Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedThis is why mountains matter more than you think

This is why mountains matter more than you think

Among other things, mountains provide the majority of the world’s fresh water. – Trong số nhiều điều quan trọng khác, các ngọn núi cung cấp phần lớn nước ngọt trên thế giới.

[Reading level: C1 – Advanced]

Mountains have long held a certain mystique for those living in their shadows.

 

From the Mayans and Greeks to Japan’s Shinto religion, mountain gods appear in cultures and belief systems throughout history and around the world.

 

They’re also loved for their beauty, and revered for the great physical challenge they present to those attempting to scale them.

 

But one aspect of mountains is often overlooked: their power as a water, food and energy supply. In fact, more than half the world’s population benefits in some way from their resources.

 

They are a fragile ecosystem: habitats for plants and wildlife are particularly susceptible to climate variations, and are being disrupted, while glaciers are melting with accelerating pace.

 

Meanwhile, as humans venture further and higher for recreation and resources, habitats are being destroyed and degraded. Rare plants and animals are living in diminishing areas, and mountain people – often among the world’s poorest – are facing increasing hardships in what many scientists believe is a preview of what is to come for lowland areas.

 

Here are 5 reasons why we need to celebrate our peaks:

 

  1. Thirteen percent of the world’s population lives in the mountains. As well as providing resources and sustenance for 915 million mountain-dwelling people – 90% of which are in developing countries and 1 in 3 of which is food insecure – there are indirect benefits for billions more people.

 

  1. Many mountains have been designated as UNESCO World Heritage Sites and biosphere reserves, recognizing they play a key role in sustainable development and conservation of biodiversity. Mountains host 25% of the world’s biodiversity on land, and are home to highly specialized species that wouldn’t survive elsewhere.

 

  1. Maize, potatoes, barley, sorghum, quinoa, tomatoes and apples – six of the 20 plant species that supply most of the world’s food – originated in mountain areas. Many high-value and high-quality foods are also produced by mountain communities, such as coffee, cocoa, honey, herbs and spices, improving livelihoods and boosting local economies.

 

  1. Almost a third of the world’s forests can be found in mountainous regions, containing a diverse range of specialized trees that can’t survive in the lower reaches. As well as providing a home and supporting unique ecosystems, these trees play a vital role in regulating the regional climate. Absorbing huge quantities of rainwater, they are also crucial to preventing erosion, landslides and rockfalls.

 

  1. The majority of the world’s fresh water comes from mountains: cities including Melbourne, Nairobi, New York, Rio de Janeiro and Tokyo are dependent on mountains for fresh water. This water is also vital in the production of hydropower. Some countries rely almost exclusively on mountain regions for hydropower generation.

 

Source: https://www.weforum.org/agenda/2019/04/why-mountains-matter-more-than-you-think/?fbclid=IwAR2FboxtQetubFdLM8orNdL7_WVfd7bNKKMzkQrHr17BgxDXEcmN7tGplc4

WORD BANK:

mystique /mɪˈstiːk/ (n): bí ẩn

religion /rɪˈlɪdʒ.ən/ [B1] (n): tôn giáo

revere /rɪˈvɪər/ (v): tôn kính, sùng kính

scale /skeɪl/ (v): leo, trèo

overlook /ˌəʊ.vəˈlʊk/ [C2] (v): bỏ qua

fragile /ˈfrædʒ.aɪl/ [C2] (adj): mỏng manh

habitat /ˈhæb.ɪ.tæt/ [C1] (n): môi trường sống

susceptible to sth /səˈsep.tə.bəl/ (adj): dễ bị tổn thương bởi cái gì

climate variation /ˈklaɪ.mət ˌveə.riˈeɪ.ʃən/ (n): biến đổi khí hậu

disrupt /dɪsˈrʌpt/ [B2] (v): phá vỡ

glacier /ˈɡlæs.i.ər/ (n): dòng sông băng

accelerating /əkˈsel.ə.reɪ.tɪŋ/ (adj): ngày càng nhanh

pace /peɪs/ [B2] (n): tốc độ

venture /ˈven.tʃər/ [C2] (v): mạo hiểm, thám hiểm

recreation /ˌrek.riˈeɪ.ʃən/ [B2] (n): giải trí

degrade /dɪˈɡreɪd/ (v): xuống cấp

diminish /dɪˈmɪn.ɪʃ/ [C1] (v): thu hẹp

hardship /ˈhɑːd.ʃɪp/ [C1] (n): khó khăn

peak /piːk/ [B2] (n): đỉnh núi

dwell /dwel/ (v): sinh sống

insecure /ˌɪn.sɪˈkjʊər/ [C2] (adj): không ổn định, không đảm bảo

sustenance /ˈsʌs.tən.əns/ (n): nguồn lương thực

designate /ˈdez.ɪɡ.neɪt/ (v): chỉ định

biosphere /ˈbaɪ.əʊ.sfɪər/ (n): sinh quyển

reserve /rɪˈzɜːv/ [C2] (n): khu dự trữ

sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/ [C1] (adj): bền vững

conservation /ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/ [B2] (n): sự bảo tồn

biodiversity /ˌbaɪ.əʊ.daɪˈvɜː.sə.ti/ (n): đa dạng sinh học

maize /meɪz/ (n): ngô

barley /ˈbɑː.li/ (n): lúa mạch

sorghum /ˈsɔː.ɡəm/ (n): lúa miến

quinoa /ˈkiːnwɑː/ (n): diêm mạch

originate from /əˈrɪdʒ.ən.eɪt/ [C2] (v): có nguồn gốc từ

herb /hɜːb/ [B1] (n): thảo mộc

livelihood /ˈlaɪv.li.hʊd/ (n): sinh kế

regulate /ˈreɡ.jə.leɪt/ [C1] (v): điều hòa, điều tiết

absorb /əbˈzɔːb/ [B2] (v): hấp thụ

erosion /ɪˈrəʊ.ʒən/ [C1] (n): xói mòn

hydropower /ˈhaɪd.rəʊ.paʊər/ (n): thủy điện


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular