Rich people are buying up dinosaurs because museums are too poor to get them

0
926

On June 4, an auction house in Paris will put a highly coveted item on the block: A nearly complete skeleton of a carnivorous dinosaur, almost 9 meters (30 feet) long, believed to have lived during the late Jurassic era 154 million years ago. The world’s paleontologists would love to get their hands on the skeleton, which they suspect is a member of a previously undiscovered species. Instead, a private buyer is likely to snatch it up.

Vào ngày 4/6 tới, một hãng đấu giá ở Paris sẽ đưa ra 1 vật phẩm rất được thèm khát vào khung [đấu giá]: Một bộ xương gần như hoàn chỉnh của một loài khủng long ăn thịt, dài gần 9 mét (30 feet), được cho là đã sống vào cuối kỷ Jura cách đây 154 triệu năm. Các nhà cổ sinh vật học trên thế giới rất muốn được đặt bàn tay của họ lên bộ xương, thứ mà họ nghi ngờ là một thành viên của một loài chưa được khám phá trước đây. Thay vào đó, một người mua tư nhân có khả năng sẽ nẫng tay trên [các nhà khoa học].

Museums and scientists increasingly lack the funds to buy dinosaur fossils, which can be auctioned off for enormous sums, an article in the scientific journal Nature yesterday (June 1) explains. This particular fossil, excavated in Wyoming between 2013 and 2015, is expected to go for €1.2 million–1.8 million (US$1.4 million–2.1 million).

Các bảo tàng và các nhà khoa học ngày càng thiếu tiền để mua hóa thạch khủng long, thứ có thể được bán đấu giá với số tiền khổng lồ, một bài báo trên tạp chí khoa học Nature hôm qua (1 tháng 6) giải thích. Hóa thạch đặc biệt này, được khai quật ở Wyoming từ năm 2013 đến năm 2015, dự kiến sẽ có giá 1,2 triệu – 1,8 triệu euro (1,4 triệu – 2,1 triệu USD).

David Polly, the president of the Society of Vertebrate Paleontology, tells Nature that such pricey dinosaur auctions are becoming more common. “Any auction likely to generate a high market value is of concern, because science generally operates on a low budget,” he said. “We don’t have money to pay people to collect fossils or to buy them on the open market.”

David Polly, chủ tịch của Hiệp hội Cổ sinh vật Có xương sống, nói với tờ Natutre rằng những cuộc đấu giá khủng long đắt tiền đang trở nên phổ biến hơn. “Bất kỳ phiên đấu giá nào có khả năng tạo ra một giá trị thị trường cao đều đáng quan tâm, bởi vì [các hoạt động] khoa học thường được thực hiện với một nguồn ngân sách thấp”, ông nói. “Chúng tôi không có tiền để trả tiền cho người dân để thu thập hóa thạch hoặc mua chúng trên thị trường mở.”

The Society of Vertebrate Paleontology is asking the auction house, Aguttes, to cancel the sale. “Fossil specimens that are sold into private hands are lost to science,” a May 17 letter explains, arguing that “scientifically important vertebrate fossils are part of our natural heritage and deserve to be held in public trust.”

Hiệp hội Cổ sinh vật Có xương sống đang yêu cầu hãng đấu giá, Aguttes, hủy bỏ việc bán hàng. “Các mẫu vật hóa thạch được bán vào tay tư nhân là những hóa thạch mà khoa học mất đi”, một lá thư ngày 17 tháng 5 giải thích rằng, “hóa thạch động vật có xương sống quan trọng về mặt khoa học là một phần của di sản thiên nhiên của chúng ta và xứng đáng được coi là tài sản của công chúng.”

But in most cases, these sales are completely legal and impossible to stop. Many dinosaur fossils today are being discovered on private land in the US. The law allows the lucky dino discoverers to do as they wish with what’s found on their property. (Other countries where dinosaurs can be found, like China, Mongolia, and Argentina, have laws banning the exporting of fossils entirely.) Museums are eligible to buy skeletons at auctions, too – but many lack the funds to do so.

Nhưng trong hầu hết các trường hợp, những cuộc đấu giá này hoàn toàn hợp pháp và không thể dừng [chúng] lại. Nhiều hóa thạch khủng long ngày nay được phát hiện trên đất tư nhân ở Mỹ. Luật pháp cho phép những người tìm khủng long may mắn làm những gì họ muốn với những gì được tìm thấy trên tài sản (đất) của họ. (Các quốc gia khác nơi mà khủng long được tìm thấy, như Trung Quốc, Mông Cổ và Argentina, có luật cấm xuất khẩu hóa thạch hoàn toàn.) Bảo tàng cũng đủ điều kiện (pháp lý) để mua các bộ xương tại các phiên đấu giá – nhưng bảo tàng thiếu tiền để làm việc đó.

The popularity of dinosaur auctions is a daunting prospect for scientists, considering that they estimate there are still hundreds of dinosaur types yet to be discovered. When they are, many of them could, as Polly said, become “lost” forever.

Sự phổ biến của các cuộc đấu giá khủng long là một triển vọng đáng lo ngại cho các nhà khoa học, những người ước tính rằng vẫn còn hàng trăm loại khủng long chưa được khám phá. Khi chúng được khám phá, nhiều trong số chúng có thể, như Polly nói, sẽ “biến mất” mãi mãi.

“Fossils are irreplaceable natural heritage, and the best and most important ones should be in public museums for anyone to see and enjoy, and accessible for scientists to study,” Steve Brusatte, a paleontologist at the University of Edinburgh, told Quartz via email. “But I also respect that individual countries or states should be able to make their own laws. The US law is pretty clear and landowners have extensive rights over what is found on their property and I’m accepting of that.”

Steve Brusatte, một nhà cổ sinh vật học tại Đại học Edinburgh, nói với Quartz qua email: “Hóa thạch là di sản thiên nhiên không thể thay thế, và những hóa thạch tốt nhất và quan trọng nhất nên ở trong các bảo tàng công cộng để mọi người xem và thưởng thức. “Nhưng tôi cũng tôn trọng rằng các quốc gia hoặc tiểu bang riêng lẻ có thể tự đưa ra luật của riêng mình. Luật pháp của Hoa Kỳ khá rõ ràng và chủ đất có nhiều quyền đối với những gì được tìm thấy trên tài sản của họ và tôi chấp nhận điều đó. ”

Vincent Santucci, a palaeontologist for the US National Park Service, told Nature that US laws are unlikely to change anytime soon to make it easier for museums to acquire important artifacts. “The notion of private property in the US is so entrenched.”

Vincent Santucci, một nhà cổ sinh vật học cho Sở Vườn quốc gia Hoa Kỳ, nói với tờ Nature rằng luật pháp Hoa Kỳ sẽ không thay đổi sớm để giúp các viện bảo tàng có được các hiện vật quan trọng một cách dễ dàng hơn. “Khái niệm về tài sản tư nhân ở Mỹ là rất cố hữu.”

Source: https://qz.com/1295534/dinosaur-skeleton-auctions-mean-that-important-fossils-are-going-to-rich-people-instead-of-museums/

WORD BANK:

auction (v, n): đấu giá

coveted (adj): được thèm khát

carnivorous (adj): ăn thịt

paleontologist (n): nhà cổ sinh vật học

suspect [B2] (v): nghi ngờ

snatch [C2] (v): nẫng tay trên

enormous [B1] (adj): khổng lồ

pricey (adj): đắt tiền

vertebrate (adj): có xương sống

heritage [C2] (n): di sản

trust (n): một tổ chức quản lý tài sản cho một người khác

property [B1] (n): tài sản

be eligible to do sth [C1] (adj): đủ điều kiện (pháp lý) để làm gì

daunting (adj): đáng lo ngại

irreplaceable (adj): không thể thay thế

extensive (adj): rộng (về phạm vi, quy mô), lớn (về số lượng)

entrenched (adj): cố hữu, khó thay đổi