Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateSuicide machine that can be controlled by blinking faces ‘no legal issues’...

Suicide machine that can be controlled by blinking faces ‘no legal issues’ in Switzerland

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Sarco pod has faced opposition from opponents of euthanasia, in part due to the method used.

 

A coffin-shaped capsule that allows occupants to kill themselves has passed legal review in Switzerland, according to its creators.

 

The Sarco machine can be operated from the inside – conceivably just by blinking if the person suffers from locked-in syndrome (*) – and works by reducing the oxygen level in the pod to below a critical level.

 

The process takes less than a minute and death occurs through hypoxia and hypocapnia, which is intended to allow a person to die relatively peacefully and painlessly.

 

Assisted suicide is legal in Switzerland and roughly 1,300 people used the services of euthanasia organisations Dignitas and Exit last year.

 

Both firms use digestible liquid barbiturate drug to induce a deep coma within two to five minutes, followed by death.

 

The suicide pod is the creation of Dr Philip Nitschke, dubbed ‘Dr Death’, who serves as the director of the non-profit organisation Exit International (no connection to Exit).

 

The Sarco – short for sarcophagus – is designed to be towed to a location of the users’ preference, such as an idyllic outdoor setting, and then the biodegradable capsule can detach from the base in order to serve as a coffin.

 

Dr Nitschke has faced opposition from opponents of euthanasia, in part due to the method used.

 

“Gas may never be an acceptable method for assisted suicide in Europe due to the negative connotations of the Holocaust,” Dr Nitschke told The Independent in a 2018 interview. “Some have even said that it’s just a glorified gas chamber.”

 

Exit International claim’s the Sarco’s ‘elegant design was intended to suggest a sense of occasion: of travel to a “new destination”, and to dispel any “yuk” factor’ (Exit International) – Theo tuyên bố của Exit International, ‘thiết kế trang nhã của Sarco nhằm gợi ý cho bạn một cảm giác về một dịp: du lịch đến một “địa điểm đến mới” và để loại bỏ bất kỳ yếu tố “yuk”(eo ôi) nào ‘ (the Exit International)

It has also drawn criticism due to its futuristic design, which some say glamorizes suicide, as well as a corresponding virtual reality app that allows people to “experience their own virtual death”. This VR experience was displayed in Westerkerk church in Amsterdam at the 2018 Funeral Expo, prompting worries from the church’s board.

 

“Westerkerk will never support people by offering equipment as promoted by Dr Nitschke and we seriously wonder whether this contributes to a thorough and careful discussion around the issue,” Jeroen Kramer, president of the Westerkerk church board, said at the time. “We will not and cannot support any suggestion of using such equipment.”

 

Only two Sarco prototypes currently exist, but Exit International is 3D printing a third machine that it hopes to be ready for operation in Switzerland next year.

 

Dr Nitschke told local media last week that “there are no legal issues at all” and that discussions are ongoing with various groups in Switzerland with a view to provide the capsule for assisted suicide.

 

Source: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Flife-style%2Fgadgets-and-tech%2Fsuicide-machine-sarco-euthenasia-assisted-dying-b1970685.html%3Ffbclid%3DIwAR18ie0iv2YQ6DrTG4RbD4c4rQpHP40P4Bbi7LVauZeRLC0hJLbx2HINfGA&h=AT2-S3X35YNMut1GWI9OaAZBETGHrlpXJz4K6HuZD2iurZR9I9N90zhzAqeWp3F61xGRaGO-m2nMFDbyu8e5YCIGBJsLA2wcZfzPxU0Fe7btuVcf6jRBf9Rk7Ya1WX7B7maLXu5NtLjpqEw

WORD BANK:

euthanasia /ˌjuː.θəˈneɪ.zi.ə/ (n): an tử

ingestible /inˈjes.tə.bəl/ (adj): uống được

connotation /ˌkɒn.əˈteɪ.ʃən/ (n): hàm ý

opposition /ˌɒp.əˈzɪʃ.ən/ [C1] (noun): sự phản đối

method /ˈmeθ.əd/ [B1] (noun): phương pháp

capsule /ˈkæp.sjuːl/ (noun): viên nang

occupant /ˈɒk.jə.pənt/ (noun): người cư ngụ

operate /ˈɒp.ər.eɪt/ [B2] (verb): vận hành

conceivably /kənˈsiː.və.bli/ (adverb): có thể tưởng tượng được

process /ˈprəʊ.ses/ [B2] (noun): quả trình

hypoxia /haɪˈpɒk.si.ə/ (noun): thiếu oxy

relatively /ˈrel.ə.tɪv.li/ [B2] (adverb): tương đối

assist /əˈsɪst/ [B2] (verb): hỗ trợ

service /ˈsɜː.vɪs/ [B1] (noun): dich vụ

induce /ɪnˈdjuːs/ (verb): gây

coma /ˈkəʊ.mə/ (noun): hôn mê

sarcophagus /sɑːˈkɒf.ə.ɡəs/ (noun): quan tài

tow /təʊ/ (verb): kéo(dẫn)

preference /ˈpref.ər.əns/ [B2] (noun): tùy thích

idyllic /ɪˈdɪl.ɪk/ (adjective): bình dị

biodegradable /ˌbaɪ.əʊ.dɪˈɡreɪ.də.bəl/ (adjective): phân hủy sinh học

detach /dɪˈtætʃ/ (verb): tách ra

glorify /ˈɡlɔː.rɪ.faɪ/ (verb): tôn vinh

elegant /ˈel.ɪ.ɡənt/ [B2] (adjective): trang nhã

criticism /ˈkrɪt.ɪ.sɪ.zəm/ [B2]ư (noun): chỉ trích

glamorize /ˈɡlæm.ə.raɪz/ (verb): lôi kéo

correspond /ˌkɒr.ɪˈspɒnd/ [B2] (verb): tương ứng

virtual /ˈvɜː.tʃu.əl/ [B2] (adjective): ảo

display /dɪˈspleɪ/ [B1] (verb): trưng bày

prompt /prɒmpt/ (verb): khiến cho

contribute /kənˈtrɪb.juːt/ [B2] (verb): góp phần

discussion /dɪˈskʌʃ.ən/ [B1] (noun): cuộc thảo luận

prototype /ˈprəʊ.tə.taɪp/ (noun): vật mẫu

local /ˈləʊ.kəl/ [B1] (adjective): địa phương

media /ˈmiː.di.ə/ [B2] (noun): truyền thông

provide /prəˈvaɪd/ [B1] (verb): cung cấp


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular