Oil prices spike as OPEC compliance hits new record

0
478

OPEC’s oil production continues to decline, hitting a one-year low in April.

Sản lượng dầu của OPEC tiếp tục giảm, chạm mức thấp nhất trong cả năm vào tháng Tư vừa qua.

The OPEC/non-OPEC deal hit yet another record high because of a 70,000-bpd dip in April, putting collective production levels at 32.12 million barrels per day (mb/d). The losses are largely the result of ongoing declines in Venezuela, plus deteriorating production from aging oil fields in Angola. The strong cohesion among OPEC’s other members helped push the group’s compliance rate in April jumped to 162 percent, according to a Reuters survey, up slightly from March.

Thỏa thuận OPEC/phi OPEC đạt một mức cao kỷ lục khác do mức sụt giảm 70.000 thùng/ngày trong tháng 4, đưa mức sản xuất tập thể lên 32,12 triệu thùng/ngày (mb/d). Những thiệt hại này chủ yếu là kết quả của sự suy giảm liên tục ở Venezuela, cộng với sản lượng suy giảm từ các mỏ dầu già cỗi ở Angola. Sự gắn kết mạnh mẽ giữa các thành viên khác của OPEC đã giúp đẩy tỷ lệ tuân thủ của nhóm vào tháng Tư đã tăng lên 162 phần trăm, theo một cuộc khảo sát của Reuters, tăng nhẹ so với tháng Ba.

The production losses in Venezuela are not a surprise. Output has plunged below 1.5 mb/d, down 600,000 bpd since 2016. The country is in crisis and the recent crackdown on Chevron employees in the country presages more production declines, particularly if the remaining private companies start to cut back on their personnel and spending.

Sự suy giảm sản lượng ở Venezuela không phải là một điều bất ngờ. Sản lượng đã giảm mạnh xuống dưới 1,5 triệu thùng / ngày, giảm 600.000 thùng / ngày kể từ năm 2016. Đất nước đang trong khủng hoảngsự đàn áp gần đây đối với nhân viên Chevron ở nước này báo trước sự suy giảm sản lượng hơn nữa, đặc biệt là nếu các công ty tư nhân còn lại cắt giảm nhân sự và chi tiêu .

But another source of production declines has gone largely unnoticed in western media. Angola is producing 260,000 bpd less than its OPEC production target. According to Reuters, its oil fields are suffering from natural declines, a problem that will be difficult to reverse. Angola’s offshore oil fields are costly to maintain, and there is little sign that the necessary investment is forthcoming.

Nhưng một nguyên nhân gây giảm sản lượng khác đã không được chú ý trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Theo Reuters, Angola đang sản xuất ít hơn 260.000 thùng / ngày so với mục tiêu sản xuất của OPEC. Các mỏ dầu của họ đang bị suy giảm tự nhiên, một vấn đề khó đảo ngược. Các mỏ dầu ngoài khơi của Angola rất tốn kém để duy trì, và có rất ít dấu hiệu cho thấy sự đầu tư cần thiết sắp tới.

Overall, OPEC collectively produced 610,000 bpd less than its stated target in April. That is significant gap. Because most oil market forecasts assumed OPEC would adhere closely to the production targets, and not under produce, most analysts predicted at the start of 2018 that the oil market would see inventory builds again in the second quarter. The severe production losses in Venezuela and Angola, combined with strong demand, suggests that won’t be the case.

Nhìn chung, OPEC đã sản xuất tổng cộng 610.000 thùng/ngày ít hơn so với mục tiêu đã đề ra trong tháng 4. Đó là khoảng cách đáng kể. Bởi vì hầu hết các dự báo thị trường dầu mỏ cho rằng OPEC sẽ tuân thủ chặt chẽ các mục tiêu sản xuất, chứ không phải giảm sản lượng, hầu hết các nhà phân tích dự đoán vào đầu năm 2018 rằng thị trường dầu sẽ thấy sự tồn kho trở lại trong quý II. Việc giảm sản lượng nghiêm trọng ở Venezuela và Angola, kết hợp với nhu cầu gia tăng mạnh mẽ, cho thấy điều đó sẽ không xảy ra.

The strong compliance rate is rapidly tightening the oil market. Global inventories are likely close to their five-year average, although because data is published with two-month lag, it is hard to tell in real time. That raises the possibility that the cuts will overtighten the oil market, as OPEC is essentially looking through a rear-view mirror when it assesses the status of supply and demand. And things will only get tighter as the year wears on.

Tỷ lệ tuân thủ mạnh mẽ đang nhanh chóng thắt chặt thị trường dầu. Mức tồn kho toàn cầu có thể gần với mức trung bình 5 năm của họ, mặc dù dữ liệu được đưa ra với độ trễ hai tháng, thật khó để dự đoán trong thời gian thực. Điều đó làm tăng khả năng rằng việc cắt giảm sẽ thắt chặt hơn nữa thị trường dầu mỏ, vì OPEC chủ yếu nhìn qua gương chiếu hậu [nhìn vào quá kh] khi đánh giá tình trạng cung và cầu. Và mọi thứ sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn trong năm tiếp theo.

The narrative surrounding explosive U.S. shale growth largely centered on when and by how much shale drillers would flood the oil market. Aggressive oil market forecasts predicted that U.S. shale would grow so fast that it would not only offset OPEC cuts, but it could bring back a supply surplus, pushing oil prices back down.

Câu chuyện xung quanh sự tăng trưởng bùng nổ của đá phiến Hoa Kỳ chủ yếu tập trung vào thời điểm và mức độ mà các máy khoan đá phiến sẽ làm ngập thị trường dầu mỏ. Các dự báo thị trường dầu mỏ tích cực dự đoán rằng đá phiến của Mỹ sẽ tăng trưởng nhanh đến nỗi nó sẽ không chỉ bù đắp cho việc cắt giảm của OPEC, mà còn có thể mang lại nguồn cung thừa, đẩy giá dầu giảm trở lại.

But sentiment has notably changed in the past few weeks. Now, a growing number of analysts see U.S. shale growth as necessary to prevent a supply shortage and subsequent price spike. “Higher US oil production is needed to reduce the supply gap,” Commerzbank wrote in a note on Monday.

Nhưng quan điểm này đã thay đổi đáng kể trong vài tuần qua. Bây giờ, ngày càng nhiều nhà phân tích thấy rằng tăng trưởng đá phiến của Hoa Kỳ là cần thiết để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt nguồn cung và tăng giá tiếp theo. “Sản lượng dầu cao hơn của Mỹ là cần thiết để giảm khoảng cách cung cầu”, Commerzbank đã viết trong một lưu ý vào thứ Hai.

One key bullish wildcard for oil is the potential for U.S. shale to underperform. Concerns have grown about the possible bottlenecks in the Permian, which could slow growth. To be sure, it is still a little too early to tell if shale drilling will bump up against some production constraints. Weekly EIA surveys continue to show rapid growth. However, steep discounts for oil in Midland, TX suggest that the pipeline bottlenecks are real. It could be a few months before the full extent of the problem becomes visible, but if U.S. shale growth slows sooner and by a larger magnitude than most forecasts assume, oil prices will almost certainly move higher.

Một dấu hiệu quan trọng cho việc tăng giá dầu mỏ là khả năng đá phiến của Hoa Kỳ hoạt động kém hiệu quả. Người ta ngày càng lo ngại về các vấn đề có thể xảy ra ở Permian, điều có thể làm chậm tăng trưởng. Để chắc chắn, vẫn còn hơi sớm để biết liệu việc khai thác đá phiến có bị vấp phải một số quy định hạn chế sản xuất hay không. Các cuộc điều tra của EIA hàng tuần tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, việc giảm giá dầu nhanh chóng ở Midland, bang Texas cho dự báo các vấn đề nguồn cung là có thật. Có thể sẽ mất một vài tháng trước khi tình hình trở nên rõ ràng, nhưng nếu tốc độ tăng trưởng đá phiến của Hoa Kỳ chậm lại sớm hơn và lớn hơn nhiều so với hầu hết các dự báo, giá dầu gần như chắc chắn sẽ tăng cao hơn.

Still, in the short run, all eyes will be on the Trump administration as it mulls the fate of the Iran nuclear deal.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào chính quyền Trump vì họ quyết định số phận của thỏa thuận hạt nhân Iran.

“The increased drilling activity in the US should not pose any excessive obstacle to oil prices, in other words, especially as there are no signs of any solution to the dispute over the nuclear deal with Iran,” Commerzbank said in a note.

Commerzbank cho biết: “Nói cách khác, hoạt động khai thác [đá phiến] tăng ở Mỹ sẽ không gây bất kỳ trở ngại nào đối với giá dầu,nhất là khi không có dấu hiệu về giải pháp nào cho tranh chấp về thỏa thuận hạt nhân với Iran”.

The oil market is on the verge of overtightening even before we consider Iran. When adding in potential production losses from the Islamic Republic, which could hypothetically reach 500,000 bpd within the first year after sanctions are re-imposed, the potential for a price spike grows significantly. Israeli Prime Minister said on Monday that he had evidence that Iran is cheating on the nuclear deal. Whether or not the evidence has merit, the announcement will have the effect of ratcheting up tensions between Iran and the U.S. ahead of a key decision by the Trump administration to withdraw from the nuclear accord.

Thị trường dầu đang trên bờ vực thiếu hụt nghiêm trọng ngay cả trước khi chúng ta xem xét vấn đề Iran. Khi tính thêm khả năng suy giảm sản lượng từ nước Cộng hòa Hồi giáo này, điều mà trên lý thuyết có thể lên tới 500.000 thùng/ngày trong năm đầu tiên sau khi các lệnh trừng phạt được áp đặt trở lại, nguy cơ tăng giá đột biến tăng lên đáng kể. Vào thứ Hai, Thủ tướng Israel cho biết ông có bằng chứng cho thấy Iran đang gian lận trong thỏa thuận hạt nhân. Cho dù bằng chứng có công bằng hay không, tuyên bố trên sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ trước quyết định quan trọng của chính quyền Trump rút khỏi hiệp ước hạt nhân.

The list of bullish factors for oil continues to grow, while the bearish side of the ledger looks thinner by the day.

Danh sách các yếu tố làm tăng giá ngày càng nhiều, trong khi các yếu tố ở phía giảm giá trên sổ sách trông ngày càng mỏng hơn theo từng ngày.

Source: https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Oil-Prices-Spike-As-OPEC-Compliance-Hits-New-Record.html