Think again! 8 misconceptions about a Son Doong cave tour

0
3791

Exploring the famous Son Doong Cave is not as difficult as people think. Au Contraire, mon ami.

Khám phá Hang Sơn Đoòng nổi tiếng không khó như mọi người nghĩ. Trái lại, các bạn ạ.

Many people think that booking a tour to Son Doong cave is like making reservation at the finest restaurant in town or getting a front row ticket to a basketball game. Yes and no.

Nhiều người nghĩ rằng đặt một tour du lịch hang Sơn Đoòng cũng giống như đặt chỗ tại nhà hàng tốt nhất trong thị trấn hay được nhận được một vé hàng ghế trước trong một trận bóng rổ. Điều đó đúng và cũng không đúng.

And the nos are better explained here.

những điều không đúng sẽ được giải thích kỹ hơn trong bài đọc này.

The tour to the largest cave in the world has reduced its original duration of six days and five nights to four days and three nights, and the number of tourists allowed has been doubled.

Các tour du lịch đến hang động lớn nhất trên thế giới đã giảm thời gian ban đầu từ sáu ngày và năm đêm xuống còn bốn ngày và ba đêm, và số lượng khách du lịch được cho phép đã được tăng gấp đôi.

And then there are some common misunderstandings about the marvelous tour to Son Doong cave that you can cast aside.

Và có một số hiểu lầm phổ biến về tour du lịch tuyệt vời đến hang Sơn Đoòng mà bạn có thể bỏ sang một bên.

Bookings to Son Doong are full until 2020 – Danh sách đặt chỗ đã kín tới tận năm 2020

The Son Doong tour has begun to receive bookings from July this year until 2020. According to Oxails, the travel agency that hosts the tour, there are still many slots left.

Tour du lịch Sơn Đoòng đã bắt đầu nhận đặt tour từ tháng 7 năm nay cho đến năm 2020. Theo Oxails, đại lý du lịch tổ chức tour hang Sơn Đoòng, vẫn còn rất nhiều chỗ chưa được đặt.

People have to register early and wait for up to a year – Mọi người phải đăng ký sớm và phải đợi cả năm

Son Doong takes visitors from January to August, but people can buy the tour online at any time. So you can book now and start your tour typically by the middle or the end of next year. You can also get lucky in case there are cancellations, and start your tour soon after booking.

Sơn Đoòng đón du khách từ tháng 1 đến tháng 8, nhưng mọi người có thể mua tour trực tuyến bất cứ lúc nào. Vì vậy, bạn có thể đặt ngay bây giờ và bắt đầu chuyến tham quan của mình thường là vào giữa hoặc cuối năm tới. Bạn cũng có thể may mắn trong trường hợp có người hủy chuyến, và bắt đầu tour du lịch của bạn ngay sau khi đặt chỗ.

Strict health examinations are required before the tour – Yêu cầu kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt trước tour

According to tour experts, Son Doong is not as challenging as people usually think. Anyone can go if they are able to climb 10 stories of a building on stairs without getting dizzy or out of breath.

Theo các chuyên gia du lịch, du lịch Sơn Đoòng không khó khăn như mọi người thường nghĩ. Bất cứ ai cũng có thể đi nếu họ có thể leo lên 10 tầng của một tòa bằng cầu thang bộ mà không bị chóng mặt hoặc thở hổn hển.

Although there are really challenging climbs to tackle in Son Doong, they have also got safety equipment that make it easier for you.

Mặc dù có những đoạn leo thực sự khó khăn phải vượt qua ở Sơn Đoòng, đã có thiết bị an toàn giúp bạn dễ dàng hơn.

There will be a questionnaire on health that you have to answer when booking the tour to see if there is any issue that can affect your trip, and that’s it. No health exams or anything, but be sure that you answer the questions honestly, for your own safety.

Sẽ có một bảng câu hỏi về sức khỏe mà bạn phải trả lời khi đặt tour để xem liệu có bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến chuyến đi của bạn hay không. Không có kiểm tra sức khỏe hoặc bất cứ điều gì tương tự, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn trả lời các câu hỏi một cách trung thực, vì sự an toàn của chính bạn.

You have to know how to swim – Bạn phải biết bơi

No you don’t. This tour doesn’t require customers to be able to swim because the water in the cave is only as high as your knees. You won’t have to swim in the cave. However, if anyone wants to swim at the camping spot in the cave, there are life jackets and a guide to make sure you make it back safe.

Không, bạn không cần phải biết bơi. Chuyến tham quan này không yêu cầu du khách phải biết bơi vì nước trong hang chỉ cao đến đầu gối của bạn. Bạn sẽ không phải bơi trong hang. Tuy nhiên, nếu bất cứ ai muốn bơi tại điểm cắm trại trong hang động, có áo phao và hướng dẫn viên để chắc chắn rằng bạn có thể quay trở lại an toàn.

You have to carry your own baggage throughout the trip – Bạn phải tự mang theo hành lý trong suốt chuyến đi

All you have to actually carry is your water bottle, cameras and personal essentials. Other things like gadgets, food or clothes will be carried by the porter division to the camp.

Tất cả những gì bạn phải thực sự mang theo là chai nước, máy ảnh và những thứ đồ cá nhân cần thiết. Những thứ khác như vật dụng, thực phẩm hoặc quần áo sẽ được bộ phận khuân vác mang tới trại.

Only foreigners can participate in the tour – Chỉ có người nước ngoài có thể tham gia chuyến tham quan

Nope, again. The number of Vietnamese nationals joining the tour has been increasing every year. In 2018 alone, 220 Vietnamese tourists, 25 percent of the total, have successfully finished the tour. And the rising trend is set to persist in coming years.

Một lần nữa, không,. Số lượng công dân Việt Nam tham gia tour đã tăng lên hàng năm. Chỉ tính riêng trong năm 2018, đã có 220 khách du lịch Việt Nam, chiếm 25% tổng số khách, đã hoàn thành chuyến đi. Và xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong những năm tới.

The $3,000 dollar fee goes to the tour host – Số tiền 3000USD được trả cho bên tổ chức tour

In this $3,000 tour price, 10 percent of tax is already included, $660 is the environmental service fee that will be transferred to the management of the Phong Nha – Ke Bang National Park.

Trong giá 3.000USD của tour này, đã bao gồm 10% thuế, 660USD là phí dịch vụ môi trường sẽ được chuyển giao cho ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

The fees also go to the 22 porters, 5 safety assistants, 1 international tour guide, a cave expert, 2 cooks and a forest ranger who accompany every 10 people who take a tour.

Chi phí cũng được trả cho 22 người khuân vác, 5 trợ lý an toàn, 1 hướng dẫn viên du lịch quốc tế, một chuyên gia hang động, 2 đầu bếp và một kiểm lâm viên đi cùng với mỗi 10 du khách.

Other expenses include transportation, hotel, food and drinks, management and administration.

Các chi phí khác bao gồm vận chuyển, khách sạn, ăn uống, quản lý và điều hành.

You don’t have to cover other expenses when you book the tour – Bạn không phải trả các chi phí khác khi đặt tour

You do. The $3,000 is just the tour price. Other expenses like traveling to Quang Binh are not included. Many foreigners have to pay for air tickets and other traveling costs. A full trip to Son Doong can cost up to $5,000 to 6,000 per person. Be prepared to fork out the money, and to have the most amazing time of your life.

À có đấy. 3.000USD chỉ là giá tour. Các chi phí khác như đi di chuyển đến Quảng Bình không bao gồm trong giá tour. Nhiều người nước ngoài phải trả tiền vé máy bay và các chi phí đi lại khác. Một chuyến đi đầy đủ đến Sơn Đoòng có thể có giá từ 5.000 đến 6.000 USD/người. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để rút tiền ra và có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn.

Source: https://e.vnexpress.net/news/travel-life/travel/think-again-8-misconceptions-about-a-son-doong-cave-tour-3787853.html

WORD BANK:

Au Contraire, mon ami. (expression): Trái lại, các bạn ạ/người anh em ạ.

nos (n): những cái không, những điều không đúng

marvelous /ˈmɑr·və·ləs/ (adj): tuyệt vời

cast sth/sb aside /kɑːst əˈsaɪd/ (v): bỏ ai/cái gì sang một bên

dizzy /ˈdɪz.i/ [B2] (adj): chóng mặt

tackle /ˈtæk.əl/ [B2] (v): xử lý, giải quyết

questionnaire /ˌkwes.tʃəˈneər/ [B1] (n): bảng câu hỏi

porter /ˈpɔː.tər/ (n): người khuân vác

ranger /ˈreɪn.dʒər/ (n): kiểm lâm viên

fork out /fɔːk/ (v): rút (tiền) ra

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.net/Qa18JtkJ


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới. Chỉ với một số tiền dù nhỏ và 1 phút, bạn đã có thể góp phần xây dựng cộng đồng!

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead