The US F-35 has entered combat for the first time, conducting its first airstrike against the Taliban in Afghanistan

0
1510

The US has sent the F-35 Lightning II Joint Strike Fighter into combat for the first time, CNN reported Thursday, citing defense officials.

Hoa Kỳ đã đưa chiến đấu cơ F-35 Lightning II Joint Strike Fighter vào chiến đấu lần đầu tiên, CNN báo cáo hôm thứ Năm, trích dẫn các quan chức quốc phòng.

A Marine Corps F-35B launched from the amphibious assault ship USS Essex conducted an airstrike in support of ground clearance operations on a fixed Taliban target in Afghanistan Thursday, according to a statement from US Naval Forces Central Command. The Essex arrived in the Middle East earlier this month, with the onboard F-35s being deployed for intelligence and surveillance operations in Somalia prior to operations in Afghanistan.

Một máy bay F-35B [thuộc lực lượng] thủy quân lục chiến được phóng từ tàu tấn công đổ bộ USS Essex đã tiến hành một cuộc không kích để hỗ trợ các hoạt động giải phóng mặt bằng với một mục tiêu Taliban cố định ở Afghanistan hôm thứ Năm, theo một tuyên bố của Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Tàu Essex đã đến Trung Đông hồi đầu tháng này, với những chiếc F-35 được triển khai trên tàu cho các hoạt động tình báo giám sát ở Somalia trước khi hoạt động ở Afghanistan.

CNN’s Thursday report follows an earlier post from Tuesday indicating that the F-35 could be deployed for combat within the next few days. In the aftermath of a US F-35’s first combat mission, the Marine Corps released a video on Twitter showing the plane taking off from and landing on the Essex.

Báo cáo vào hôm thứ năm của CNN [được đưa ra] sau một bài viết trước đó từ hôm thứ ba cho thấy rằng máy bay F-35 có thể được triển khai để chiến đấu trong vài ngày tới. Sau nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của máy bay F-35 Hoa Kỳ, Thủy quân lục chiến đã đưa ra một video trên Twitter cho thấy cảnh chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh trên tàu Essex.

“The F-35B is a significant enhancement in amphibious and air warfighting capability, operational flexibility, and tactical supremacy,” Vice Adm. Scott Stearney, commander of US Naval Forces Central Command, said in a statement, “As part of the Essex Amphibious Ready Group, this platform supports operations on the ground from international waters, all while enabling maritime superiority that enhances stability and security.”

“F-35B là một sự tăng cường đáng kể trong khả năng đổ bộ và không chiến, hoạt động linh hoạt, và uy quyền chiến thuật“, Phó Giám đốc Scott Stearney, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, nói trong một tuyên bố, “Như một phần của Essex Amphibious Ready Group, nền tảng này hỗ trợ các hoạt động trên mặt đất từ các vùng biển quốc tế, trong khi đảm bảo ưu thế hàng hải, tăng cường sự ổn định và an ninh.”

The most expensive weapons system in the history of the US military, the F-35 is a fifth-generation stealth fighter that has faced extensive criticism as numerous setbacks have hindered its deployment. The F-35B is designed for short takeoffs and vertical landings, giving it the ability to be deployed from assault ships like the Essex, which is smaller than modern aircraft carriers.

Là hệ thống vũ khí đắt nhất trong lịch sử của quân đội Mỹ, F-35 là một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm đã phải đối mặt với những lời chỉ trích rộng rãi vì nhiều trở ngại đã cản trở việc triển khai loại vũ khí này. F-35B được thiết kế để cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng, cho nó khả năng được triển khai từ các tàu tấn công như Essex, nhỏ hơn các tàu sân bay hiện đại.

The first reported F-35 combat mission was carried out by Israel in May, when Israeli Air Force (IAF) F-35A fighters participated in strikes on unspecified targets.

Chiến dịch F-35 đầu tiên được Israel thực hiện vào tháng 5, khi các máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Israel tham gia vào các cuộc không kích vào các mục tiêu không xác định.

The Marine Corps variant – the F-35B – was the first to be declared combat ready. Marine Corps Air Station Iwakuni became the first overseas base to operate the F-35 last year.

Biến thể [cho lực lượng] Thủy quân lục chiến – F-35B – là chiếc đầu tiên được tuyên bố sẵn sàng chiến đấu. Căn cứ không quân Iwakuni của Thủy quân lục chiến trở thành căn cứ hải ngoại đầu tiên vận hành máy bay F-35 vào năm ngoái.

Source: https://www.businessinsider.com/us-f-35-enters-combat-for-the-first-time-in-afghanistan-2018-9

WORD BANK:

amphibious /æmˈfɪb.i.əs/ (adj): liên quan đến hoạt động trên cả đất liền và trên biển, lưỡng cư

assault /əˈsɒlt/ (n): tấn công (bạo lực)

intelligence /ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/ [B2] (n): tình báo

surveillance /səˈveɪ.ləns/ (n): giám sát

prior to /praɪər/ [C1] (pre): trước khi, trước

indicate /ˈɪn.dɪ.keɪt/ [B2] (v): cho thấy

deploy /dɪˈplɔɪ/ (v): triển khai

in the aftermath of sth (pre):  sau sự kiện gì đó

enhancement /ɪnˈhɑːnsmənt/ (n): sự tăng cường

flexibility /ˌflek.səˈbɪl.ə.ti [B2] (n): linh hoạt

tactical /ˈtæk.tɪ.kəl/ (adj): thuộc về chiến thuật

supremacy /suːˈprem.ə.si/ (n): uy quyền

stealth /stelθ (n): tàng hình

extensive /ɪkˈsten.sɪv/ [B2] (adj): rộng rãi

setback /ˈset.bæk/ [C1] (n): trở ngại

hinder /ˈhɪn.dər/ [C2] (v): cản trở

vertical /ˈvɜː.tɪ.kəl/ [C1] (adj): thẳng đứng

unspecified /ʌnˈspes.ɪ.faɪd/ (adj): không xác định

variant /ˈveə.ri.ənt/ (n): biến thể

declare /dɪˈkleər/ [B2] (v): tuyên bố

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/uywQoBw5T

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead