This is what happens when you’re the only female student in the entire school

0
3307

Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn là sinh viên nữ duy nhất trong trường

19-year-old Wu Xun is currently the only female student enrolled in the marine engineering department at Shanghai Maritime University.

Vu Thuần, 19 tuổi, hiện là nữ sinh duy nhất ghi danh vào khoa kỹ thuật hàng hải tại Đại học Hàng hải Thượng Hải.

Wu Xun is bright and beautiful, with a cheerful personality. She never misses a class, ranks high academically, and is beloved by her peers.

Vu Thuần tươi sáng và xinh đẹp, với một tính cách vui vẻ. Cô không bao giờ cúp học, xếp hạng cao trong học tập, và được yêu quý bởi các bạn đồng lứa.

On Wu Xun’s 19th birthday, 280 male students from all the school’s majors threw her a special celebration!

Vào ngày sinh nhật lần thứ 19 của Vu Thuần, 280 học sinh nam từ tất cả các chuyên ngành của trường đã cho cô một lễ kỷ niệm đặc biệt!

They gathered in front of the school to sing her “Happy Birthday”…

Họ tập trung trước trường để hát “Chúc mừng sinh nhật” cô…

…and gave her a rainbow birthday cake!

… và tặng cô một chiếc bánh sinh nhật cầu vồng!

There might be enough to share with everyone!

Chắc cũng đủ để chia cho tất cả mọi người!

The university opened its doors in 1959, but did not permit women to take the marine engineering program until 2015. Three years have passed, but so far Wu Xun remains the only female student in her department.

Trường mở cửa vào năm 1959, nhưng không cho phép nữ sinh tham gia chương trình kỹ thuật hàng hải cho đến năm 2015. Ba năm đã trôi qua, nhưng cho đến nay Vu Thuần vẫn là nữ sinh duy nhất trong khoa của cô.

Hopefully, Wu Xun’s enrollment and her classmates’ warm welcome will encourage more women to take the same program in the future.

Hy vọng rằng, sự ghi danh của Vu Thuần và sự chào đón nồng nhiệt của bạn cùng lớp sẽ khuyến khích nhiều nữ sinh tham gia chương trình này hơn trong tương lai.

Source: https://www.koreaboo.com/stories/happens-female-student-entire-school/