Smoke to ink? Indian inventors try a novel approach to tame air pollution

0
594

The device could capture 90 percent of the soot particles from cooled diesel exhaust, which can be used to make ink.

Thiết bị này có thể thu được 90% các hạt carbon từ khí thải diesel được làm mát, thứ có thể được sử dụng để tạo ra mực.

As the pre-monsoon summer heat takes hold in New Delhi, two things are as inevitable as 40-degree-Celsius days: power cuts and air pollution from the diesel generators that then kick in.

Khi mùa hè tiền gió mùa diễn ra ở New Delhi, có hai điều không thể tránh khỏi là những ngày 40oC: cắt điện và ô nhiễm không khí từ các máy phát điện diesel mà sau đó sẽ đi vào hoạt động.

But a team of Indian engineers has figured out a way to bring some good from choking exhaust from generators: They are capturing it and turning it into ink.

Nhưng một nhóm kỹ sư Ấn Độ đã tìm ra cách để xử lý khí thải ô nhiễm từ các máy phát điện: Họ thu chúng lại và biến chúng thành mực.

“The alarming thing about diesel generators is they are located in the heart of densely populated areas. It’s spitting smoke right there,” said Kushagra Srivastava, one of the three engineers who developed the technology, now installed in Gurgaon, a satellite city of New Delhi, and in the southern city of Chennai.

“Điều đáng báo động về các máy phát điện diesel là chúng nằm ở trung tâm của các khu vực đông dân cư. Chúng xả khí ở ngay đó.” theo Kushagra Srivastava, một trong ba kỹ sư đã phát triển công nghệ này, hiện đang được lắp đặt tại Gurgaon, một đô thị vệ tinh của New Delhi, và nằm ở phía nam thành phố Chennai.

The idea, Srivastava said, came about when he and his co-founders stopped at a sugarcane juice stall on a hot day. They noticed a wall that had turned black behind the stall’s diesel generator, where exhaust emerged from a pipe.

Ý tưởng, Srivastava nói, đã đến khi ông và những người đồng sáng lập dừng lại ở một quầy nước mía trong một ngày nóng bức. Họ nhận thấy một bức tường đã chuyển sang màu đen phía sau một máy phát điện diesel của cửa hàng, nơi khói được xả ra từ một đường ống.

They wondered if diesel exhaust might be used to produce paint – and set out to try.

Họ tự hỏi liệu khí thải diesel có thể được sử dụng để sản xuất sơn – và bắt đầu thử.

The device they came up with, which attaches to generators, captures 90 percent of the soot particles from cooled diesel exhaust. The material can then be sold to ink manufacturers.

Thiết bị mà họ đã đưa ra, gắn với máy phát điện, thu được 90% của hạt carbon từ khí thải diesel được làm mát. Vật liệu này sau đó có thể được bán cho các nhà sản xuất mực in.

Their company, Chakr Innovation, has so far installed 50 of the devices for government firms such as Indian Oil, real estate developers and other state government offices, earning more than 11 million rupees ($200,000) in revenue in the first year, Srivastava said.

Công ty của họ, Chakr Innovation, cho đến nay đã lắp đặt 50 thiết bị cho các công ty của chính phủ như Indian Oil, các nhà phát triển bất động sản và các cơ quan chính quyền bang khác, thu về hơn 11 triệu rupee (200.000 đô la) doanh thu trong năm đầu tiên, Srivastava nói.

The company has plans to install another 50 devices over the coming year, he said. It has so far sold 500 kg of collected soot, which has been used to create 20,000 liters of ink, he added.

Công ty có kế hoạch lắp đặt 50 thiết bị khác trong năm tới, ông nói. Cho đến nay họ đã bán được 500 kg carbon mà họ thu được, và chúng đã được sử dụng để tạo ra 20.000 lít mực, ông nói thêm.

Chakr Innovations is not the first start-up to see cash in diesel exhaust. A competitor called Graviky Labs, based in Bangalore, is using similar technology to turn diesel exhaust from vehicles into ink.

Chakr Innovations không phải là công ty khởi nghiệp đầu đầu tiên nhìn thấy lợi nhuận từ khí thải diesel. Một đối thủ cạnh tranh được gọi là Graviky Labs, có trụ sở tại Bangalore, đang sử dụng công nghệ tương tự để biến khí thải diesel từ xe thành mực.

Choking air

Srivastava and his co-inventors Arpit Dhupar and Prateek Sachan see themselves as part of a movement towards cleaner air and energy in a country where major cities struggle with choking air.

Srivastava và các nhà đồng sáng lập của ông Arpit Dhupar và Prateek Sachan thấy mình là một phần của một phong trào hướng tới không khí và năng lượng sạch hơn ở một đất nước nơi các thành phố lớn phải vật lộn với không khí ô nhiễm.

About 1.1 million people a year die from the impacts of air pollution in India, according to a 2015 survey by the U.S.-based Health Effects Institute. That is about a quarter of the total number of air pollution deaths worldwide, it said.

Khoảng 1.1 triệu người chết mỗi năm do tác động của ô nhiễm không khí ở Ấn Độ, theo khảo sát năm 2015 của Viện nghiên cứu các Tác động về Sức khỏe của Hoa Kỳ. Con số đó tương đương khoảng một phần tư tổng số ca tử vong do ô nhiễm không khí trên toàn thế giới.

In New Delhi, levels of the most dangerous particles in the air are sometimes 10 times higher than the safe limit, the survey noted.

Cuộc khảo sát cho thấy ở New Delhi, mức độ các hạt nguy hiểm nhất trong không khí đôi khi cao gấp 10 lần giới hạn an toàn.

Srivastava and Dhupar both grew up in New Delhi, which the World Health Organization in 2014 declared the most polluted city in the world. Sachan comes from Allahabad, the third most polluted city in WHO’s 2016 rankings.

Srivastava và Dhupar đều lớn lên ở New Delhi, nơi mà Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới vào năm 2014. Sachan đến từ Allahabad, thành phố ô nhiễm thứ ba trong bảng xếp hạng năm 2016 của WHO.

“Earlier I remember there were a lot fewer cars on the road, there was a lot less congestion, and a lot more greenery,” said Dhupar, Chakr’s chief technology officer.

“Trước đó, tôi nhớ rằng có rất ít xe hơi trên đường, rất ít khi tắc đường, và nhiều cây xanh hơn nhiều”, Dhupar, giám đốc công nghệ của Chakr nói.

But as trees were felled and roads were widened to accommodate more cars, Dhupar – then in high school – developed chronic respiratory problems. Doctors put him on medication and warned him to stop playing sports.

Nhưng khi cây cối bị chặt và các các con đường được mở rộng để chứa nhiều xe hơn, Dhupar – ở trường trung học – đã mắc các vấn đề hô hấp mãn tính. Các bác sĩ đã cho anh uống thuốc và cảnh báo anh ấy ngừng chơi thể thao.

“My problem is, whenever I start to run out of air, the anxiety levels shoot up,” he said.

“Vấn đề của tôi là, bất cứ khi nào tôi bị thiếu khí, mức độ lo lắng sẽ tăng lên”, ông nói.

Dhupar said many of his family and friends have also developed long-term respiratory issues.

Dhupar cho biết nhiều người trong gia đình và bạn bè của ông cũng đã mắc các vấn đề hô hấp mãn tính.

Diesel exhaust contributed to just 2 percent of all air pollution deaths in India in 2015, according to the Health Effects Institute.

Lượng khí thải diesel chỉ gây ra 2% tổng số ca tử vong do ô nhiễm không khí ở Ấn Độ vào năm 2015, theo Viện Sức khỏe Hiệu ứng.

But in “confined spaces” in urban areas, where many generators are used, it represents a larger risk, said Pankaj Sadavarte, one of the report’s researchers.

Nhưng trong “không gian chật hẹp” ở khu vực đô thị, nơi nhiều máy phát điện được sử dụng, nó gây ra một rủi ro lớn hơn, Pankaj Sadavarte, một trong những nhà nghiên cứu của báo cáo cho biết.

Action in New Delhi

India has in place policies to monitor and restrict air pollution, but they can be difficult to enforce, experts say.

Hành động ở New Delhi

Ấn Độ đã có những chính sách để theo dõi và hạn chế ô nhiễm không khí, nhưng họ khó có thể thực thi [các chính sách đó], các chuyên gia nói.

Worries about air pollution are growing, however. Last November, the capital launched its first air quality emergency action plan during a particularly hazardous week when pollution spiked.

Tuy nhiên, những lo ngại về ô nhiễm không khí đang tăng lên. Tháng 11 năm ngoái, thủ đô đã đưa ra kế hoạch hành động khẩn cấp đầu tiên về chất lượng không khí trong một tuần đặc biệt nguy hiểm khi ô nhiễm tăng vọt.

The government halted construction within the city, raised parking fees to discourage driving and shut schools to keep children indoors.

Chính phủ tạm ngừng việc xây dựng trong thành phố, tăng phí đậu xe để hạn chế việc lái xe và đóng cửa trường học để giữ trẻ em trong nhà.

The national Ministry of Environment, Forest and Climate Change is drafting a national policy to clean India’s air, though its release has been delayed, said Sunil Dahiya, a senior campaigner with Greenpeace India.

Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu đang soạn thảo một chính sách quốc gia để làm sạch không khí của Ấn Độ, mặc dù việc ban hành chính sách đã bị trì hoãn, Sunil Dahiya, một nhà vận động cấp cao của Greenpeace India cho biết.

“The air pollution debate and health debate is picking up in India,” Dahiya said in a telephone interview. “That momentum is forcing the policymakers to make our cities more livable.”

“Cuộc tranh luận về ô nhiễm không khí và tranh luận về sức khỏe đang diễn ra ở Ấn Độ”, Dahiya nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Hoạt động đó đang buộc các nhà hoạch định chính sách làm cho thành phố của chúng ta dễ sống hơn.”

Source: https://e.vnexpress.net/news/travel-life/smoke-to-ink-indian-inventors-try-a-novel-approach-to-tame-air-pollution-3743886.html

WORD BANK:

tame (v): thuần hóa, thuần chủng, kiểm soát

novel (adj): mới

soot (n): một loại bột đen bao gồm chủ yếu là carbon sinh ra trong quá trình đốt nguyên liệu hóa thạch và gỗ

particle (n): hạt

kick in [C1] (v): đi vào hoạt động, kích hoạt

choking (adj): đến ngạt thở

alarming [C1] (adj): đáng báo động

heart (n): trung tâm

densely populated [C2] (adj): đông dân cư

spit [C2] (v): xả

satellite city (n): đô thị vệ tinh

come about (v): nảy ra (ý tưởng)

set out to do sth (v): bắt đầu làm gì

attach to sth (v): gắn vào cái gì

movement (n): phong trào

struggle with [C2] (v): vật lộn với cái gì

accommodate (v): chứa

chronic [C2] (adj): mãn tính

respiratory (adj): thuộc về hô hấp

put sb on medication [C2] (v): cho ai uống thuốc, kê đơn

confined spaces [C2] (n): không gian trật hẹp

represent (a risk) (v): gây ra (nguy cơ)

enforce [C1] (v): thực thi (chính sách)

hazardous [C2] (adj): nguy hiểm

spike (v): tăng mạnh

halt (v): tạm ngừng

discourage [B2] (v): không khuyến khích, hạn chế

draft [B2] (v): dự thảo (luật)

release [B2] (n/v): ban hành

pick up (v): diễn ra

policymaker (n): nhà hoạch định chính sách

livable (adj): dễ sống, đáng sống