Taiwan President Tsai Ing-wen tells Beijing it ‘must’ respect island’s sovereignty, people’s choices

0
1269

Mr Xi said unification was inevitable for China’s rejuvenationTập Cận Bình nói rằng việc thống nhấtkhông thể tránh khỏi cho sự trẻ hóa của Trung Quốc

Taiwanese President Tsai Ing-wen used her New Year’s Day speech to give Beijing a lesson in handling cross-strait relations, while promising to protect the self-ruled island’s sovereignty and its people’s livelihoods.

Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn đã sử dụng bài phát biểu Năm mới của mình để cho Bắc Kinh một bài học về việc xử lý các mối quan hệ giữa hai eo biển (giữa Trung Quốc và Đài Loan), đồng thời hứa sẽ bảo vệ chủ quyền của hòn đảo và kế sinh nhai của người dân.

The message came just a day before Chinese President Xi Jinping is set give a speech to mark the 40th anniversary of a key policy statement, known as the “Message to Compatriots in Taiwan”, that eventually led to a thaw in relations with Taiwan.

Thông điệp được đưa ra chỉ một ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là sẽ có bài phát biểu kỷ niệm 40 năm chính sách đổi mới, được biết đến như “Thông điệp với những Người đồng hương ở Đài Loan”, mà cuối cùng là có ý làm tan băng mối quan hệ với Đài Loan.

Tsai said on Tuesday that Taipei would not give any ground on sovereignty despite her ruling Democratic Progressive Party (DPP) suffering a landslide defeat in the local government elections in November, when the opposition Kuomintang (KMT) won control of 15 of 22 cities and counties – including the former DPP stronghold of Kaohsiung.

Bà Thái Anh Văn cho biết vào hôm thứ Ba rằng Đài Bắc sẽ không bao giờ nhượng bộ về vấn đề chủ quyền mặc dù Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền của bà phải chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương vào tháng 11, khi phe đối lập Kuomintang (KMT) giành quyền kiểm soát 15 trên tổng số 22 thành phố và quận. – bao gồm Cao Hùng, thành trì cũ của DPP.

Some observers said at the time that the poll result reflected public support for the KMT’s more Beijing-friendly policies.

Vào thời điểm đó, một số nhà quan sát cho rằng kết quả thăm dò ý kiến phản ánh sự ủng hộ của công chúng đối với các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh.

“I admit that the … local elections were the most serious critique of the ruling authority, but I must stress that the results did not suggest the general public was choosing to give up our sovereignty, nor did they reflect a desire among the Taiwanese people to make concessions on this issue,” she said.

Tôi thừa nhận rằng cuộc bầu cử địa là sự phê phán nghiêm trọng nhất đối với chính phủ cầm quyền, nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng kết quả đó không cho thấy công chúng lựa chọn từ bỏ chủ quyền của chúng tôi, và kết quả đó cũng không phản ánh mong muốn của người dân Đài Loan trong việc nhượng bộ về vấn đề này, cô nói.

Beijing must appreciate that the “Republic of China, Taiwan” had existed for a long time and it must respect the choice of Taiwan’s 23 million people to live in freedom and a democratic system, Tsai said.

Bắc Kinh phải công nhận rằng “Cộng hòa Trung Quốc, Đài Loan” đã tồn tại từ lâu và họ phải tôn trọng sự lựa chọn của 23 triệu người dân Đài Loan muốn sống trong tự do và một hệ thống dân chủ, bà Văn nói.

It must also seek to resolve cross-strait differences through peaceful discussions and must hold government-to-government talks with Taipei through their authorised agencies, she said.

Họ cũng phải tìm cách giải quyết sự khác biệt giữa các vấn đề xuyên eo biển thông qua các cuộc thảo luận hòa bình và phải tổ chức các cuộc đàm phán giữa chính phủ với chính phủ thông qua các cơ quan được ủy quyền, bà nói.

“Only with these ‘four musts’ can we determine whether cross-strait relations will head in a normal direction,” Tsai said.

“Chỉ có [tôn trọng chính sách] ‘bốn phải’ này, chúng ta mới có thể xác định được liệu mối quan hệ xuyên eo biển có đi theo hướng bình thường hay không,” bà Văn nói.

Beijing considers Taiwan a wayward province awaiting reunification with the mainland, by force if necessary. It suspended official exchanges with Taipei after Tsai was elected president in 2016 and refused to accept the one-China principle, an understanding that Beijing says is the foundation of any exchanges between the two sides.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh ly khai đang chờ thống nhất với đại lục, bằng vũ lực nếu cần thiết. Họ đình chỉ các giao dịch chính thức với Đài Bắc sau khi bà Thái Anh Văn được bầu làm tổng thống năm 2016 và từ chối chấp nhận nguyên tắc một Trung Quốc, một thỏa thuận không chính thức mà Bắc Kinh cho là nền tảng của bất kỳ giao dịch nào giữa hai bên.

Tsai said the island would face challenges from all sides this year, and cross-strait ties would be an important area of development.

Bà Văn cho biết hòn đảo sẽ đối mặt với những thách thức từ mọi phía trong năm nay và các mối quan hệ xuyên eo biển sẽ là một lĩnh vực phát triển quan trọng.

“We never oppose normal exchanges between the two sides of the Taiwan Strait, nor do we oppose city-to-city exchanges, but such exchanges should be healthy, normal and without political preconditions,” she said, referring to the expected increase in links between KMT-controlled centres and mainland cities.

Bà nói: “Chúng tôi không bao giờ phản đối các giao dịch bình thường giữa hai bên eo biển Đài Loan, chúng tôi cũng không phản đối các giao dịch giữa các thành phố với nhau, nhưng những trao đổi như vậy phải nên lành mạnh, bình thường và không có điều kiện chính trị tiên quyết,” có ý đề cập đến sự gia tăng có thể sẽ có trong mối liên kết giữa các thành phố do KMT kiểm soát và các thành phố ở đại lục.

Newly elected KMT mayors are pushing to increase economic and tourist exchanges with mainland cities, even if it means supporting the one-China principle, the consensus that the two sides of the Taiwan Strait are “one family”.

Các thị trưởng Quốc dân đảng mới được bầu đang thúc đẩy tăng cường trao đổi kinh tế và du lịch với các thành phố đại lục, ngay cả khi điều đó có nghĩa là ủng hộ nguyên tắc “một Trung Quốc”, sự đồng thuận rằng hai bên eo biển Đài Loan là “một gia đình”.

As well as her guidelines on how she expected the mainland to behave, Tsai said her own administration needed to build “three shields”: to protect the livelihoods of the Taiwanese people, guard against Beijing’s information warfare, including disinformation, and strengthen oversight and regulatory mechanisms for cross-strait interactions on issues that could compromise the island’s sovereignty.

Bên cạnh những chỉ dẫn của bà về cách đại lục nên cư xử, bà Văn nói rằng chính quyền của bà cần xây dựng “ba lá chắn phòng vệ”: để bảo vệ kế sinh nhai của người dân Đài Loan, chống lại cuộc chiến thông tin của Bắc Kinh, bao gồm cả các thông tin sai lệch, và tăng cường giám sát và các cơ chế điều tiết cho các tương tác xuyên eo biển về các vấn đề có thể làm tổn hại đến chủ quyền của hòn đảo.

Beijing should not seek to force any issues of a political nature on Taiwan and that “political dialogue between the two sides that involves the participation of Taiwan’s people should be conducted under the government’s supervision”, she said.

Bắc Kinh không nên tìm cách ép buộc bất kỳ vấn đề nào có tính chất chính trị đối với Đài Loan và rằng “cuộc đối thoại chính trị giữa hai bên liên quan đến sự tham gia của người Đài Loan nên được tiến hành dưới sự giám sát của chính phủ Đài Loan”.

If the two sides could not come together on issues like food safety or African swine fever prevention, “how could they possibly be one family?” she asked.

Nếu hai bên không thể đồng thuận trong các vấn đề như an toàn thực phẩm hay phòng chống cúm lợn ở châu Phi, thì “làm sao có thể trở thành một gia đình?”

Beijing has refused to work with Taipei to stop the spread of the deadly disease, which has killed millions of pigs on the mainland and threatened to wreak similar havoc in Taiwan. As a result, the island has banned all pork and pork-related products from the mainland, Hong Kong and Macau.

Bắc Kinh đã từ chối hợp tác với Đài Bắc để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh nguy hiểm đã giết chết hàng triệu con lợn ở đại lục và đe dọa sẽ gây ra cuộc khủng hoảng tương tự ở Đài Loan. Do đó, hòn đảo này đã cấm tất cả các sản phẩm từ thịt lợn và có liên quan đến thịt lợn từ đại lục, Hồng Kông và Ma Cao.

Lai I-chung, a former vice-president of Taiwan Thinktank, said the red lines announced by Tsai applied not only to the mainland but also Beijing-leaning politicians in Taiwan.

Ông Lai I-chung, cựu phó chủ tịch của Taiwan Thinktank, cho biết những lằn ranh đỏ do bà Văn công bố không chỉ áp dụng cho đại lục mà còn cho cả các chính trị gia nghiêng về Bắc Kinh ở Đài Loan.

“Beijing has its red lines and … the president has spelt out hers,” he said.

“Bắc Kinh có những lằn ranh đỏ và bà tổng thống đã giải thích rõ điều đó,” ông nói.

Arthur Wang, secretary general of Cross-Strait Policy Association, agreed that the “four musts” and “three shields” were intended as a clear warning to all parties that Taiwan would never give up its sovereignty.

Arthur Wang, tổng thư ký Hiệp hội chính sách xuyên eo biển, đã đồng ý rằng “bốn phải” và “ba lá chắn” là lời cảnh báo rõ ràng cho tất cả các bên rằng Đài Loan sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền của họ.

“They are telling the heads of KMT-controlled local governments that their future city-to-city talks with their mainland counterparts must still be under scrutiny of the Tsai government,” he said.

“Họ đang nói với những người đứng đầu chính quyền địa phương do KMT kiểm soát rằng các cuộc đàm phán trong tương lai với các thành phố [ở đại lục] vẫn phải được chính phủ của bà Văn xem xét kỹ lưỡng, ông Wang nói.

Alexander Huang Chih-cheng, an associate professor at Tamkang University’s department of diplomacy and international relations, said Tsai’s message was well timed.

Alexander Huang Chih-cheng, phó giáo sư tại khoa ngoại giao và quan hệ quốc tế của Đại học Tam Khang, cho biết thông điệp của bà Văn được đưa ra rất đúng lúc.

“Her message was meant for Beijing ahead of Xi’s talks, and she used the term ‘Republic of China, Taiwan’ for the first time in her comments about cross-strait relations,” he said. “It remains to be seen how Xi will respond.”

“Thông điệp của bà có ý nhắm tới Bắc Kinh trước các bài phát biểu của ông Tập, và bà đã sử dụng thuật ngữ ‘Cộng hòa Trung Quốc, Đài Loan’ lần đầu tiên trong các bình luận của mình về quan hệ xuyên eo biển,” ông nói. “[Chúng ta] vẫn còn phải chờ xem ông Tập sẽ phản ứng thế nào.”

Source: https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2180250/taiwan-wont-give-ground-sovereignty-tsai-ing-wen-says-new-year

WORD BANK:

unification /ˌjuː.nɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ (n): sự thống nhất

inevitable /ɪˈnev.ɪ.tə.bəl/ [C1] (adj): không thể tránh khỏi

rejuvenation /rɪˌdʒuː.vənˈeɪ.ʃən/ (n):  sự trẻ hóa

sovereignty /ˈsɒv.rɪn.ti/ (n): chủ quyền

livelihood /ˈlaɪv.li.hʊd/ (n): kế sinh nhai

compatriot /kəmˈpæt.ri.ət/ (n): người đồng hương

thaw /θɔː/ (n): sự tan băng

give ground on sth (idiom): nhượng bộ về vấn đề gì

poll /pəʊl/ (n): cuộc thăm dò ý kiến

desire /dɪˈzaɪər/ [B2] (n): mong muốn

concession /kənˈseʃ.ən/ [C2] (n): sự nhượng bộ

democratic /ˌdem.əˈkræt.ɪk/ [B2] (adj): thuộc về dân chủ

authorise /ˈɑː.θɚ.aɪz/ (v): ủy quyền

wayward /ˈweɪ.wəd/ (adj – từ cổ): ương bướng, ngang ngạnh

suspend /səˈspend/ [C1] (v): đình chỉ

understanding /ˌʌn.dəˈstæn.dɪŋ/ [C1] (n): thỏa thuận không chính thức

precondition /ˌpriː.kənˈdɪʃ.ən/ (n): điều kiện tiên quyết

mayor /meər/ [B2] (n): thị trưởng

consensus /kənˈsen.səs/ [C2] (n): sự đồng thuận

mechanism /ˈmek.ə.nɪ.zəm/ [C1] (n): cơ chế

compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/ [C2] (v): làm tổn hại

swine /swɑɪn/ (n): lợn

wreak a havoc /riːk ə ˈhæv.ək/ (phrase): tàn phá

lean to sb/sth /liːn/ [B2] (v): nghiêng về ai / cái gì

spell out (v): giải thích rõ

be under scrutiny /ˈskruː.tɪ.ni/ [C2] (v): bị / được xem xét kỹ lưỡng

be meant for sb/sth (expression): có ý nhắm tới ai / cái gì


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead