One developed country is moving back to coal

0
1051

[Reading level: C1 – Advanced]

As the developed world moves farther and farther away from coal-fired energy, one major economy is breaking the trend. Japan, in a move that few could have foreseen, has opened at least eight brand new coal-burning power plants in the last two years and has plans for at least 36 more in the next ten years.

Trong khi các nước phát triển đang ngày càng tránh xa năng lượng từ việc đốt than, một nền kinh tế chủ đạo đang đi ngược lại xu hướng này. Nhật Bản, trong một động thái mà ít ai có thể lường trước được, đã khai trương ít nhất 8 nhà máy điện đốt than mới trong hai năm qua và có kế hoạch mở thêm ít nhất 36 nhà máy nữa trong mười năm tới.

 

This ambitious return to coal far outstrips any other developed nation, and it’s only speeding up. Last month the Japanese government made major advancements to officially adopt a national energy plan that would see 26 percent of the country’s total electricity come from coal in 2030, directly contradicting a previous directive to cut back coal usage to just 10 percent of total electricity.

Sự trở lại với than đầy tham vọng này vượt xa bất kỳ quốc gia phát triển nào khác, và nó đang tăng tốc. Tháng trước chính phủ Nhật Bản đã có những bước tiến lớn để chính thức áp dụng một kế hoạch năng lượng quốc gia, trong đó 26% tổng sản lượng điện của quốc gia này sẽ đến từ than vào năm 2030, mâu thuẫn trực tiếp với chỉ thị trước về việc cắt giảm lượng than sử dụng chỉ còn 10% tổng lượng điện.

 

One major reason for the stark turnaround in policy is the 2011 meltdown at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. The tragedy provided a huge blow to the Japanese public’s support for nuclear energy. After the Fukushima disaster, all 54 of Japan’s nuclear reactors were shut down as they awaited new rigorous safety standards. To date, just seven of the 54 have reopened for business. In order to fulfill demand, the nation has turned to natural gas and, more surprisingly, coal.

Một lý do chính cho sự thay đổi hoàn toàn trong chính sách là cuộc khủng hoảng năm 2011 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Thảm họa này đã tạo ra một cú giáng mạnh vào sự ủng hộ của công chúng Nhật Bản đối với năng lượng hạt nhân. Sau thảm họa Fukushima, tất cả 54 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đã đóng cửa trong khi chờ đợi các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt mới. Cho đến nay, chỉ có 7 trong số 54 lò phản ứng đã mở cửa trở lại để kinh doanh. Để đáp ứng nhu cầu, quốc gia đã chuyển sang khí tự nhiên và, đáng ngạc nhiên hơn, than đá.

 

However, despite all the love lost for nuclear, there are also plenty of critics to Japan’s new direction, who say that the government is being weak on renewables and that the return to coal guarantees a major rise in air pollution, standing in direct conflict with Japan’s pledges to cut its greenhouse gas emissions. As it stands now, the country is responsible for a whopping 4 percent of global emissions, and that’s before the impending construction of 36 coal plants over the next decade.

Tuy nhiên, mặc dù sự ủng hộ với năng lượng hạt nhân đã không còn, có nhiều chỉ trích đối với hướng đi mới của Nhật Bản, những người nói rằng đất nước đang thiếu năng lượng tái tạo và sự trở lại của than chắc chắn sẽ dấn đến một sự gia tăng lớn về ô nhiễm không khí, đi ngước lại với cam kết của Nhật Bản về việc cắt giảm phát thải khí nhà kính. Hiện tại, quốc gia này gây ra tỷ lệ khổng lồ tương đương 4% lượng phát thải toàn cầu, và đó là trước khi họ có dự định xây dựng 36 nhà máy than trong thập kỷ tới.

 

In addition to its bullish building plans, Japan is also backing off on previous promises to shutter existing coal facilities. Instead of looking to clean up coal and invest in aging infrastructure, local power company Electric Power Development Co Ltd. recently announced that they would forgo a previously announced plan to replace two ageing coal-fired power plants with newer, more efficient facilities in the Takasago region of Western Japan. Instead of moving forward with their plans to construct two 600-megawatt (MW) coal-fired power generation units the company will continue to use facilities that are now nearly 50 years old.

Ngoài các kế hoạch xây dựng tăng trưởng của mình, Nhật Bản cũng đang rút khỏi các cam kết trước đây về việc đóng cửa các nhà máy điện than hiện có. Thay vì tìm cách để làm sạch than và đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũ, công ty điện lực địa phương Electric Power Development Co Ltd. vừa thông báo rằng họ sẽ từ bỏ kế hoạch thay thế hai nhà máy nhiệt điện than cũ bằng các cơ sở mới và hiệu quả hơn tại Takasago ở phía tây Nhật Bản. Thay vì phát triển với kế hoạch của xây dựng hai đơn vị sản xuất điện đốt than 600 MW (MW), công ty sẽ tiếp tục sử dụng các cơ sở tính đến nay đã gần 50 tuổi.

 

Japan’s hunger for coal is not purely domestic – last month the government of Wyoming announced that the Japan Coal Energy Center and Kawasaki Heavy Industries intend to spend $9 million in grant funding for research of carbon capture near the U.S. city of Gillette. Japan’s relationship with Wyoming coal, however, is nothing new. In 2016 Wyoming governor Matt Mead signed an agreement to collaborate with the Japan Coal Energy Center for coal research and technology. As the U.S. continues to move away from coal despite the administration’s coal-positive rhetoric, the interest and research money coming from Japan is a breath of fresh air in a dying industry.

Cơn đói than của Nhật Bản dừng lại trong nước – tháng trước chính phủ Wyoming đã thông báo rằng Trung tâm Năng lượng Than Nhật Bản và Kawasaki Heavy Industries dự định chi 9 triệu đô la tài trợ cho nghiên cứu thu lại carbon gần thành phố Gillette của Mỹ. Tuy nhiên, mối quan hệ của Nhật Bản với than Wyoming không có gì mới mẻ. Năm 2016, thống đốc bang Wyoming Matt Mead đã ký một thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Năng lượng Than Nhật Bản về nghiên cứu và công nghệ than. Hoa Kỳ tiếp tục dời xa nguồn năng lượng than và mặc cho những lời nói tích cực về than từ chính quyền, tiền lãi và tiền nghiên cứu đến từ Nhật Bản là một luồng khí mới trong lành cho một ngành công nghiệp đang hấp hối.

 

In addition to their research on carbon innovations in Wyoming, Japan is also looking for other ways to greenify coal, including looking into the fossil fuel as a possible source of energy for hydrogen-powered cars. In fact, Japanese engineering firm Kawasaki Heavy Industries has partnered with Australia to turn their cheap coal into hydrogen gas in a new Melbourne-based $390m pilot plant.

Ngoài nghiên cứu của họ về các cải tiến carbon ở Wyoming, Nhật Bản cũng đang tìm kiếm các cách khác để làm xanh hóa than, bao gồm việc coi nguồn nhiên liệu hóa thạch này như một nguồn năng lượng khả thi cho các loại xe ô tô chạy bằng hydro. Trên thực tế, công ty kỹ thuật Nhật Kawasaki Heavy Industries đã hợp tác với Úc để biến than giá rẻ của họ thành khí hydro trong một nhà máy thí điểm trị giá 390 triệu đô la ở Melbourne.

 

Just a few years ago, any expert would have told you that Japan’s coal industry was on its last legs as well. The nation was leaning heavily on nuclear power, with plans to cut by half what was a 25 percent dependency on coal in 2010 and increase atomic energy from 29 percent to 50 percent by 2030. Now, that trend has done a full 180°.

Chỉ vài năm trước, bất kỳ chuyên gia nào cũng nói với bạn rằng ngành than của Nhật Bản cũng đang ở trong giai đoạn cuối. Quốc gia này chủ yếu dựa vào năng lượng hạt nhân, với kế hoạch cắt giảm một nửa phụ thuộc vào than vào năm 2010 và tăng năng lượng nguyên tử từ 29% lên 50% vào năm 2030. Bây giờ, xu hướng đó đã thay đổi 180°.

 

Unlike other developed nations that now depend heavily on cheap natural gas, for Japan the math works out to coal’s benefit. Since the island nation has to import natural gas in its relatively pricey liquid form, coal is the more fiscally savvy option.

Không giống như các quốc gia phát triển khác hiện đang phụ thuộc nhiều vào khí ga tự nhiên giá rẻ, đối với Nhật Bản bài toán có lợi hơn khi họ dùng than. Bởi vì quốc đảo này phải nhập khẩu khí ga tự nhiên ở dạng lỏng tương đối đắt tiền, than đá là lựa chọn thiết thực về kinh tế hơn.

 

So far, the turn has been a boon to the economy. In one example, Japanese trading house Itochu Corp recently announced a 13.7 percent boost in annual net profit, and they attribute a large portion of it to higher coal prices thanks to the newfound demand. They’ve predicted that the current financial year will also be one of their best.

Cho đến nay, sự thay đổi này đã mang lại lợi ích cho nền kinh tế Nhật Bản. Lấy 1 ví dụ, hãng thương mại Itochu Corp của Nhật Bản gần đây đã công bố lợi nhuận ròng hàng năm tăng 13,7%, và phần lớn trong số đó đến từ giá than cao hơn do nhu cầu mới. Họ đã dự đoán rằng năm tài chính hiện tại cũng sẽ là một trong những năm tài chính tốt nhất của họ.

 

Against all odds, coal is making a comeback in at least one major global market, and with China and India (two of the largest markets in the world) continuing to depend heavily on coal, it looks like the once-ailing industry may have some life left in it after all.

Trái lại với mọi dự đoán, than đang trở lại trong ít nhất một thị trường lớn trên thế giới, và với việc Trung Quốc và Ấn Độ (hai trong số các thị trường lớn nhất thế giới) tiếp tục phụ thuộc rất nhiều vào than đá, có vẻ như ngành công nghiệp từng ốm yếu có thể vẫn sống.

 

Source: https://www.businessinsider.com/japan-moving-back-to-coal-2018-5

WORD BANK:

break the trend (expression): đi ngược lại xu hướng

foresee [C1] (v): lường trước

ambitious [B2] (adj): đầy tham vọng

outstrip (v): vượt xa

adopt [B2] (v): áp dụng (chính sách)

contradict [C1] (v): mâu thuẫn

directive (n): chỉ thị

stark (adj): hoàn toàn

turnaround (n): sự quay đầu

meltdown (n): cuộc khủng hoảng

tragedy (n): thảm họa

blow [C2] (n): cú giáng

rigorous (adj): nghiêm ngặt

fulfill one’s demand (v): đáp ứng nhu cầu của ai đó

renewables (n): năng lượng tái tạo

pledge to do sth (v): cam kết làm gì

whopping (adj): khổng lồ

impend (v): dự định

bullish (adj): tăng trưởng

back off (v): từ bỏ

forgo (v): dừng làm gì

greenify (v): xanh hóa

pilot (adj): thí điểm

leg (n): giai đoạn

lean on (v): dựa vào

pricey (adj – informal): đắt tiền

fiscally (adv): thuộc về tiền

savvy (adj): thiết thực

boon (n): lợi ích

attribute sth to sth (v): cho rằng cái gì là do cái gì gây ra

against all odds (expresson): trái lại với mọi dự đoán