The big Visa disruption highlights the risks of our electronic payment future

0
610

Visa card payment failures have spread across Europe, frustrating shoppers and travelers who were advised to seek out cash – or use Mastercard’s service. The network disruption, while just an annoyance for some, highlights the risks inherent in a global economy that increasingly relies on electronic payments for just about everything.

Thanh toán [giao dịch] bằng thẻ Visa thất bại đã lan rộng khắp châu Âu, những người mua thất vọng tức và khách du lịch được khuyên là nên tìm nơi rút tiền mặt – hoặc sử dụng dịch vụ của Mastercard. Sự gián đoạn hệ thống, trong khi chỉ là một chút phiền toái cho một số người, đã làm nổi bật những rủi ro vốn có trong một nền kinh tế toàn cầu ngày càng dựa vào các khoản thanh toán điện tử cho gần như tất cả mọi thứ.

A Visa spokesperson confirmed the outage today (June 1) and said the company is investigating the cause while trying to resolve it “as quickly as possible.” In the meantime, some ATM machines in the UK were running out of money as people rushed to withdraw cash, according to the Financial Times, which noted that more than 95% of debit cards in Britain run on Visa’s network.

Một phát ngôn viên của Visa đã xác nhận sự cố ngừng hoạt động ngày hôm nay (1 tháng 6) và cho biết công ty đang điều tra nguyên nhân trong khi cố gắng giải quyết nó “càng nhanh càng tốt” Trong thời gian đó, một số máy ATM ở Anh đã hết tiền, theo Financial Times, hãng tin chỉ ra rằng có đến 95% số thẻ ghi nợ ở Anh hoạt động trên hệ thống của Visa.

The market for global payment cards is dominated by China’s UnionPay, Visa, and Mastercard, according to research and consulting firm RBR. Visa, which acquired Visa Europe in 2016, is a vital backbone for payments in the UK and the rest of Europe. The Foster City, California-based firm handled $7.3 trillion in transactions around the world in 2017, a 40% increase from the year before.

Thị trường thẻ thanh toán toàn cầu bị chi phối bởi UnionPay của Trung Quốc, Visa và Mastercard, theo công ty nghiên cứu và tư vấn RBR. Visa, hãng đã mua lại Visa Europe vào năm 2016, là một xương sống quan trọng cho các khoản thanh toán ở Anh và phần còn lại của châu Âu. The Foster City, công ty có trụ sở tại California đã xử lý 7,3 nghìn tỷ USD giao dịch trên toàn thế giới trong năm 2017, tăng 40% so với năm trước.

The big companies that operate the major payments rails are hoping to scoop up more business as consumers increasingly pay for things digitally. While notes and bills and coins are still widely used, global digital payment volume in 2017 exceeded cash for the first time, according to Visa’s annual report. Companies are also hoping, thanks to the proliferation of mobile phones, that many of the world’s 1.7 billion unbanked people will be bought into the formal financial system (and become customers).

Các công ty lớn điều hành hệ thống thanh toán đang hy vọng sẽ tăng thêm doanh thu khi mà người tiêu dùng ngày càng trả tiền cho những thứ mình mua thông qua kỹ thuật số. Trong khi tiền giấy, hóa đơn và tiền xu vẫn được sử dụng rộng rãi, khối lượng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu trong năm 2017 đã vượt qua giao dịch tiền mặt lần đầu tiên, theo báo cáo hàng năm của Visa. Các công ty cũng đang hy vọng, nhờ vào sự phổ biến của điện thoại di động, nhiều người trong số 1.7 tỷ người chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng của thế giới sẽ tham gia vào hệ thống tài chính chính thức (và trở thành khách hàng).

That has government watchdogs, banks, and consumers watching Visa’s disruption closely. While some countries, notably Germany, are still enamored with cash, much of Europe has gone digital, making it something of a laboratory for this transition. Sweden is on pace to become effectively “cashless” in five years, while the value of card payments is more than 40% of gross domestic product in the UK.

Sự gián đoạn hoạt động của Visa đã được các cơ quan giám sát của chính phủ, ngân hàng và người tiêu dùng xem xét một cách chặt chẽ. Trong khi một số quốc gia, đặc biệt là Đức, vẫn còn say mê tiền mặt, phần lớn châu Âu đã chuyển sang thanh toán kỹ thuật số, làm cho nó trở thành một cái gì đó mang tính thí nghiệm cho quá trình chuyển đổi này. Thụy Điển đang trên đà trở thành quốc gia “không dùng tiền mặt” trong 5 năm tới, trong khi giá trị thanh toán bằng thẻ chiếm hơn 40% tổng sản phẩm quốc nội tại Anh.

Policy makers are debating how to make electronic systems more robust, while also trying to assess the threshold at which the total number of digital payments become too many digital payments. Sweden’s central bank, for example, is considering an e-krona, but points out that this wouldn’t mean abolishing notes and bills.

Các nhà hoạch định chính sách đang tranh luận cách làm thế nào để hệ thanh toán thống điện tử mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng cố gắng đánh giá cái ngưỡng mà tổng số thanh toán kỹ thuật số sẽ trở thành quá nhiều. Ví dụ, ngân hàng trung ương của Thụy Điển đang xem xét một  đồng krona điện tử, nhưng chỉ ra rằng điều này không có nghĩa là xóa bỏ các tiền giấy và hóa đơn.

A decentralized network, resembling the encrypted ledger system behind bitcoin, could potentially provide a useful redundancy against failure. Even that, assuming the system could be built to handle the volume of speedy payments Visa already provides for, would be vulnerable to power outages and major disasters. These types of problems suggest that cold hard cash will be with us for a good while longer.

Một mạng phi tập trung, giống như hệ thống sổ kế toán được mã hóa đằng sau bitcoin, có khả năng cung cấp một dự phòng hữu ích chống lại sự hỏng hóc hệ thống. Mặc dù vậy, giả sử hệ thống có thể được xây dựng để xử lý khối lượng thanh toán nhanh chóng mà Visa đã cung cấp, nó dễ bị tác động bởi mất điện và các thảm họa lớn. Những loại vấn đề này cho thấy rằng tiền mặt sẽ còn được chúng ta sử dụng trong một thời gian lâu hơn nữa.

Source: https://qz.com/1295175/visa-card-payments-were-disrupted-throughout-the-uk-and-europe/

WORD BANK:

inherent [C2] (adj): có sẵn

outage (n): sự cố ngừng hoạt động

investigate [B2] (v): điều tra

In the meantime (adv): trong khi đó

rush to do sth (v): vội vàng làm gì

dominate [B2] (v): thống trị, chi phối

vital [B2] (adj): quan trọng, sống còn

backbone (n): xương sống

transaction (n): giao dịch

scoop up (v): gia tăng về số lượng

exceed [C1] (v): vượt qua

proliferation (n): sự phổ biến về số lượng

watchdogs (n): cơ quan giám sát

be enamored with (adj): say mê cái gì

robust (adj): mạnh mẽ

threshold (n): ngưỡng

abolish (v): xóa bỏ

decentralized (adj): phi tập trung

resemble [C1] (v): giống như cái gì

encrypted (adj): được mã hóa

redundancy (n): dự phòng, sự thừa thãi

be vulnerable to [C2] (adj): dễ bị tổn thương trước cái gì