Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateThis plastic drinks bottle is made from plants

This plastic drinks bottle is made from plants

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Plastic has transformed many aspects of daily life, from keeping food fresh to ensuring medical supplies stay sterile.

 

But in recent years it has become public enemy number one – almost entirely because of the way it is dealt with after it has been used. Buried in landfill, it will stay there for hundreds of years. It releases toxic fumes into the atmosphere if incinerated. And far too much ends up in the world’s oceans.

 

Stemming the tide of plastic pollution calls for a combination of measures. One of which will be finding alternatives to some of the commonest uses of traditional plastic, such as the drinks bottle – something two of the giants of the global beverage world are taking steps to do.

 

At the World Economic Forum’s Annual Meeting of the New Champions in Dalian, China, this July, Shell Huang Xiaoyan, Vice-President, Research and Development, Asia at Coca-Cola showed off one of the company’s new plant-based plastic alternatives. She described developing the PlantBottle as the “biggest honour” in her career.

 

It’s a 100% recyclable material, and since its initial launch in 2009 it has helped Coca-Cola reduce its emissions by the equivalent of one million vehicles. Now, the company has opened the bottle’s patent to the public so other developers and manufacturers can use it.

 

Meanwhile, PepsiCo – another giant of the food and beverage world – is also making headway in rethinking its packaging materials.

 

Its Aquafina water brand will be available in aluminum cans, rather than plastic bottles. Lifewtr will be packaged in recycled polyethylene terephthalate (rPET) and Bubly sparkling water will no longer be packaged in plastic at all.

 

The company also has a series of sustainable packaging goals it hopes to hit by 2025, including designing all of its packaging to be recyclable, compostable or biodegradable.

 

Coca-Cola and PepsiCo’s advances aren’t the only examples of new materials that offer potentially more environmentally friendly alternatives to conventional packaging.

 

There are straws made from seaweed, bags that dissolve in water, and a film made from crab shells and cellulose that its makers say can outperform plastic at keeping food fresh.

 

Tackling the problem of plastic pollution, though, will also need a series of joined-up interventions, while accepting that it continues to play a vital role in 21st-century life.

 

That’s likely to call for grassroots clean-up campaigns, better and more consistent recycling infrastructure and policies, and a reduced reliance on single-use plastic in all but essential cases.

 

Source: https://www.weforum.org/agenda/2019/07/plastic-drinks-bottle-plants-cocacola-pepsi?utm_source=Facebook%20Videos&utm_medium=Facebook%20Videos&utm_campaign=Facebook%20Video%20Blogs&fbclid=IwAR2bQ4VCvDRDknDxA13lLeYZS4f85mev9SBya6BhZRk6hux5zxGlDHDuvWQ

WORD BANK:

aspect /ˈæs.pekt/ [B2] (n): khía cạnh

sterile /ˈster.aɪl/ (adj): vô trùng

bury /ˈber.i/ [B1] (v): chôn lấp

landfill /ˈlænd.fɪl/ (n): bãi chôn lấp rác thải

incinerate /ɪnˈsɪn.ər.eɪt/ (v): đốt

stem sth /stem/ (v): ngăn chặn cái gì

alternative /ɒlˈtɜː.nə.tɪv/ [B2] (n): giải pháp thay thế, lựa chọn thay thế

giant /ˈdʒaɪ.ənt/ [C2] (n): gã khổng lồ

beverage /ˈbev.ər.ɪdʒ/ (n): đồ uống

show off [B2] (v): khoe

plant-based /ˈplɑːntˌbeɪst/ (adj): được làm từ thực vật

initial /ɪˈnɪʃ.əl/ [B2] (adj): ban đầu

emissions /iˈmɪʃ.ənz/ [C1] (n): lượng khí thải

the equivalent of sth /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ [C1] (n): mức tương đương với cái gì

patent /ˈpeɪ.tənt/ (n): bằng sáng chế

make headway /ˈhed.weɪ/ (v): đạt được tiến bộ

aluminum /əˈluː.mə.nəm/ (n): nhôm

can /kæn/ (n): lon

sparkling water /ˈspɑː.klɪŋ ˈwɔː.tər/ (n): nước có ga

sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/ [C1] (adj): bền vững

compostable /kɒmˈpɒs.tə.bəl/ (adj): có thể phân hủy (thành phân bón

biodegradable /ˌbaɪ.əʊ.dɪˈɡreɪ.də.bəl/ (adj): có thể phân hủy sinh học

advance /ədˈvɑːns/ (n): tiến bộ

conventional /kənˈven.ʃən.əl/ [B2] (adj): thông thường

straw /strɔː/ (n): ống hút

dissolve /dɪˈzɒlv/ [C2] (v): hòa tan

outperform /ˌaʊt.pəˈfɔːm/ (v): vượt trội hơn, tốt hơn

joined-up interventions /ˌdʒɔɪnd ˈʌp ˌɪn.təˈven.ʃən/ (n): các biện pháp kết hợp

(the) grassroots /ˈɡrɑːs.ruːts/ (n): người dân thường

consistent /kənˈsɪs.tənt/ [C2] (adj): nhất quán

reliance on sth /rɪˈlaɪ.əns/ [C2] (n): sự phụ thuộc vào cái gì


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

 

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular