South Korea says it will arrest citizens who smoke weed in Canada

0
1357

For South Koreans in Canada, the police in their home country have no problem with their mellow.

Đối với người Hàn Quốc ở Canada, cảnh sát ở quê nhà của họ không gặp vấn đề gì với sự dịu dàng của họ.

Canada became the second country in the world to legalise recreational marijuana, but for South Koreans hoping to try the drug, their hopes have just gone up in smoke. Police in South Korea have repeatedly told their citizens not to partake in this newfound freedom, with the latest warning coming this week.

Canada trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới hợp pháp hoá cần sa giải trí, nhưng đối với người Hàn Quốc hy vọng được dùng thử loại thuốc phiện cũng đã tan theo mây khói. Cảnh sát ở Hàn Quốc đã nhiều lần cảnh báo với công dân của họ không được tham gia vào thứ tự do mới này, với lời cảnh báo mới nhất đến vào tuần này.

Weed smokers will be punished according to the Korean law, even if they did so in countries where smoking marijuana is legal. There won’t be an exception,” said Yoon Se-jin, head of the narcotics crime investigation division at Gyeonggi Nambu provincial police agency, according to the Korea Times.

“Những người hút thuốc cỏ sẽ bị phạt theo luật Hàn Quốc, ngay cả khi họ làm như vậy ở các quốc gia nơi mà hút cần sa là hợp pháp. Sẽ không có một ngoại lệ nào.”Yoon Se-jin, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm ma túy tại cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu cho biết, theo tờ Korea Times.

South Korean law is based on the concept that laws made in Seoul still apply to citizens anywhere in the world, and violations, even while abroad, can technically lead to punishment when they return home. Those who smoke weed could face up to five years in prison.

Luật pháp Hàn Quốc dựa trên quan niệm rằng luật pháp ở Seoul vẫn áp dụng cho công dân ở bất cứ nơi nào trên thế giới và việc vi phạm, ngay cả khi đang ở nước ngoài, về cơ bản có thể dẫn đến hình phạt khi họ trở về quê nhà. Những người hút cỏ có thể phải đối mặt với 5 năm tù giam.

South Korea strictly enforces drugs laws even for small amounts, and celebrities caught smoking weed are often paraded in front of media for apology tours. Officials work to project an image of a “drug-free nation” and only about 12,000 drug arrests were made in 2015 in a country of more than 50 million people.

Hàn Quốc nghiêm chỉnh thi hành luật về ma túy ngay cả đối với số lượng nhỏ, và những người nổi tiếng bị bắt quả tang hút cỏ thường bị nêu lên trước các phương tiện truyền thông để xin lỗi công chúng. Các quan chức cố gắng tạo ra hình ảnh về một “quốc gia không có ma túy” và đã có khoảng 12.000 vụ bắt giữ [liên quan đến] ma túy được tiến hành vào năm 2015 ở một quốc gia chỉ có hơn 50 triệu người.

However, details on how police would test those returning from Canada remain hazy. Experts suggested enforcement would focus more on drug traffickers than casual users.

Tuy nhiên, chi tiết về cách mà cảnh sát sẽ kiểm tra những người trở về từ Canada vẫn còn mơ hồ. Các chuyên gia đề xuất rằng việc thực thi luật pháp sẽ tập trung nhiều hơn vào những kẻ buôn bán ma túy hơn người dùng bình thường.

“South Korea can’t screen everyone who visited a foreign country, but the police maintain a blacklist that leads to certain individuals being supervised,” said Lee Chang-Hoon, a professor in the department of police administration at Hannam University in Daejeon. “But the police are more concerned with the transportation of marijuana into South Korea, and the police messaging shows they are anxious about tackling this issue in the near future.”

“Hàn Quốc không thể kiểm tra tất cả những người đi du lịch ra nước ngoài, nhưng cảnh sát vẫn duy trì một danh sách đen dẫn đến việc một số cá nhân bị giám sát”, theo Lee Chang-Hoon, một giáo sư tại khoa quản lý cảnh sát tại Đại học Hannam ở Daejeon. “Nhưng cảnh sát quan tâm nhiều hơn đến việc vận chuyển cần sa vào Hàn Quốc, và thông điệp của cảnh sát cho thấy họ đang lo lắng về việc giải quyết vấn đề này trong tương lai gần.”

Judges in South Korea have a significant amount of discretion and will likely assess the crimes individually, Lee added, “especially when marijuana is prescribed of medical reasons”.

Các thẩm phán ở Hàn Quốc cân nhắc kỹ lưỡng và có khả năng sẽ tự đánh giá các vụ phạm tội, ông Lee nói thêm, “đặc biệt là khi cần sa được kê đơn vì lý do y tế”.

There are about 23,000 South Korean students in Canada, according to statistics from the Ministry of Foreign Affairs.

Có khoảng 23.000 sinh viên Hàn Quốc ở Canada, theo thống kê của Bộ Ngoại giao.

Marijuana has a long history of use in making hemp fabric in South Korea and the plant was banned only in 1976 under dictator Park Chung-hee. Before prohibition only “Indian marijuana” was labelled as a narcotic and the drug was common in music and artistic circles in the 1960s and 1970s, where many took to “happy smoke”, as it was commonly called at the time, for inspiration.

Cần sa từ lâu đã được sử dụng trong việc làm vải gai dầu ở Hàn Quốc và loại cây này chỉ bị cấm chỉ vào năm 1976 dưới chế độ của nhà độc tài Park Chung-hee. Trước lệnh cấm này chỉ có “cần sa Ấn Độ” bị dán nhãn là chất ma tuý và loại thuốc này phổ biến trong giới âm nhạc và nghệ thuật vào những năm 1960 và 1970, nơi mà nhiều người đã hút “làn khỏi hạnh phúc”, như cái cách người ta thường gọi vào thời điểm đó, để lấy cảm hứng.

Source: https://www.theguardian.com/world/2018/oct/23/bong-arm-of-the-law-south-korea-says-it-will-arrest-citizens-who-smoke-weed-in-canada

WORD BANK:

mellow /ˈmel.əʊ/ (adj): dịu dàng

legalise /ˈliː.ɡəl.aɪz/ (v): hợp pháp hoá

recreational /ˌrek.riˈeɪ.ʃən.əl/ [C2] (adj): thuộc về giải trí

marijuana /ˌmær.əˈwɑː.nə/ (n): cần sa

partake in /pɑːˈteɪk/ (v): tham gia

weed /wiːd/ (n): cỏ

narcotic /nɑːˈkɒt.ɪk/ (n): ma túy

parade /pəˈreɪd/ (v): tuyên dương

hazy /ˈheɪ.zi/ (adj): mơ hồ

drug trafficker /drʌɡ ˈtræf.ɪ.kər/ (n): kẻ buôn bán ma túy

anxious /ˈæŋk.ʃəs/ (adj): lo lắng

tackle /ˈtæk.əl/ [B2] (v): giải quyết

discretion /dɪˈskreʃ.ən/ [C2] (n): sự cân nhắc

prescribe /prɪˈskraɪb/ [C2] (v): kê đơn

hemp fabric /hemp ˈfæb.rɪk/ (n): vải gai dầu

dictator /dɪkˈteɪ.tər/ (n): nhà độc tài

prohibition /ˌprəʊ.ɪˈbɪʃ.ən/ (n): lệnh cấm

label /ˈleɪ.bəl/ (v): dán nhãn

inspiration /ˌɪn.spɪˈreɪ.ʃən/ [B2] (n): cảm hứng

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: https://theshort2win.com/WkYA


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead