Spain, Germany, France and Italy pause AstraZeneca vaccine rollout

0
1265

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Spain, Germany, France and Italy have become the latest European countries to temporarily halt the rollout of the Oxford-AstraZeneca Covid-19 vaccine over a small number of blood clot concerns, going against the advice of international medical agencies as a third wave of infections looms over the continent.

 

Spain will stop using the vaccine for two weeks, the country’s Health Minister Carolina Darias announced in a nationally televised news conference Monday.

 

It’s a “temporary and precautionarysuspension, she said, “until the risks can be evaluated by the European Medicines Agency.”

 

After initially standing by the safety of the vaccine, German health minister Jens Spahn said Monday that the country would pause inoculations as a precaution, following reports of a handful of cases of blood clots in people vaccinated with the AstraZeneca shot in Denmark and Norway.

 

France and Italy also halted their rollouts of the vaccine Monday, pending review by the EU’s medicines regulator, the European Medicines Agency (EMA), although the body later reiterated its advice that countries stick to the rollout.

 

“We have decided to suspend the use of AstraZeneca as a precautionary measure and are hoping to resume it quickly if the EMA’s advice allows it,” French President Emmanuel Macron said at Monday news conference.

 

The suspensions came hours after prosecutors in northern Italy ordered a batch of the vaccine to be seized, citing a man who fell ill and died after taking a shot. Italy’s medicines agency also suspended the use of the AstraZeneca vaccine “as a precaution and temporarily,” prior to the EMA meeting, the Italian medicines agency AIFA announced Monday.

 

Much of Europe has now halted the shot for the time being, following the fatality of one woman in Denmark that has yet to be linked to a vaccine. Another death was also reported in Norway on Monday, along with a handful of non-fatal cases in both countries.

 

The suspensions go against the advice of the World Health Organization, the EMA and the pharmaceutical giant itself, all of whom have said there is no evidence of a link with clotting and that rollouts should continue while the reports are investigated.

 

Source: https://edition.cnn.com/2021/03/15/europe/italy-lockdown-europe-coronavirus-monday-scli-intl/index.html

WORD BANK:

temporarily /tem.pəˈr.er.əl.i/ [B2] (adv): tạm thời

halt /hɒlt/ (v): ngừng

rollout /ˈrəʊlˌaʊt/ (n): sự triển khai

blood clot /blʌd klɒt/ (n): đông máu

loom /luːm/ [C2] (v): hiện ra lờ mờ

precautionary /prɪˈkɔː.ʃən.ər.i/ (adj): mang tính đề phòng

suspension /səˈspen.ʃən/ (n): sự đình chỉ

initially /ɪˈnɪʃ.əl.i/ [B2] (adv): ban đầu

stand by (v): ủng hộ

inoculation /ɪˌnɑk.jəˈleɪ.ʃən/ (n): việc tiêm chủng

a handful of /ˈhænd.fʊl/ [B2] (quant): một số

pending /ˈpen.dɪŋ/ (v): chờ

reiterate /riˈɪt.ər.eɪt/ (v – formal): nhắc lại

prosecutor /ˈprɒs.ɪ.kjuː.tər/ [C2] (n): công tố viên

batch /bætʃ/ (n): lô

seize /siːz/ [B2] (v): thu giữ

cite sth /saɪt/ (v – formal): chỉ ra cái gì như một lý do, viện dẫn

for the time being (adv): tạm thời

fatality /fəˈtæl.ə.ti/ (n): tử vong

pharmaceutical /ˌfɑː.məˈsuː.tɪ.kəl/ (adj): thuộc về dược phẩm

giant /ˈdʒaɪ.ənt/ [C2] (n): gã khổng lồ


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here