Slowly but surely, working at home is becoming more common

0
4296

The steady rise of Americans working from home continues. According to recently released data from the US Census, 5.2% of workers in the US worked at home in 2017 – or 8 million people. That share is up from 5% in 2016, and 3.3% in 2000.

Số người Mỹ làm việc tại nhà tiếp tục tăng đều. Theo số liệu mới được công bố từ Tổng cục điều tra Hoa Kỳ, 5,2% người lao động ở Mỹ làm việc tại nhà vào năm 2017 – tương đương 8 triệu người. Tỷ lệ này tăng từ 5% vào năm 2016, và 3,3% vào năm 2000.

The rise has been aided by improved internet connectivity and the demand for more flexible work environments. A 2017 report by polling company Gallup found that work-from-home options helps companies retain their employees. Given that the evidence suggests working from home may also improve employee productivity, it’s a perk with few drawbacks.

Sự gia tăng đã được hỗ trợ nhờ kết nối internet được cải thiện và nhu cầu về môi trường làm việc linh hoạt hơn. Một báo cáo năm 2017 của công ty thăm dò ý kiến Gallup nhận thấy rằng các lựa chọn làm việc tại nhà giúp các công ty giữ chân nhân viên của họ. Với bằng chứng cho thấy làm việc ở nhà cũng có thể cải thiện năng suất lao động của nhân viên, đó là một lợi ích với một ít nhược điểm.

Yet not all Americans are participating in the work-from-home wave. Like many other perks, it’s a trend more prevalent for the well-educated. A 2016 Bureau of Labor Statistics survey found that college-educated workers are far more likely to do some work at home than those without college degrees.

Tuy nhiên, không phải tất cả người Mỹ đều tham gia vào làn sóng công việc tại nhà. Giống như nhiều lợi thế khác, [làm việc từ xa] là xu hướng phổ biến hơn đối với những người được giáo dục tốt. Một cuộc điều tra của Cục Thống kê Lao động [Mỹ] năm 2016 cho thấy rằng các công nhân có trình độ đại học có nhiều khả năng làm việc ở nhà cao hơn những người không có bằng đại học.

As this suggests, the trend towards home work been particularly pronounced among certain types of workers. Managers, finance professionals, designers, and, above all, computer scientists have seen large increases. These high-skill professionals are in a position to negotiate to work wherever they want, and they use this leverage to their advantage. They may be leading the way to an office-less world.

Như điều này cho thấy, xu hướng làm việc tại nhà đặc biệt rõ ràng với một số kiểu người lao động nhất định. [Chúng ta đã thấy] sự gia tăng lớn [số lượng] các nhà quản lý, chuyên gia tài chính, nhà thiết kế và trên tất cả, các nhà khoa học máy tính [đi theo xu hướng này]. Những chuyên gia có kỹ năng cao này đang có vị thế để đàm phán để được làm việc ở bất cứ nơi nào họ muốn, và họ sử dụng đòn bẩy này để mang lại lợi thế của mình. Họ có thể đang dẫn chúng ta đến một thế giới không có văn phòng.

Source: https://qz.com/work/1392302/more-than-5-of-americans-now-work-from-home-new-statistics-show/

WORD BANK:

flexible /ˈflek.sə.bəl/ [B2] (adj): linh hoạt

polling company (n): công ty thăm dò ý kiến

retain /rɪˈteɪn/ [C2] (v): giữ chân

productivity /ˌprɒd.ʌkˈtɪv.ə.ti/ [C1] (n): năng suất lao động

perk /pɜːk/ (n): lợi ích, lợi thế

prevalent /ˈprev.əl.ənt/ (adj): phổ biến

pronounced /prəˈnaʊnst/ (adj): rõ ràng

negotiate /nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/ [C1] (v): đàm phán

leverage /ˈliː.vər.ɪdʒ/ (n): đòn bẩy

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/wdWuQE6vfYO

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead