang cách đây 5 năm đã tăng số giờ bay tối thiểu để trở thành một phi công chở khách từ 250 lên 1500.

Delta declined to disclose pilot pay, but the median pilot salary in May was $78,740, according to the Bureau of Labor Statistics. The Air Line Pilots Association, the union that represents Delta, United and several other airlines’ pilots, said pay at regional carriers, which offer a hiring pool for big commercial airlines, can be less than half that amount. Captains at major airlines can make more than $100,000.

Delta đã từ chối tiết lộ lương của phi công, nhưng mức lương phi công trung bình vào tháng 5 là 78.740 đô la Mỹ, theo Cục Thống kê Lao động. Hiệp hội phi công hàng không, công đoàn đại diện cho các phi công của Delta, United và một số hãng hàng không khác, cho biết mức lương tại các hãng hàng không khu vực, mà các hãng hàng không thương mại lớn vẫn thường tuyển nhân viên từ đó, có thể thấp hơn một nửa số tiền trên. Cơ trưởng tại các hãng hàng không lớn có thể kiếm được hơn 100.000 đô la.

“If you pay them, they will come,” Roger Phillips, an ALPA spokesman, said about hiring new pilots.

“Nếu bạn trả tiền cho họ [đủ hậu hĩnh], họ sẽ đến,” Roger Phillips, một phát ngôn viên của ALPA, nói về việc thuê các phi công mới.

Other airlines are pursuing their own programs to recruit pilots. American Airlines earlier this year started offering loans for student pilots.

Các hãng hàng không khác đang theo đuổi các chương trình riêng của họ để tuyển dụng phi công. American Airlines đầu năm nay đã bắt đầu cung cấp các khoản vay cho các học viên tập lái máy bay.

The Delta Propel Pilot Career Path Program, which works with both students and employees who have an interest in flying, aims to make that path more attractive, the company said in announcing the program.

Chương trình Thúc đẩy Con đường Sự nghiệp Phi công của hãng Delta, dành cho cả học viên và nhân viên có mong muốn làm phi công, hướng đến việc làm cho nghề này trở nên hấp dẫn hơn, theo như công ty này cho biết trong tuyên bố chương trình.

The airline is accepting applications in August from students at eight universities with an accredited aviation program, including Auburn University, Embry-Riddle Aeronautical University and the University of North Dakota. Students can continue their benefits with Delta as long as they pay a share of the costs. The company declined to detail the costs.

Hãng hàng không này chấp nhận đơn đăng ký vào tháng 8 của sinh viên tại 8 trường đại học với chương trình hàng không được công nhận, bao gồm Đại học Auburn, Đại học Hàng không Embry-Riddle và Đại học Bắc Dakota. Học viên có thể tiếp tục nhận được hỗ trợ của hãng Delta miễn là họ trả một phần chi phí. Công ty đã từ chối cho biết chi phí chi tiết.

Delta estimates they can get a job with the airline within 42 months after flying for the airline’s private jet arm, instructing other students, flying for Delta’s regional partners or flying military aircraft. For its employees in the program, Delta said they would work for up to 42 months at a Delta regional airline, which pays less and flies shorter routes, before coming back to work for the mainline operation.

Delta ước tính họ (các học viên) có thể có được một công việc với hãng hàng không này trong vòng 42 tháng sau khi họ lái cho nhánh máy bay cá nhân của hãng, hướng dẫn các học viên khác, làm việc cho các đối tác khu vực của Delta hoặc lái máy bay quân sự. Đối với nhân viên của mình trong chương trình, Delta cho biết họ sẽ làm việc nhiều nhất là 42 tháng tại một hãng hàng không khu vực của Delta, được trả lương thấp hơn và bay các tuyến ngắn hơn, trước khi trở lại làm việc cho hoạt động cho chính hãng.

Both employees and students will be paired with an active Delta pilot as a mentor.

Cả các nhân viên và học viên sẽ được ghép cặp cùng với một phi công của hãng Delta với vai trò là một thầy giáo.

The airline, which said it developed the recruiting program over several years, is also working with professional associations such as the Organization of Black Aerospace Professionals, Women in Aviation International, the National Intercollegiate Flying Association and the National Gay Pilots Association to encourage students through high school age to pursue a career in aviation.

Hãng hàng không cho biết họ đã phát triển chương trình tuyển dụng trong nhiều năm, họ cũng đang làm việc với các hiệp hội chuyên nghiệp như Tổ chức các chuyên gia hàng không vũ trụ, Phụ nữ trong ngành hàng không quốc tế, Hiệp hội các trường hàng không quốc gia và Hiệp hội phi công đồng tính quốc gia để khuyến khích học viên tuổi đi học theo đuổi sự nghiệp trong ngành hàng không.

Source: https://www.cnbc.com/2018/07/16/help-wanted-delta-seeks-8000-pilots-flight-attendants-may-apply.html

WORD BANK:

cockpit /ˈkɒk.pɪt/ (n): buồng lái

shortage /ˈʃɔː.tɪdʒ/  [B2] (n): sự thiếu hụt

mandate /ˈmæn.deɪt/ (v): ủy quyền

unveil /ʌnˈveɪl/ (v): tiết lộ

hurdle /ˈhɜː.dəl/ (n): rào cản

disclose /dɪˈskləʊz/ [C2] (v): tiết lộ, công bố

propel /prəˈpel/ (v): thúc đẩy

accredited /əˌkred.ɪˈtɪd/ (adj): được công nhận

mentor /ˈmen.tɔːr/ (n): thầy giáo, người hướng dẫn

intercollegiate /ˌɪn.tə.kəˈliː.dʒi.ət/ (adj): có tính liên hệ giữa các trường đại học