Singapore plans to move facilities underground to free space for housing

0
830

The garden city of Singapore wants to be even greener. It also wants more homes in its central business district, and plans to move facilities underground to free up living space.

Thành phố Singapore xinh đẹp muốn trở nên xanh hơn nữa. Họ cũng muốn có thêm nhiều nhà ở trong khu trung tâm thương mại và có kế hoạch chuyển các cơ sở hạ tầng xuống dưới lòng đất để giải phóng không gian sống.

As part of the plan to rejuvenate Singapore’s central area, a variety of homes and amenities in areas such as downtown, Marina South and Rochor will be planned so more people can live near workplaces, the city-state’s Urban Redevelopment Authority unveiled in a draft master plan Wednesday. There will also be about 1,000 hectares more parks and park connectors, and it’s hoped that in future, more than 90 percent of households will be within walking distance of a park.

Là một phần trong kế hoạch làm trẻ hóa khu vực trung tâm của Singapore, một loạt các ngôi nhà và tiện nghi ở các khu vực như trung tâm thành phố, Marina South và Rochor sẽ được quy hoạch để nhiều người hơn có thể sống gần nơi làm việc, theo quy hoạch tổng thể Cơ quan Tái phát triển đô thị của thành phố đã công bố vào hôm thứ tư. Bên cạnh đó sẽ có thêm khoảng 1.000 ha công viên và các con đường đi bộ nối giữa các công viên, và họ hy vọng rằng trong tương lai, hơn 90% hộ gia đình sẽ ở trong khoảng phạm vi có thể đi bộ ra công viên.

“Our CBD (Central Business District) is largely mono-use today, meaning to say it is dominated largely by office developments,” Lawrence Wong, Minister for National Development said in a speech Wednesday. “It is busy during the weekdays, but in the night-time and weekends, we do not really see a lot of activity,” he said, adding that it should be “a vibrant place to live and play.”

“Hiện nay, khu vực trung tâm thương mại của [thành phố] chúng tôi chủ yếu được sử dụng cho một mục đích đơn lẻ, có nghĩa là nó bị chi phối phần lớn bởi các khu văn phòng”, ông Lawrence Wong, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia cho biết trong một bài phát biểu hôm thứ tư. “Khu vực này rất bận rộn vào các ngày trong tuần, nhưng vào ban đêm và cuối tuần, chúng tôi không thực sự thấy nhiều hoạt động,” ông nói thêm rằng đó nên là một “nơi sôi động để sống và vui chơi.”

The plan foresees that more utilities, transport, storage and industrial facilities will be moved underground to better free up surface land for people-centric uses, and the government plans to tap 3D technology to help in the upfront planning of such space.

Kế hoạch này dự kiến rằng nhiều cơ sở điện nước, giao thông, lưu trữ và các cơ sở công nghiệp sẽ được chuyển xuống lòng đất để giải phóng mặt bằng tốt hơn cho mục đích hướng tới người dân, và chính phủ có kế hoạch khai thác công nghệ 3D để giúp lên kế hoạch trước cho các không gian đó.

There are also new housing concepts that include creating more “one-stop hubs” to make it easier for residents to shop, dine and engage in family bonding activities under one roof. Improved transport connectivity at major hubs in Singapore’s north, west and east is an additional feature.

Ngoài ra còn có các thiết kế nhà ở mới bao gồm việc tạo thêm nhiều “trung tâm một cửa” khác để giúp người dân dễ dàng mua sắm, ăn uống và tham gia vào các hoạt động gắn kết gia đình dưới một mái nhà. Cải thiện kết nối giao thông tại các trung tâm lớn ở phía bắc, tây và đông Singapore là một tính năng bổ sung.

“Over the past decades, Singapore has transformed from mudflats to a metropolis,” Wong said. “Now, we are planning ahead for our next phase of transformation.”

“Trong vài thập kỷ qua, Singapore đã chuyển đổi từ nhưnxg bãi bồi thành một siêu đô thị, ông Wong nói. “Hiện tại, chúng tôi đang lên kế hoạch cho giai đoạn chuyển đổi tiếp theo.”

Source: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-27/singapore-to-have-more-cbd-living-go-underground-to-free-space-jtqrieg5?fbclid=IwAR1ql70Tghlcwb8p8tIw87U2YvRmviVNJ5vWYEzjCntuHsxmYCYYBYslZj8

WORD BANK:

rejuvenate /rɪˈdʒuː.vən.eɪt/ (v): làm trẻ hóa

amenity /əˈmiː.nə.ti/ (n): tiện nghi, tiện ích (xã hội)

unveil /ʌnˈveɪl/ (v): công bố

master plan /ˈmɑː.stə ˌplæn/ (n): quy hoạch tổng thể

dominate /ˈdɒm.ɪ.neɪt/ [B2] (v): thống trị, chi phối

vibrant /ˈvaɪ.brənt/ (adj): sôi động

foresee /fəˈsiː/ [C1] (v): dự kiến

utilities /juːˈtɪl.ə.ti/ (n): dịch vụ điện, nước, ga, v.v

tap /tæp/ (v): khai thác

upfront /ʌpˈfrʌnt/ (adj): trước

concept /ˈkɒn.sept/ [B2] (n): thiết kế, ý tưởng

family bonding activity (n): hoạt động gắn kết gia đình

hub /hʌb/ (n): trung tâm

mudflat /ˈmʌd.flæt/ (n): bãi bồi

metropolis /məˈtrɒp.əl.ɪs/ (n): siêu đô thị

phase /feɪz/ [B2] (n): giai đoạn


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead