Tim Berners-Lee is fighting for the web’s future, and he wants you to join him

0
417

Today, the World Wide Web turns 29. This year marks a milestone in the web’s history: For the first time, we will cross the tipping point when more than half of the world’s population will be online.

Tín đến giờ, World Wide Web đã bước sang tuổi 29. Năm nay đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử web: Lần đầu tiên, chúng ta sẽ vượt qua mốc kỷ lục khi hơn một nửa dân số thế giới sẽ truy cập internet.

When I share this exciting news with people, I tend to get one of two concerned reactions:

Khi tôi chia sẻ tin tức thú vị này với mọi người, tôi hi vọng sẽ nhận được sự quan tâm của các bạn đến một trong 2 vấn đề sau:

  1. How do we get the other half of the world connected?
  2. Are we sure the rest of the world wants to connect to the web we have today?
  3. Làm thế nào để chúng ta có thể khuyến khích nửa còn lại của thế giới kết nối trực tuyến?
  4. Liệu chúng ta có thể chắc chắn rằng phần còn lại của thế giới muốn kết nối với hệ thống web mà chúng ta đang có ngày hôm nay?

The threats to the web today are real and many, including those that I described in my last letter – from misinformation and questionable political advertising to a loss of control over our personal data. But I remain committed to making sure the web is a free, open, creative space – for everyone.

Các rất nhiều mối đe dọa thực sự tới hệ thống web của chúng ta ngày nay, bao gồm những điều tôi mô tả trong bức thư gần đây nhất của tôi – từ những thông tin sai lệch và tin tức chính trị đáng ngờ cho đến nguy cơ ất kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân của chúng ta. Nhưng tôi vẫn cam kết rằng web là một không miễn phí, cởi mở và sáng tạo – cho mọi người.

That vision is only possible if we get everyone online, and make sure the web works for people. I founded the Web Foundation to fight for the web’s future. Here’s where we must focus our efforts.

Tầm nhìn đó chỉ có thể thực hiện được nếu tất cả mọi người đều được trực tuyến và chúng ta có thể đảm bảo web hoạt động vì mọi người. Tôi đã thành lập Web Foundation để chiến đấu cho tương lai của web. Đây là điều mà chúng ta phải tập trung nỗ lực để thực hiện.

Close the digital divide

The divide between people who have internet access and those who do not is deepening existing inequalities – inequalities that pose a serious global threat. Unsurprisingly, you’re more likely to be offline if you are female, poor, live in a rural area or a low-income country, or some combination of the above. To be offline today is to be excluded from opportunities to learn and earn, to access valuable services, and to participate in democratic debate. If we do not invest seriously in closing this gap, the last billion will not be connected until 2042. That’s an entire generation left behind.

Xóa bỏ khoảng cách số

Sự chia rẽ giữa những người có thể truy cập internet và những người không thể đang ngày càng sâu sắc thêm những sự bất bình đẳng vốn có – sự bất bình đẳng gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng trên toàn cầu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi biết rằng phụ nữ, người nghèo, sống ở khu vực nông thôn hoặc một quốc gia có thu nhập thấp, hoặc có sự kết hợp của những yếu tố trên là những người thường ít có cơ hội kết nối mạng hơn. Ngày nay, việc không được tiếp cận internet đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội học hỏi và kiếm tiền, cũng như tham gia vào các cuộc tranh luận dân chủ. Nếu chúng ta không đầu tư nghiêm túc vào việc thu hẹp khoảng cách này thì đến năm 2042 sẽ vẫn còn 1 tỷ người không được kết nối. Đó là cả một thế hệ bị bỏ lại phía sau.

In 2016, the UN declared internet access a human right, on par with clean water, electricity, shelter, and food. But until we make internet access affordable for all, billions will continue to be denied this basic right. The target has been set – the UN recently adopted the Alliance for Affordable Internet’s threshold for affordability: 1GB of mobile data for less than 2% of average monthly income. The reality, however, is that we’re still a long way off from reaching this target – in some countries, the cost of 1GB of mobile broadband remains over 20% of average monthly income.

Vào năm 2016, Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng quyền truy cập internet là quyền con người, giống như với nước sạch, điện, chỗ ở và thực phẩm. Nhưng hàng tỷ người sẽ vẫn không có được quyền cơ bản này cho đến khi chúng ta có thể biến việc kết nối internet trở nên rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn cho mọi người. Mục tiêu đã được đặt ra – LHQ gần đây đã đồng thuận với mức giá của Alliance for Affordable Internet: 1 GB dữ liệu di động với giá dưới 2% thu nhập bình quân hàng tháng. Tuy nhiên, thực tế là chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu này – ở một số quốc gia, chi phí 1 GB băng thông di động vẫn giữ được trên 20% thu nhập bình quân hàng tháng.

What will it take to actually achieve this goal? We must support policies and business models that expand access to the world’s poorest through public access solutions, such as community networks and public wifi initiatives. We must invest in securing reliable access for women and girls, and empowering them through digital skills training.

Cần phải làm gì để thực sự đạt được mục tiêu này? Chúng ta phải hỗ trợ các chính sách và mô hình kinh doanh mở rộng quyền tiếp cận internet cho các nước nghèo nhất thế giới thông qua các giải pháp truy cập công cộng, như các mạng cộng đồng và các sáng kiến về wifi công cộng. Chúng ta phải đầu tư vào việc đảm bảo kết nối đáng tin cậy cho phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời trao quyền cho họ thông qua đào tạo kỹ năng tin học.

Make the web work for people

The web that many connected to years ago is not what new users will find today. What was once a rich selection of blogs and websites has been compressed under the powerful weight of a few dominant platforms. This concentration of power creates a new set of gatekeepers, allowing a handful of platforms to control which ideas and opinions are seen and shared.

Làm cho web hoạt động vì mọi người

Các trang mạng mà nhiều người truy cập nhiều năm trước đây không phải là những gì người dùng mới sẽ tìm thấy vào ngày hôm nay. Cái được biết đến như tập hợp các blog và các trang web có nội dung phong phú đã bị thu hẹp dưới sức mạnh của một vài nền tảng chi phối. Sự tập trung quyền lực này tạo ra một tập hợp những người giữ cửa mới, cho phép một số ít các nền tảng kiểm soát những ý tưởng và ý kiến nào được nhìn thấy và chia sẻ.

These dominant platforms are able to lock in their position by creating barriers for competitors. They acquire startup challengers, buy up new innovations, and hire the industry’s top talent. Add to this the competitive advantage that their user data gives them and we can expect the next 20 years to be far less innovative than the last.

Những nền tảng thống trị này có thể củng cố vị trí của chúng bằng cách tạo ra các rào cản cho các đối thủ cạnh tranh. Chúng thách thức cách startup, mua những công nghệ mới, và thuê các tài năng hàng đầu của ngành công nghệ thông tin. Thêm vào đó là lợi thế cạnh tranh mà dữ liệu người dùng của họ mang lại cho họ và chúng ta có thể dự đoán rằng trong 20 năm tới chúng sẽ ít sự sáng tạo hơn so với những gì chúng ta đã thấy trong các năm qua

What’s more, the fact that power is concentrated among so few companies has made it possible to weaponize the web at scale. In recent years, we’ve seen conspiracy theories trend on social media platforms, fake Twitter and Facebook accounts stoke social tensions, external actors interfere in elections, and criminals steal troves of personal data.

Hơn nữa, thực tế rằng quyền lực tập trung trong số ít các công ty đã làm cho nó có thể biến các trang web của họ thành những vũ khí có tầm ảnh hưởng lớn. Trong những năm gần đây, chúng ta đã nhìn thấy xu hướng các thuyết âm mưu trên các nền tảng phương tiện truyền thông xã hội, các tài khoản Twitter và Facebook giả mạo gây ra những căng thẳng xã hội, các nhân vật bên ngoài can thiệp vào các cuộc bầu cử, và bọn tội phạm ăn cắp dữ liệu cá nhân. 

We’ve looked to the platforms themselves for answers. Companies are aware of the problems and are making efforts to fix them – with each change they make affecting millions of people. The responsibility – and sometimes burden – of making these decisions falls on companies that have been built to maximize profit more than to maximize social good. A legal or regulatory framework that accounts for social objectives may help ease those tensions.

Chúng tôi đã xem xét chính các nền tảng đó để tìm ra câu trả lời. Các công ty nhận thức được các vấn đề và đang nỗ lực để thay đổi chúng – với mỗi thay đổi sẽ gây ảnh hưởng đến hàng triệu người. Trách nhiệm – và đôi khi gánh nặng – của việc đưa ra những quyết định này nằm trong tay các công ty vốn đã được xây dựng để tối đa hóa lợi nhuận hơn là để tối đa hóa lợi ích xã hội. Một khuôn khổ pháp lý hoặc quy định hướng đến các mục tiêu xã hội có thể giúp giảm bớt căng thẳng.

Bring more voices to the debate on the web’s future

The future of the web isn’t just about those of us who are online today, but also those yet to connect. Today’s powerful digital economy calls for strong standards that balance the interests of both companies and online citizens. This means thinking about how we align the incentives of the tech sector with those of users and society at large, and consulting a diverse cross section of society in the process.

Mang thêm tiếng nói vào cuộc tranh luận về tương lai của web

Tương lai của web không chỉ là về những người đang kết nối trực tuyến mà còn là về những người chưa kết nối. Nền kinh tế kỹ thuật số mạnh mẽ ngày nay đòi hỏi các tiêu chuẩn mạnh mẽ cân bằng lợi ích của cả các công ty và công dân trực tuyến. Điều này có nghĩa là họ phải suy nghĩ về cách chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên của lĩnh vực công nghệ cao với những người sử dụng và xã hội nói chung và xin ý kiến của toàn thể xã hội trong quá trình này.

Two myths currently limit our collective imagination: the myth that advertising is the only possible business model for online companies, and the myth that it’s too late to change the way platforms operate. On both points, we need to be a little more creative.

Hai huyền thoại hiện đang hạn chế trí tưởng tượng chung của chúng ta: huyền thoại rằng quảng cáo là mô hình kinh doanh duy nhất có dành thể cho các công ty trực tuyến và huyền thoại rằng đã quá muộn để thay đổi cách mà nền tảng này hoạt động. Trên cả hai điểm, chúng ta cần phải sáng tạo hơn một chút.

While the problems facing the web are complex and large, I think we should see them as bugs: problems with existing code and software systems that have been created by people – and can be fixed by people. Create a new set of incentives and changes in the code will follow. We can design a web that creates a constructive and supportive environment.

Trong khi các vấn đề của mạng internet là phức tạp và lớn lao, tôi nghĩ chúng ta nên xem chúng như các lỗ hổng: các vấn đề với các dòng lệnh hiện có và các hệ thống phần mềm do con người tạo ra – và có thể được sửa bởi con người. Tạo một trật tự ưu tiên mới và các thay đổi trong các dòng lệnh sẽ xuất hiện. Chúng ta có thể làm cho web trở thành một môi trường mang tính xây dựng và hỗ trợ.

Today, I want to challenge us all to have greater ambitions for the web. I want the web to reflect our hopes and fulfill our dreams, rather than magnify our fears and deepen our divisions.

Hôm nay, tôi muốn tất cả chúng ta phải có những tham vọng lớn hơn cho web. Tôi muốn các trang web phản ánh hy vọng của chúng ta và hoàn thành ước mơ của chúng ta, hơn là làm tăng thêm nỗi lo của chúng ta và làm sâu sắc hơn sự chia rẽ giữa chúng ta.

As the late internet activist John Perry Barlow once said: “a good way to invent the future is to predict it.” It may sound utopian, it may sound impossible to achieve after the setbacks of the last two years, but I want us to imagine that future and build it.

Như nhà hoạt động mạng John Perry Barlow gần đã nói: “một cách hay để sáng tạo ra tương lai là dự đoán nó.” Nghe có vẻ không tưởng, có vẻ như không thể đạt được điều đó sau những thất bại của chúng ta trong hai năm qua, nhưng tôi muốn chúng ta hãy tưởng tượng ra tương lai và xây dựng nó.

Let’s assemble the brightest minds from business, technology, government, civil society, the arts, and academia to tackle the threats to the web’s future. At the Web Foundation, we are ready to play our part in this mission and build the web we all want. Let’s work together to make it possible.

Hãy tập hợp những tư duy sáng suốt nhất từ kinh doanh, công nghệ, chính phủ, xã hội dân sự, nghệ thuật và học thuật để giải quyết những mối đe dọa đối với tương lai của web. Tại Web Foundation, chúng tôi đã sẵn sàng đóng vai trò của mình trong sứ mệnh này và xây dựng trang web mà tất cả mọi người đều muốn. Hãy làm việc cùng nhau để làm cho điều đó trở nên có thể.

Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in 1989. This post originally appeared on the Web Foundation.

Tim Berners-Lee đã phát minh ra World Wide Web vào năm 1989. Bài đăng này được đăng  trên Web Foundation.

Source: https://qz.com/1226520/tim-berners-lee-the-web-is-being-weaponized-lets-fight-for-its-future/

WORD BANK:

mark a milestone (v): đánh dấu mốc

cross the tipping point (v): vượt qua mức đỉnh điểm

deepen inequality (v): làm sâu sắc thêm sự bất công

pose a threat (v): gây ra mối đe dọa

threhold (n): ngưỡng

a long way off from sth (phrase): còn lâu mới đạt được cái gì

empower sb to do sth (v): trao quyền cho ai làm gì

weaponize sth (v): biến cái gì thành vũ khí

social good (n): lợi ích xã hội

legal framework (n): khung pháp lý

ease tension (v): làm giảm căng thẳng

call for (v): kêu gọi

magnify (v): làm gia tăng

utopian (adj): không tưởng