This startup invented underwear you can wear for weeks without washing

0
816

Organic Basics have innovated underwear using silver technology that doesn’t need washing for weeks. – Hãng Organic Basics đã cải tiến đồ lót bằng công nghệ bạc giúp chúng không cần giặt trong nhiều tuần.

Yes, that’s right — underpants you can wear for weeks without washing. But Organic Basics’ mission as a company is not to advocate laziness amongst the younger generation, though it might seem the case.

Vâng, đúng rồi – quần lót mà bạn có thể mặc trong nhiều tuần mà không cần giặt. Nhưng nhiệm vụ của Organic Basics với tư cách là một công ty không phải là để ủng hộ sự lười biếng của thế hệ trẻ, mặc dù có vẻ là như vậy.

No; it’s all about saving the environment.

Không; tất cả là để bảo vệ môi trường

“Our business is sustainable fashion. The traditional way of buying, wearing, washing and throwing away overpriced underwear is a terrible waste of resources. And it is extremely harmful to the environment,” says 27-year-old Mads Fibiger, CEO and co-founder of Organic Basics.

“[Lĩnh vực] kinh doanh của chúng tôi là thời trang bền vững. Cách mua, mặc, giặt và vứt đồ lót quá đắt tiền là một sự lãng phí tài nguyên khủng khiếp. Nó cực kỳ có hại cho môi trường”, Mads Fibiger, CEO và đồng nghiệp 27 tuổi nói. -founder của cơ bản hữu cơ.

Washing and drying account for two-thirds of the total impact on the environment, and that is why Organic Basics got started on their underwear. The special ingredient is silver. This particular metal is antimicrobial which is why NASA uses silver to purify water for astronauts.

Giặt và sấy chiếm hai phần ba tổng tác động [của ngành thời trang] đến môi trường, và đó là lý do tại sao Organic Basics khởi động [công việc kinh doanh của họ] từ đồ lót. Thành phần đặc biệt là bạc. Kim loại này có tính kháng khuẩn, đó là lý do tại sao NASA sử dụng bạc để làm sạch nước cho các phi hành gia.

The underwear comes with a silver formula coating that kills 99.9% of all bacteria and odour in the garment, according to Organic Basics.

Loại đồ lót này có lớp phủ công thức bạc [có khả năng] giết chết 99,9% vi khuẩn và mùi hôi trong quần áo, theo Organic Basics.

“It works. You can wear our underwear much longer before washing. You save time and money while we reduce the waste of water and energy,” Mads Fibiger explains.

“Nó thực sự có hiệu quả. Bạn có thể mặc đồ lót của chúng tôi lâu hơn trước khi giặt. Bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong khi chúng tôi giảm sự lãng phí nước và năng lượng”, Mads Fibiger giải thích.

The underwear is made from 100% recycled material – Loại đồ lót này được làm từ 100% vật liệu tái chế

The company launched its first collection of products in 2017 after the most crowdfunded fashion campaign in Scandinavia. Now Organic Basics are back with a new generation, Silvertech 2.0.

Công ty này đã ra mắt bộ sưu tập sản phẩm đầu tiên vào năm 2017 sau chiến dịch thời trang từ việc gây quỹ cộng đồng lớn nhất ở Scandinavia. Bây giờ Organic Basics đã trở lại với một thế hệ mới, Silvertech 2.0.

The products are now made from 100% recycled materials, and the silver treatment approved by the Bluesign system for sustainable textile production.

Các sản phẩm này được làm từ 100% vật liệu tái chế và công nghệ xử lý bạc được hệ thống Bluesign phê duyệt cho việc sản xuất hàng dệt may bền vững.

“We use mechanically recycled nylon which is extremely sustainable as a textile choice. The nylon’s raw material is made from mechanically recycled nylon developed in Italy from post-industrial waste fiber, yarn from spinning factories, and waste from weaving mills. And we use a seamless knitting technology making the garment comfortable to wear even for longer periods of time.”

“Chúng tôi sử dụng nylon tái chế cơ học cực kỳ bền vững như một lựa chọn cho hàng dệt may. Nguyên liệu nylon thô được làm từ nylon tái chế cơ học được phát triển ở Ý từ sợi phế thải sau công nghiệp, sợi len từ các nhà máy kéo sợi và chất thải từ các nhà máy dệt. Và chúng tôi sử dụng công nghệ dệt kim liền mạch làm cho quần áo thoải mái khi mặc ngay cả trong thời gian dài hơn. “

It’s the fashion industry that’s dirty – and it needs to change – Ngành công nghiệp thời trang là một ngành gây ô nhiễm – và nó cần phải thay đổi

The fashion industry, or rather the environment, needs a more sustainable approach. Right now the trade is on a trajectory towards more negative impacts. A study from the Ellen MacArthur Foundation describes how the textile industry by 2050 will have tripled its energy consumption and thus account for 26% of global emissions, up from 2% in 2015.

Ngành công nghiệp thời trang, hay đúng hơn là môi trường, cần một cách tiếp cận bền vững hơn. Hiện nay, ngành thương mại này đang trên một quỹ đạo hướng tới những tác động tiêu cực hơn. Một nghiên cứu từ Ellen MacArthur Foundation mô tả cách ngành công nghiệp dệt may, tới năm 2050, sẽ tăng gấp ba lần mức tiêu thụ năng lượng và do đó chiếm 26% lượng khí thải toàn cầu, tăng từ mức 2% vào năm 2015.

Companies like Organic Brands are betting on consumers, especially the younger generation, choosing sustainability over iconic brands like Calvin Klein and Diesel. And time seems to be on their side. A 2015 study from Nielsen shows that 66% of global consumers are willing to pay more for a sustainable brand, and among millennials that number is even higher, 73%.

Các công ty như Organic Brands đang đặt cược vào người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, chọn sự bền vững hơn các thương hiệu mang tính biểu tượng như Calvin Klein và Diesel. Và thời gian dường như đứng về phía họ. Một nghiên cứu năm 2015 từ Nielsen cho thấy 66% người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng trả thêm tiền cho một thương hiệu bền vững và trong số người trẻ tuổi, con số đó thậm chí còn cao hơn, 73%.

“We believe that the fashion industry is a dirty business that has not contributed to a better environment. We want to show that it is possible to make great products at a reasonable price with 100% sustainability.”

“Chúng tôi tin rằng ngành thời trang là một ngành kinh doanh bẩn thỉu chẳng hề đóng góp gì cho môi trường. Chúng tôi muốn chứng minh rằng [chúng ta] có thể tạo ra những sản phẩm tuyệt vời với giá cả hợp lý với nhưng hoàn toàn bền vững.”

A 2-pack of SilverTech Boxers for men costs $64 while a 2-pack of Thong for women goes for $56. So far, the company has sold more than 200,000 underwear products to approximately 50,000 customers.

Một gói 2 chiếc SilverTech Boxers dành cho nam có giá 64 đô la trong khi một gói quần lót cho phụ nữ có giá 56 đô la. Cho đến nay, công ty đã bán được hơn 200.000 sản phẩm đồ lót cho khoảng 50.000 khách hàng.

Source: https://www.businessinsider.com/underwear-you-can-wear-for-weeks-without-washing-2018-5?r=US&IR=T&utm_content=buffer91425&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR0L9JCIB2WsfsEVUpKTbfvXmEc2WMul1CWFgmuRJmZkjp-jav3xbvfsjHo

WORD BANK:

advocate /ˈæd.və.keɪt/ [C2] (v): ủng hộ

sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/ [C1] (adj): bền vững

ingredient /ɪnˈɡriː.di.ənt/ [B1] (n): thành phần

antimicrobial /ˌæn.ti.maɪˈkrəʊ.bi.əl/ (adj): có tính kháng khuẩn

purify /ˈpjʊə.rɪ.faɪ/ (v): làm sạch

coating /ˈkəʊ.tɪŋ/ (n): lớp phủ

odour /ˈəʊ.dər/ [C2] (n): mùi hôi

garment /ˈɡɑː.mənt/ (n): quần áo

crowdfund /ˈkraʊdˌfʌnd/ (v, n): gây quỹ cộng đồng

textile /ˈtek.staɪl/ (n): dệt may

fiber /ˈfaɪ.bər/ (n): sợi

yarn /jɑːn/ (n): sợi len

weave /wiːv/ (v): dệt

mill /mɪl/ (n): nhà máy

seamless /ˈsiːm.ləs/ (adj): liền mạch (không có khớp nối, mối nối)

knitting technology (n): công nghệ dệt kim

trajectory /trəˈdʒek.tər.i/ (n): quỹ đạo

emissions /iˈmɪʃ.əns/ [C1] (n): lượng khí thải

bet on sth (v): đặt cược vào cái gì

be willing to do sth /ˈwɪl.ɪŋ/ (adj): sẵn lòng làm gì

millennial /mɪˈlen.i.əl/ (n): người trẻ tuổi


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead