Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateScientists discover that money actually can buy happiness

Scientists discover that money actually can buy happiness

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

It’s official: money can, in fact, buy you happiness., as NBC reports.

 

An experiment, described in a new paper published in the journal PNAS this week, was simple: researchers gave 200 people a one-time sum of $10,000 — sourced from two anonymous donors — and asked them to rate their happiness on a monthly basis.

 

The catch: they had to spend the ten grand within just three months.

 

And the result? Participants who received the cash rated their happiness higher than a control group after a luxurious three months, depending on their incomes. And their happiness remained at those elevated levels even after that, the researchers found.

 

In short, the lower the participants’ incomes, the higher their gain in perceived happiness. Above a certain threshold in household income, however, those increases were far lower or even non-existent.

 

Sure, the results may not exactly be the most groundbreaking, but the experiment supports the idea that a cash injection, such as a universal basic income, could have a substantial and positive effect on people’s lives.

 

Participants had no idea they were part of an experiment when they signed up for a “mystery experiment”, organized by TED’s Chris Anderson, back in December 2020. Participants had to be over 21 and fluent in English.

 

“It’s my hope this experiment teaches us something truly important about human nature,” Anderson wrote in a Twitter announcement at the time. “And turns into something meaningful in your own life.”

 

Several participants didn’t believe the experiment was real until they actually saw the money in the bank account, MarketWatch reports.

 

A control group of 100 people, who didn’t get any money, were also asked to rate their happiness on a monthly basis.

 

“Our data provide the clearest evidence to date that private citizens can improve net global happiness through voluntary redistribution to those with less,” the researchers wrote in their paper.

 

But there’s some nuance to the results as well: participants whose annual household income exceeded $123,000 weren’t much happier after receiving the cash gift.

 

“Given that 99 percent of individuals earn less than this amount, these findings suggest that cash transfers could benefit the vast majority of the world’s population,” the authors wrote in their paper.

 

Participants were from three low-income countries (Brazil, Indonesia, and Kenya) as well as three high-income countries (Australia, Canada, the United Kingdom and the United States.)

 

Those from low-income countries reported an increase in happiness three times that of those from high-income countries, which probably makes sense given the difference in purchasing power.

 

“Ten thousand dollars in certain places around the world can really buy you a lot,” coauthor Ryan Dwyer, who was a University of British Columbia PhD student at the time, told NBC News. “Some people spent a lot of the money paying down their mortgage or doing a big renovation on their house.”

 

The study does have some limitations, from selection biases built into the efforts of finding participants — they had to both live in a specific country, be on Twitter, and speak English fluently — to the fact that their happiness was only actively being measured for a relatively short period of time.

 

But in the end, University of British Columbia psychology professor and study coauthor Elizabeth Dunn hopes the experiment will encourage other wealthy donors to do the same.

 

“My biggest fondest hope for this study is that people will copy it, that people will think it’s something they can do,” she told MarketWatch. “It doesn’t need to be $2 million, even a much smaller amount of money can make a difference.”

 

Source: https://futurism.com/scientists-discover-money-buy-happiness

WORD BANK

official /əˈfɪʃ.əl/ [C2] (adj): chính thức

report /rɪˈpɔːrt/ [B1] (n): báo cáo

experiment /ɪkˈsper.ə.mənt/ [B1] (n): thí nghiệm

paper /ˈpeɪ.pɚ/ [C2] (n): bài nghiên cứu

publish /ˈpʌb.lɪʃ/ [B1] (v): công bố

journal /ˈdʒɝː.nəl/ [C1] (n): tạp chí

researcher /rɪˈsɝː.tʃɚ/ [B2] (n): nhà nghiên cứu

anonymous /əˈnɑː.nə.məs/ [C2] (adj): ẩn danh

donor /ˈdoʊ.nɚ/ [C2] (n): nhà tài trợ

catch /kætʃ/ (n): vấn đề, điều bất lợi

grand /ɡrænd/ (slang) (n): một nghìn đô la

participant /pɑːrˈtɪs.ə.pənt/ [C1] (n): người tham gia

control group (n): nhóm kiểm soát (nhóm không nhận được thay đổi gì mới khi tham gia thí nghiệm.)

income /ˈɪn.kʌm/ [B2] (n): thu nhập

remain /rɪˈmeɪn/ [B1] (v): duy trì

elevate /ˈel.ɪ.veɪt/ (v): nâng lên cao

threshold /ˈθreʃ.həʊld/ (n): ngưỡng

luxurious /lʌɡˈʒʊr.i.əs/ [C1] (adj): xa hoa

perceive /pəˈsiːv [C1] (v): cảm nhận

groundbreaking /ˈɡraʊndˌbreɪ.kɪŋ/ (adj): đột phá

cash injection /ɪnˈdʒek.ʃən/ (n): việc bơm tiền

substantial /səbˈstæn.ʃəl/ [B2] (adj): đáng kể

organize /ˈɔːr.ɡən.aɪz/ [B1] (v): tổ chức

fluent /ˈfluː.ənt/ [B2] (adj): thông thạo

announcement /əˈnaʊns.mənt/ [B1] (n): thông báo

meaningful /ˈmiː.nɪŋ.fəl/ [B2] (adj): ý nghĩa

evidence /ˈev.ə.dəns/ [B2] (n): bằng chứng

redistribution /ˌriː.dɪs.trɪˈbjuː.ʃən/ (n): sự phân phối lại

nuance /ˈnjuː.ɑːns/  (n): sắc thái

exceed /ɪkˈsiːd/ [C1] (v): vượt quá

individual /ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.əl/ [B2] (n): cá nhân

majority /məˈdʒɑː.rə.t̬i/ [B2] (n): đa số

author /ˈɑː.θɚ/ [B1] (n): tác giả

purchasing power  /ˈpɜː.tʃə.sɪŋ ˌpaʊər/ (n): sức mua

mortgage /ˈmɔːr.ɡɪdʒ/ (n): sự thế chấp

renovation /ˌrenəˈveɪʃn/ [C1] (n): cuộc cải tạo

limitation /ˌlɪm.əˈteɪ.ʃən/ [C1] (n): hạn chế

bias /ˈbaɪ.əs/ [C2] (n): thành kiến

relatively /ˈrel.ə.t̬ɪv.li/ (adv): tương đối

psychology /saɪˈkɑː.lə.dʒi/ [B2] (n): tâm lý học


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular