Six years on, Saigon’s first metro line nowhere near completion

0
923

Set to open in 2017, then 2020, Saigon’s first metro line will not meet the delayed deadline either.

Dự kiến sẽ đi vào họat động vào năm 2017, và rồi đến tận năm 2020, tuyến metro đầu tiên của Sài Gòn vẫn sẽ không thể đáp ứng thời hạn vốn đã được trì hoãn.

More than 50 percent of the project has been completed, but it has been constantly hampered by a lack of funds. This means the Ben Thanh-Suoi Tien metro line is unlikely to be completed by 2020 as scheduled.

Hơn 50% khối lượng đã được hoàn thành, nhưng dự án này liên tục bị cản trở bởi việc thiếu vốn. Điều này có nghĩa là tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên có thể sẽ không được hoàn thành vào năm 2020 theo kế hoạch.

Approved in 2005, Ho Chi Minh City’s Ben Thanh-Suoi Tien Metro Line 1 will run 20 kilometers (12 miles) through the city’s 1, 2, 9, Binh Thanh and Thu Duc districts, and the neighboring Binh Duong Province’s Di An District.

Được phê duyệt vào năm 2005, tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo dài 20 km (12 dặm) đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh và Thủ Đức của thành phố [HCM] và thị xã Dĩ An của tỉnh Bình Dương.

Work on the line kicked off in August 2012 with a total investment of nearly VND50 trillion ($2.14 billion). It was initially scheduled to be put into operation in 2017. Land clearance issues and lack of funding have however pushed the scheduled completion date to 2020.

Dự án được khởi công vào tháng 8 năm 2012 với tổng mức đầu tư gần 50 nghìn tỷ đồng (2,14 tỷ đô la). [Theo] dự kiến ban đầu [dự án này] được sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2017. Tuy nhiên, vấn đề giải phóng mặt bằng và thiếu kinh phí đã đẩy ngày hoàn thành dự kiến đến năm 2020.

The line, which runs parallel to Hanoi Highway in this photo, is currently over 50 percent completed but work remains slow, with many sections having very few workers on site.

Tuyến đường, chạy song song với Xa lộ Hà Nội trong bức ảnh này, hiện đã được hoàn thành hơn 50% nhưng [tiến độ] công việc vẫn còn chậm, với nhiều đoạn chỉ có vài công nhân làm việc.

According to Hoang Nhu Cuong, deputy head of the urban railway management board, the line’s construction cost for this year is VND5 trillion ($214 million). Hanoi, however, has yet to disburse this fund as the project’s adjusted total investment is still awaiting approval.

Theo ông Hoàng Như Cường, phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị, chi phí xây dựng tuyến đường trong năm nay là 5 nghìn tỷ đồng (214 triệu đô la). Tuy nhiên, thành phố Hà Nội vẫn chưa giải ngân số tiền này vì tổng số tiền đầu tư được điều chỉnh của dự án vẫn đang chờ phê duyệt.

“The city has had to advance VND1 trillion to maintain progress. Contractors currently have completed workload worth VND2 trillion, but only VND220 billion ($9.43 million) has been paid due to legal procedural issues. The obstacles include the total investment not being approved yet by the National Assembly,” Cuong said at a meeting with HCMC’s National Assembly delegation last month.

“Thành phố [HCM] đã phải tạm ứng 1.000 tỷ đồng để duy trì tiến bộ. Các nhà thầu hiện đã hoàn thành khối lượng công việc trị giá 2.000 tỷ đồng, nhưng mới có 220 tỷ đồng (9.43 triệu đô la) được thanh toán do các vấn đề về thủ tục pháp lý. Những trở ngại bao gồm việc tổng mức đầu tư chưa được Quốc hội phê chuẩn,” ông Cường cho biết trong một cuộc họp với Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM vào tháng trước.

Starting at the city’s iconic Ben Thanh Market, the line’s first section is to run 2.6 kilometers underground past three stations. For this section, two 781-meter (854-yard) tunnels connecting Opera House Station and Ba Son Station have been built but their rail and lighting systems are yet to be installed as the Ba Son Station is still under construction.

Bắt đầu từ khu chợ Bến Thành mang tính biểu tượng của thành phố, đoạn đầu tiên của tuyến [metro] sẽ kéo dài 2,6 km ngầm qua ba trạm. Đối với đoạn này, hai đường hầm dài 781 mét (854 yard) nối Nhà hát lớn thành phố và ga Ba Son đã được xây dựng xong nhưng hệ thống đường sắt và chiếu sáng vẫn chưa được lắp đặt vì ga Ba Son vẫn đang trong quá trình thi công.

The line’s second section will run on an elevated track supported by 4,536 U-shaped beams, each about 35 meters long and weighing 42 tons. Currently all of the beams have been completed but many parts still have no railway track.

Đoạn thứ hai của tuyến sẽ chạy trên một đường ray trên cao được đỡ bởi 4.536 dầm hình chữ U, mỗi dầm dài khoảng 35 mét và nặng 42 tấn. Hiện nay tất cả các dầm đã được hoàn thiện nhưng nhiều phần [của tuyến metro] vẫn chưa có đường ray.

The project’s management board began installing the railway track for the line’s elevated section in October last year. The laying of each 150-meter segment of the track is estimated to take three days, so the entire 17-kilometer elevated section is scheduled to be completed by the end of this year.

Ban quản lý dự án bắt đầu lắp đặt đường ray cho đoạn đường trên cao của tuyến [metro] vào tháng 10 năm ngoái. Việc đặt mỗi đoạn đường dài 150 mét được ước tính mất 3 ngày, vì vậy toàn bộ đoạn đường trên cao dài 17 km được dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this photo, the Ben Thanh-Suoi Tien Metro Line 1 is seen to the right of Cat Lai Intersection in the city’s District 2.

Trong bức ảnh này, tuyến tàu điện ngầm Bến Thành – Suối Tiên được thấy ở phía bên phải của Giao lộ Cát Lái ở quận 2 của thành phố.

The line’s elevated section includes a total of 11 stations, each 140 meters long. The stations are designed to have natural ventilation systems, ensuring that they receive enough light and can withstand bad weather conditions. With the exception of Suoi Tien Station at the end of the line, each station is equipped with pedestrian bridges on both the north and south side, connecting them with Hanoi Highway.

Đoạn trên cao của tuyến [metro] bao gồm tổng cộng 11 ga, mỗi ga dài 140 mét. Các ga được thiết kế để có hệ thống thông gió tự nhiên, đảm bảo rằng các ga nhận được đủ ánh sáng [tự nhiên] và có thể chịu được thời tiết xấu. Ngoại trừ ga Suối Tiên ở cuối tuyến, mỗi ga đều được trang bị cầu dành cho người đi bộ ở cả phía bắc và phía nam, nối liền với đường Xa lộ Hà Nội.

Construction work on the stations was scheduled to be completed before this year’s Reunification Day on April 30, but work is still ongoing.

Việc thi công tại các ga dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày thống nhất năm nay (30 tháng 4), nhưng [đến nay] việc thi công vẫn đang tiếp diễn.

The project includes 5 bridges and overpasses running over the Saigon River and Hanoi Highway. On the right in this photo is the Saigon Metro Bridge, which runs parallel to the existing Saigon Bridge. With a length of 267.5 meters and width of 11.1 meters, the bridge has two lanes allowing metro trains to travel across the Saigon River in both directions, in and out of the city’s downtown area.

Dự án bao gồm 5 cây cầu và các cây cầu vượt chạy qua sông Sài Gòn và Xa lộ Hà Nội. Bên phải bức ảnh này là cầu Metro Sài Gòn, chạy song song với cầu Sài Gòn hiện tại. Với chiều dài 267,5 mét và chiều rộng 11,1 mét, cây cầu có hai làn đường cho phép tàu điện đi qua sông Sài Gòn theo cả hai hướng, vào và ra khỏi khu vực trung tâm thành phố.

When completed, the Ben Thanh-Suoi Tien metro line is expected to help ease traffic congestion at Ho Chi Minh City’s eastern gateway.

Khi hoàn thành, tuyến tàu điện ngầm Bến Thành – Suối Tiên dự kiến sẽ giúp giảm bớt ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Đông thành phố Hồ Chí Minh.

Work on many parts of the line, including this end section of the line next to New Eastern Coach Station in District 9, is being delayed by a lack of funds.

Việc thi công trên nhiều phần của tuyến [metro], bao gồm phần cuối tuyến bên cạnh Bến Xe Miền Đông mới ở Quận 9, đang bị trì hoãn do thiếu vốn.

HCMC authorities have asked the National Assembly and the government to intervene on multiple occasions to ensure that the project gets the funding it needs. The city has already had to advance money to pay contractors four times so far.

Chính quyền TP HCM đã nhiều lần yêu cầu Quốc hội và chính phủ can thiệp để đảm bảo rằng dự án nhận được nguồn vốn cần thiết. Cho đến nay thành phố cũng đã phải bốn lần tạm ứng tiền để trả cho các nhà thầu.

Despite the city’s efforts, the project’s situation has not changed much. Metro Line 1 is unlikely to be completed by 2020 as scheduled, according to the city’s Urban Railway Management Board.

Bất chấp những nỗ lực của thành phố, tình trạng của dự án vẫn không có nhiều thay đổi. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị của thành phố thì Tuyến metro số 1 sẽ không thể được hoàn thành vào năm 2020 theo lịch trình.

The city’s second metro line, running from Ben Thanh to Tham Luong, is also in the same boat. Its total investment has increased from $1.3 billion to $2.1 billion. As this new estimate is still awaiting the National Assembly’s decision, HCMC can only approve the adjusted metro line 2 project by early next year at the earliest.

Tuyến metro thứ hai của thành phố, chạy từ Bến Thành đến Tham Lương, cũng trong tình trạng tương tự. Tổng mức đầu tư của dự án này đã tăng từ 1,3 tỷ đô la lên 2,1 tỷ đô la. Và bởi con số ước tính mới này vẫn đang chờ quyết định của Quốc hội, sớm nhất thì TPHCM cũng chỉ có thể phê duyệt dự án tuyến metro số 2 vào đầu năm tới.

Source: https://e.vnexpress.net/news/news/six-years-on-saigon-s-first-metro-line-nowhere-near-completion-3837441.html

WORD BANK:

constantly /ˈkɒn.stənt.li/ [B2] (adv): liên tục

hamper /ˈhæm.pər/ (v): cản trở

kick off (v): khởi công

initially /ɪˈnɪʃ.əl.i/ [B2] (adv): ban đầu

put into operation (v): đưa vào hoạt động

land clearance (n): giải phóng mặt bằng

parallel to /ˈpær.ə.lel/ (adj, adv): song song với

disburse /dɪsˈbɜːs/ (v): giải ngân, chi tiền

adjust /əˈdʒʌst/ [B2] (v): điều chỉnh

advance /ədˈvɑːns/ (v): tạm ứng

contractor /kənˈtræk.tər/ (n): nhà thầu

legal procedural /ˈliː.ɡəl prəˈsiːdʒʊrəl/ (adj): thuộc về thủ tục pháp lý

obstacle /ˈɒb.stə.kəl/ [C1] (n): trở ngại

National Assembly /ˈnæʃ.ən.əl əˈsem.bli/ (n): Quốc hội

delegation /ˌdel.ɪˈɡeɪ.ʃən/ [C2] (n): đoàn đại biểu

iconic /aɪˈkɒn.ɪk/ (adj): mang tính biểu tượng

elevated /ˈel.ɪ.veɪ.tɪd/ (adj): trên cao

beam /biːm/ (n): dầm

segment /ˈseɡ.mənt/ (n): đoạn

estimate /ˈes.tɪ.meɪt/ [B2] (v): ước tính

intersection /ˌɪn.təˈsek.ʃən/ (n): giao lộ

ventilation /ˌven.tɪˈleɪ.ʃən/ (n): thông gió

withstand /wɪðˈstænd/ [C2] (v): chịu được

pedestrian /pəˈdes.tri.ən/ [B1] (n, adj): người đi bộ, dành cho người đi bộ

overpass /ˈəʊ.və.pɑːs/ (n): cầu vượt

ease /iːz/ (v): giảm bớt, giải tỏa

authorities /ɔːˈθɒr.ə.tis/ (n): chính quyền

intervene /ˌɪn.təˈviːn/ [C2] (v): can thiệp

be in the same boat (idiom): trong tình trạng tương tự

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://theshort2win.com/2ua0


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead