Short naps will make you happier, reveals study

0
2133

Scientists have discovered a link between taking short naps and happiness.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra mối liên hệ giữa việc có những giấc ngủ trưa ngắn và hạnh phúc.

While sleep in general boasts a wide range of health benefits from increasing productivity to protection against heart disease, now it turns out that brief napping has some pluses of its own.

Trong khi giấc ngủ nói chung mang lại một loạt các lợi ích sức khỏe từ việc tăng cao năng suất lao động đến việc bảo vệ [chúng ta] khỏi các bệnh tim mạch, giờ đây [người ta nhận ra rằng] giấc ngủ trưa ngắn có một số lợi ích của riêng nó.

And, they’ve even given the satisfied state that follows its own name – nappiness.

Và, người ta thậm chí còn đặt cho nó một cái tên – nappiness. (nap + happiness)

Professor Richard Wiseman, from the University of Hertfordshire, said: “Previous research has shown that naps of under 30 minutes make you more focused, productive and creative, and these new findings suggest the tantalizing possibility that you can also become happier by just taking a short nap.

Giáo sư Richard Wiseman, từ Đại học Hertfordshire, nói: “Các nghiên cứu trước đây cho thấy những giấc ngủ trưa dưới 30 phút giúp bạn tập trung, hiệu quả và sáng tạo hơn, và những phát hiện mới này cho thấy khả rằng bạn cũng có thể trở nên hạnh phúc hơn chỉ [đơn giản] nhờ vào một giấc ngủ ngắn [vào buổi trưa].

“Similarly, longer napping is associated with several health risks and, again, this is in line with our results.”

“Tương tự, việc ngủ trưa lâu hơn có liên quan đến một số nguy cơ về sức khỏe và, một lần nữa, điều này phù hợp với kết quả [trong các nghiên cứu] của chúng tôi.”

The study, which was conducted for the Edinburgh International Science Festival, saw 1,000 participants answer psychological questions in an online survey which asked for details of napping habits.

Nghiên cứu, được tiến hành cho Liên hoan Khoa học Quốc tế Edinburgh, đã yêu cầu 1.000 người tham gia trả lời các câu hỏi tâm lý trong một cuộc khảo sát trực tuyến yêu cầu họ miêu tả chi tiết về thói quen ngủ trưa của mình.

According to their responses, nappers were then given a happiness score.

Kết quả cho thấy những người ngủ trưa có điểm hạnh phúc cao hơn.

The findings revealed that those who took a brief daytime doze had an average score of 3.67 on a five-point scale, while non-nappers scored 3.52 and long-nappers 3.44.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người có một giấc ngủ ngắn có điểm trung bình là 3,67 trên thang 5 điểm, trong khi những người không ngủ trưa được 3,52 điểm và người ngủ trưa dài có 3,44 điểm.

It also showed that 66 per cent of short nappers reported feeling happy compared with 56 per cent of long nappers, highlighting a significant association between short naps and an improved sense of wellbeing.

Nghiên cứu cũng cho thấy 66% những người có giấc ngủ ngắn nói rằng họ cảm thấy hạnh phúc so với 56% những người ngủ trưa dài, điều này làm nổi bật mối liên hệ rõ ràng giữa những giấc ngủ ngắn và việc cải thiện cảm nhận về hạnh phúc.

In addition, the study found that while 43 per cent of participants aged 18 to 30 were taking long naps during the day, only 30 per cent of those over the age of 50 were doing the same.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng trong khi 43% những người tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 30 có giấc ngủ trưa dài, chỉ có 30% người trên 50 tuổi có thói quen này.

Source: https://www.independent.co.uk/life-style/short-naps-happier-happiness-napiness-university-of-hertfordshire-reveals-study-a7659746.html?fbclid=IwAR3gNdP8yC2aXjllcMu4VaOW2Bh2qVwaIHM0MeT3K7x1PpTtuRlijPr6Xpw

WORD BANK:

boast /bəʊst/ [C2] (v): mang lại, có (lợi ích)

a wide range of (quant): một loạt, nhiều

productivity /ˌprɒd.ʌkˈtɪv.ə.ti/ [C1] (n): năng suất lao động

brief /briːf/ [B1](adj): ngắn

plus /plʌs/ [B2] (n): lợi ích

be associated with [B2] (adj): có liên quan đến

be in line with (pre): phù hợp với

conduct /kənˈdʌkt/ [B2] (v): tiến hành

psychological /ˌsaɪ.kəlˈɒdʒ.ɪ.kəl/ [B2] (adj): thuộc về tâm lý

doze /dəʊz/ (n): giấc ngủ ngắn

well-being /ˌwelˈbiː.ɪŋ/ [C1] (n): sự hạnh phúc và khỏe mạnh


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead