Selfie deaths: 259 people reported dead seeking the perfect picture

0
1636

The quest for extreme selfies killed 259 people between 2011 and 2017, a 2018 global study has revealed.

Nhu cầu tìm kiếm những ảnh tự sướng hoành tráng đã giết chết 259 người trong giai đoạn từ 2011 đến 2017, một nghiên cứu toàn cầu năm 2018 đã cho thấy điều đó.

Researchers at the US National Library of Medicine recommend that ‘no selfie zones’ should be introduced at dangerous spots to reduce deaths.

Các nhà nghiên cứu tại Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo rằng tấm biển “khu vực không chụp ảnh tự sướng” nên được đặt tại các địa điểm nguy hiểm để giảm số người tử vong.

These would include the tops of mountains, tall buildings and lakes, where many of the deaths occurred.

Các địa điểm này sẽ bao gồm các ngọn núi, các tòa nhà cao tầng và hồ, nơi có nhiều người đã tử vong.

Drowning, transport accidents and falling were found to be the most common cause of death.

Chết đuối, tai nạn giao thông và té ngã được thấy là các nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tử vong.

But death by animals, electrocution, fire and firearms also appeared frequently in reports from around the world.

Nhưng những cái chết do động vật, điện giật, lửa và súng cũng xuất hiện thường xuyên trong các báo cáo từ khắp nơi trên thế giới.

In July this year, 19-year-old Gavin Zimmerman fell to his death while taking selfies on a cliff in New South Wales, Australia.

Vào tháng Bảy năm nay, Gavin Zimmerman, 19 tuổi, đã ngã xuống chết trong khi chụp ảnh tự sướng trên một vách đá ở New South Wales, Australia.

Tomer Frankfurter died in California’s Yosemite National Park in September after falling 250 metres while trying to take a selfie.

Tomer Frankfurter qua đời tại Công viên quốc gia Yosemite ở California vào tháng 9 sau khi ngã xuống từ độ cao 250 mét trong khi cố gắng chụp ảnh tự sướng.

News reports like this were analysed to compile the study.

Các báo cáo tin tức như thế này đã được phân tích để biên soạn lên nghiên cứu này.

They found that selfie-related deaths are most common in India, Russia, the United States and Pakistan and 72.5% of those reported are men.

Họ (các nhà nghiên cứu) phát hiện ra rằng các ca tử vong liên quan đến selfie phổ biến nhất ở Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ và Pakistan và 72,5% số người tử vong là nam giới.

Previous studies were compiled from Wikipedia pages and Twitter, which researchers say did not give accurate results.

Các nghiên cứu trước đây được biên soạn từ các trang Wikipedia và Twitter, điều mà các nhà nghiên cứu nói rằng không đưa ra kết quả chính xác.

The new study also showed that the number of deaths is on the rise.

Nghiên cứu mới cũng cho thấy số người chết do selfie đang gia tăng.

There were only three reports of selfie-related deaths in 2011, but that number grew to 98 in 2016 and 93 in 2017.

Chỉ có 3 bản báo cáo về các ca tử vong liên quan đến selfie vào năm 2011, nhưng con số này đã tăng lên 98 vào năm 2016 và 93 vào năm 2017.

However, the researchers claim that the actual number of selfie deaths could be much higher because they are never named as the cause of death.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng số tử vong do chụp ảnh tự sướng thực tế có thể cao hơn nhiều vì selfie không bao giờ được coi là nguyên nhân gây tử vong.

“It is believed that selfie deaths are underreported and the true problem needs to be addressed,” it says.

“Người ta tin rằng số ca tử vong do chụp ảnh tự sướng chưa được báo cáo đầy đủ và vấn đề này thực sự cần phải được giải quyết,” nó nói.

“Certain road accidents while posing for selfies are reported as death due to Road Traffic Accident.

“Một số ca tai nạn giao thông trong khi chụp ảnh tự sướng được báo cáo là tử vong do tai nạn giao thông đường bộ.

“Thus, the true magnitude of the problem is underestimated. It is therefore important to assess the true burden, causes, and reasons for selfie deaths so that appropriate interventions can be made.”

Do đó, tầm quan trọng trên thực tế của vấn đề đang bị đánh giá thấp. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải đánh giá gánh nặng thực sự, nguyên nhân và lý do tử vong do chụp ảnh tự sướng để có thể thực hiện các biện pháp can thiệp thích hợp. “

Source: https://www.bbc.com/news/newsbeat-45745982?fbclid=IwAR3KLg5b8QZ9vfS6dk5VFGp7FW_mBWBIvY_lRO3oFigruxgBCgn5VDDqoxQ

WORD BANK:

quest for /kwest/ [C2] (n): sự tìm kiếm, truy lùng

reveal /rɪˈviːl/ [B2] (v): tiết lộ, cho thấy

cliff /klɪf/ [B1] (n): vách đá

compile /kəmˈpaɪl/ [C1] (v): biên soạn

accurate /ˈæk.jə.rət/ [B1] (adj): chính xác

be on the rise (v): đang gia tăng

underreport /ˌʌndərɪˈpɔːt/ (v): chưa / không báo cáo đầy đủ

address /əˈdres/ [C1] (v): giải quyết

magnitude /ˈmæɡ.nɪ.tʃuːd/ (n): tầm quan trọng

underestimate /ˌʌn.dəˈres.tɪ.meɪt/ [B2] (v): đánh giá thấp

burden /ˈbɜː.dən/ [C1] (n): gánh nặng

intervention /ˌɪn.təˈven.ʃən/ [C2] (n): sự can thiệp

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: https://short2win.net/psGgT

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead