To hit climate goals, Bill Gates and his billionaire friends are betting on energy storage

0
2423
high resolution 3D rendering of a green energy concept

The world needs radical new energy technologies to fight climate change. In 2016, Quartz reported that a group of billionaires – including Bill Gates, Jeff Bezos, Jack Ma, Mukesh Ambani, and Richard Branson – launched Breakthrough Energy Ventures (BEV) to invest at least $1 billion in creating those technologies.

Thế giới cần những công nghệ năng lượng hoàn toàn mới để đối phó với biến đổi khí hậu. Vào năm 2016, Quartz đã thông báo rằng một nhóm tỷ phú – bao gồm Bill Gates, Jeff Bezos, Jack Ma, Mukesh Ambani và Richard Branson đã cho ra mắt Breakthrough Energy Ventures (BEV) để đầu tư ít nhất 1 tỷ đô la để tạo ra những công nghệ đó.

Now, 18 months later, Quartz can reveal the first two startups that BEV will be investing in: Form Energy and Quidnet Energy. Both companies are developing new technologies to store energy, but taking completely different approaches to achieve that goal.

Bây giờ, sau 18 tháng, Quartz có thể tiết lộ hai công ty khởi nghiệp đầu tiên mà BEV sẽ đầu tư vào: Form Energy và Quidnet Energy. Cả hai công ty đang phát triển các công nghệ mới để lưu trữ năng lượng, nhưng có các cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau để đạt được mục tiêu đó.

Why it matters – Tại sao điều này lại quan trọng?

The way to reach the world’s climate goals is straightforward: reduce our greenhouse-gas emissions to zero within the next few decades. But the energy technologies that can help us get there tend to need lots of money and long lead times to develop. That’s why many conventional investors, who are looking for quicker returns, have burned their fingers investing in clean tech.

Biện pháp để đạt được các mục tiêu khí hậu của thế giới là rất rõ ràng: giảm phát thải khí nhà kính xuống còn 0 trong vài thập kỷ tới. Nhưng các công nghệ năng lượng có thể giúp chúng ta đạt được điều đó vẻ sẽ cần rất nhiều tiền và thời gian để phát triển. Đó là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư thông thường, những người đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng hơn, đã mất tiền khi đầu tư vào công nghệ sạch.

The wealthy investors of BEV want to remedy that. Their $1 billion fund is “patient capital,” to be invested in only companies working on technologies capable of cutting global carbon emissions by at least 500 million metric tons annually, even if they may not provide returns on investment for up to 20 years.

Các nhà đầu tư giàu có của BEV muốn khắc phục điều đó. Quỹ 1 tỷ đô la của họ là “vốn kiên nhẫn”, chỉ được đầu tư vào các công ty nghiên cứu về công nghệ có khả năng cắt giảm lượng phát thải carbon toàn cầu ít nhất 500 triệu tấn mỗi năm, ngay cả khi họ không thể cung cấp lợi nhuận cho các nhà đầu tư lên trong vòng tận 20 năm.

That’s why many of the experts Quartz spoke to have been eager to find out what startups BEV backs. The choices BEV makes will likely shape how others think about energy innovation.

Đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia mà Quartz đã trò chuyện cùng nói rằng họ rất háo hức muốn tìm ra những gì mà BEV hỗ trợ. Những lựa chọn mà BEV đưa ra có thể sẽ định hình cách mà người khác nghĩ về đổi mới năng lượng.

The missing piece – Mảnh ghép còn thiếu

BEV’s first task was to assemble a group of experts, including academics, entrepreneurs, and industry specialists. In 2017, these experts announced a list of energy technologies they believe were both underfunded and extremely promising in emissions reduction: grid-scale energy storage, zero-carbon liquid fuels, micro grids, low-carbon building materials, and geothermal energy.

Nhiệm vụ đầu tiên của BEV là tập hợp một nhóm các chuyên gia, bao gồm các học giả, doanh nhân và các chuyên gia công nghiệp. Vào năm 2017, các chuyên gia này đã công bố danh sách các công nghệ năng lượng mà họ tin là vừa thiếu vốn vừa hết sức hứa hẹn trong việc giảm phát thải: dự trữ năng lượng quy mô lớn, nhiên liệu lỏng không cacbon, mạng lưới điện vi mô, vật liệu xây dựng ít cacbonnăng lượng địa nhiệt.

Quartz saw financial documents indicating BEV’s investment in two energy-storage startups. A BEV spokesperson confirmed the investments and said the company is actively looking to invest in other companies.

Quartz đã thấy các tài liệu tài chính cho thấy việc BEV đầu tư vào hai công ty khởi nghiệp lưu trữ năng lượng. Một phát ngôn viên của BEV đã xác nhận các khoản đầu tư và cho biết công ty đang tích cực tìm kiếm thêm các công ty khác để đầu tư.

Energy storage can overcome the biggest limitation of modern renewable power: Solar panels and wind turbines can only generate energy when the sun is out or the wind is blowing. With better storage technology, that zero-carbon energy could be stored for cloudy or windless days.

Lưu trữ năng lượng có thể vượt qua giới hạn lớn nhất của năng lượng tái tạo hiện đại: Các tấm pin mặt trời và tuabin gió chỉ có thể tạo ra năng lượng khi có ánh nắng mặt trời hoặc khi có gió thổi. Với công nghệ lưu trữ tốt hơn, năng lượng không carbon có thể được lưu trữ trong những ngày nhiều mây hoặc không có gió.

Playing with water – Chơi với nước

The most widely used form of energy storage currently is pumped hydro. It’s an old technology that works by using excess electricity to pump water up to a reservoir when there is surplus energy, and then releasing the water to run turbines when energy is needed. But it has geographical limitations, requiring access to two reservoirs at different altitudes. Building those can cause a loss of biodiversity or force the migration of people settled in the area.

Dạng lưu trữ năng lượng được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là bơm thủy điện. Đây là một công nghệ cũ hoạt động bằng cách sử dụng điện dư thừa để bơm nước lên hồ chứa khi có năng lượng dư thừa (trong giờ thấp điểm), và sau đó giải phóng nước để chạy tuabin khi cần năng lượng (giờ cao điểm). Nhưng công nghệ này có những hạn chế về mặt địa lý, đòi hỏi phải có hai hồ chứa ở độ cao khác nhau. Việc xây dựng những công trình này có thể gây mất đa dạng sinh học hoặc buộc người dân phải trong khu vực di cư.

Quidnet’s technology uses water to store energy, but without the need for rivers or dams. Instead, it uses excess electricity to pump water into the underground shale rock found in new wells dug for the purpose or in abandoned oil-and-gas wells. After water fills up tiny cracks in the rock, forcing more in creates pressure, which compresses shale like a spring. When energy is needed, the pressure is let off and the water that gushes out is used to run turbines that re-generate electricity.

Công nghệ của Quidnet sử dụng nước để tích trữ năng lượng, nhưng không cần các con sông hoặc các con đập. Thay vào đó, nó sử dụng điện dư thừa để bơm nước vào đá phiến ngầm dưới lòng đất được tìm thấy trong các giếng mới đào cho mục đích này hoặc trong giếng dầu và giếng khí đốt bị bỏ hoang. Sau khi nước lấp đầy những vết nứt nhỏ trên đá, tạo thêm áp suất, làm nén đá phiến như một cái lò xo. Khi cần năng lượng, áp lực được giải phóng và nước phun ra được sử dụng để chạy tuabin tái tạo điện.

Before BEV’s investment, Quidnet had raised $1.5 million through the Clean Energy Venture Group and Prime Coalition. In 2016, the startup ran tests in Texas and Nevada to show that the technology can work. Next, it will use the $6.4 million raised through BEV and Evok Innovations on more field trials to develop the technology, which, according to Joe Zhou, the company’s CEO, can offer energy storage at much lower costs than pumped hydro, while avoiding the inherent disadvantages of building dams and surface reservoirs.

Trước khi BEV đầu tư, Quidnet đã gọi vốn được 1,5 triệu USD thông qua Clean Energy Venture Group và Prime Coalition. Vào năm 2016, công ty khởi nghiệp này đã chạy thử nghiệm ở Texas và Nevada để chứng minh rằng công nghệ này khả thi. Tiếp theo, công ty này sẽ sử dụng 6,4 triệu đô la vốn gọi được từ BEV và Evok Innovations cho nhiều thử nghiệm thực địa hơn để phát triển công nghệ, điều mà, theo ông Joe Zhou, giám đốc điều hành của công ty, có thể giúp tiết kiệm năng lượng với chi phí thấp hơn nhiều so với thủy điện, trong khi tránh được bất lợi vốn có của việc xây đập và hồ chứa mặt.

A new kind of battery – Một loại pin mới

Over the last 20 years, the cost of batteries has fallen rapidly and consistently. It’s one reason why electric cars are slated to become cost competitive with gasoline-powered cars within the next decade.

Trong 20 năm qua, chi phí sản xuất pin đã giảm nhanh chóng và liên tục. Đó là một lý do tại sao xe điện được cho là sẽ có khả năng cạnh tranh về giá với những chiếc xe chạy bằng xăng trong thập kỷ tới.

Battery costs are measured in the amount of money needed to create a battery able to store 1 kilowatt-hour (kWh) of energy, which is a little less than the energy consumed by an average US house in one hour. In 2010, the cost of lithium-ion batteries, which is currently the most powerful and reliable type of battery chemistry, was about $1,000/kWh, according to Bloomberg New Energy Finance. By 2017, that had dropped to about $200/kWh.

Chi phí sản xuất pin được đo bằng số tiền cần thiết để tạo ra một cục pin có thể lưu trữ 1 kilowatt-giờ (kWh) năng lượng, gần bằng lượng năng lượng mà một hộ gia đình trung bình của Mỹ tiêu thụ trong một giờ. Trong năm 2010, chi phí sản xuất của pin lithium-ion, hiện là loại pin hóa học mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất, rơi vào khoảng 1.000 USD/kWh, theo Bloomberg New Energy Finance. Đến năm 2017, nó đã giảm xuống còn khoảng 200 USD/kWh.

But they only remain economical if used to supply a few – typically under four – hours of electricity consumption. If grid operators were to install more lithium-ion batteries in an effort to provide many hours of backup electricity, they would have to compensate by charging a lot more for the electricity they provide across all hours.

Nhưng việc sử dụng pin chỉ duy trì tính kinh tế nếu chúng được sử dụng để cung cấp một số lượng năng lượng nhỏ – thường là dưới bốn giờ tiêu thụ điện. Nếu các nhà khai thác điện lưới lắp đặt nhiều pin lithium-ion hơn với nỗ lực cung cấp nhiều giờ điện dự phòng, họ sẽ phải bù đắp bằng cách sạc nhiều điện hơn cho lượng điện mà họ cung cấp trong tổng số giờ.

Worse still, experts predict that lithium-ion battery costs will bottom out at about $100/kWh. The solution to store energy for weeks and months at a time then would be to develop batteries that can cost less than $10/kWh. Form Energy says it is working on a new type of battery that could break the $10/kWh threshold.

Thậm chí còn tồi tệ hơn, các chuyên gia dự đoán rằng chi phí sản xuất pin lithium-ion sẽ xuống đáy ở mức khoảng 100 USD/kWh. Các giải pháp để lưu trữ năng lượng cho nhiều tuần và nhiều tháng sau thời điểm đó (giá pin lithium-ion chạm đáy) sẽ phải phát triển pin có chi phí ít hơn 10 USD/kWh. Form Energy cho biết họ đang nghiên cứu một loại pin mới có thể phá vỡ ngưỡng 10 USD/kWh.

Sulfur – Lưu huỳnh

“If I were to create a battery company today, I would want the three founders of Form Energy in my team,” says Venkat Viswanathan, a battery expert at Carnegie Mellon University. These founders are Yet-Ming Chiang, an MIT professor who has founded five battery companies, including A123; Mateo Jaramillo, who created Tesla’s energy-storage group; and Ted Wiley, who previously co-founded battery company Aquion Energy. The company has two other cofounders: Marco Ferrara, an expert in modeling energy storage, and William Woodford, a former student of Chiang’s lab.

“Nếu tôi đã tạo ra một công ty pin ngày nay, tôi sẽ muốn ba người sáng lập Form Energy trong nhóm của tôi”, Venkat Viswanathan, một chuyên gia về pin tại Đại học Carnegie Mellon nói.  Những người sáng lập này là Yet-Ming Chiang, một giáo sư MIT, người đã thành lập năm công ty pin, bao gồm A123; Mateo Jaramillo, người đã tạo ra nhóm lưu trữ năng lượng của Tesla; và Ted Wiley, người trước đây là đồng sáng lập công ty pin Aquion Energy. Công ty có hai đồng sáng lập khác: Marco Ferrara, một chuyên gia về mô hình hóa năng lượng lưu trữ, và William Woodford, một cựu sinh viên trong phòng thí nghiệm của Chiang.

So far, Form Energy has raised $11 million: $2 million from MIT’s Engine Fund and $9 million from BEV, Prelude Ventures and other small investors. “Thanks to lithium-ion batteries, storing energy for less than a day is a solved problem,” says Wiley, Form’s CEO. “Our goal is to find solutions to store energy for weeks, months, and maybe even across seasons at a fraction of the cost of current technology.”

Cho đến nay, Form Energy đã huy động được 11 triệu đô la: 2 triệu đô la từ Quỹ Engine của MIT và 9 triệu đô la từ BEV, Prelude Ventures và các nhà đầu tư nhỏ khác. Wiley, Giám đốc điều hành của Form cho biết: “Nhờ pin lithium-ion, người ta đã giải quyết được việc lưu trữ năng lượng dưới một ngày. “Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra giải pháp để lưu trữ năng lượng trong nhiều tuần, nhiều tháng và thậm chí có thể qua nhiều mùa chỉ với một phần chi phí của công nghệ hiện tại.”

Though Form won’t disclose technical details, Wiley says it currently has at least two types of chemistries he believes could enable the company to create cheap batteries capable of storing large amounts of energy for long durations. One of the candidate chemistries, Chiang confirmed, is a “sulfur-flow battery,” which he wrote about in some detail in the journal Joule in October 2017.

Mặc dù Form sẽ không tiết lộ chi tiết kỹ thuật, Wiley cho biết hiện tại có ít nhất hai loại hóa chất mà ông tin rằng có thể cho phép công ty sản xuất pin giá rẻ có khả năng lưu trữ một lượng lớn năng lượng trong thời gian dài. Một trong những chất hóa học ứng đó, Chiang khẳng định, là một “lưu huỳnh lỏng,” mà ông đã viết về nó khá chi tiết trên tạp chí Joule vào tháng 10 năm 2017.

A battery is made of four components: two electrodes (cathode and anode), an electrolyte (which cycles the charge between the electrodes), and a separator (which enables the battery to release its energy in a predictable manner). The battery creates electricity as electrons flow between the electrodes, enabled by the energy-containing electrolytes and electrodes. In a flow battery, the electrolytes are liquid and are pumped in and out of chambers containing electrodes and the separator. Because of the extra equipment, flow batteries cannot be used in smartphones or electric cars. But they are a good solution for grid-scale storage. Many types of flow-battery chemistries have been developed, but Chiang’s uses cheap and abundant sulfur.

Pin được tạo thành từ bốn thành phần: hai điện cực (cực âm và cực dương), một chất điện phân (tạo ra chu kỳ điện tích giữa các điện cực) và một lớp phân cách (cho phép pin giải phóng năng lượng của nó một cách có kiểm soát). Pin tạo ra điện khi các electron di chuyển giữa các điện cực, được kích hoạt bởi các điện cực có chứa năng lượng và điện cực không chứa năng lượng. Trong một cục pin lỏng, các chất điện giải là chất lỏng và được bơm vào và ra khỏi các buồng chứa điện cực và lớp phân cách. Do có thêm thiết bị này, pin lỏng không thể được sử dụng trong điện thoại thông minh hoặc xe điện. Nhưng chúng là một giải pháp tốt cho việc lưu trữ theo quy mô lớn. Nhiều loại hóa chất pin lỏng đã được phát triển, nhưng pin lỏng của Chiang sử dụng lưu huỳnh giá rẻ và dồi dào.

In his 2017 paper, Chiang writes that the technology can reach “the lowest chemical cost to our knowledge of any rechargeable battery”: less than $1/kWh. Add the costs of building pumps, pipes, and containers, the battery manufacturing cost could hit the target price of $10/kWh—about 1/10th the cost of the most advanced lithium-ion battery.

Trong một bài báo của mình vào năm 2017, Chiang viết rằng công nghệ có thể đạt được “chi phí sản xuất thấp nhất cho pin sạc lại được mà chúng ta biết”: ít hơn 1 USD/kWh. Thêm cả chi phí xây dựng máy bơm, đường ống và thùng chứa, chi phí sản xuất pin có thể đạt mức giá mục tiêu là 10 USD/kWh — khoảng 1/10 chi phí của pin lithium-ion tiên tiến nhất.

A graveyard of ideas – Nghĩa địa của các ý tưởng

Startups of any kind fail more often than they succeed, and energy storage is a particularly difficult problem. Bill Gates would know. Before BEV, he invested in at least two very promising energy-storage companies, and neither had much success.

Các startup thuộc bất kỳ loại nào cũng thất bại nhiều hơn họ thành công, và lưu trữ năng lượng là một vấn đề đặc biệt khó khăn. Bill Gates hiểu rõ điều này. Trước BEV, ông đã đầu tư vào ít nhất hai công ty lưu trữ năng lượng rất hứa hẹn và họ không có mấy công nhiều.

The first was Aquion Energy, which Wiley co-founded with Carnegie Mellon professor Jay Whitacre. It bet on “salt-water battery” technology, which, as the name suggests, used cheap ingredients. The startup grew large enough to build a manufacturing unit in the US and began to sell its batteries. But despite its cheap materials, Aquion’s salt-water battery couldn’t compete on pricing with lithium-ion batteries, which had many more players working on ways to cut costs and create a more efficient supply chain to scale up manufacturing. In 2017, after raising $190 million from Gates, Kleiner Perkins, and other investors, Aquion couldn’t rustle up any more money and it filed for bankruptcy. It was eventually acquired by a Chinese company which plans to move the manufacturing to China; its future is now unclear.

Đầu tiên là Aquion Energy, hãng mà Wiley đồng sáng lập với giáo sư Jay Whitacre của trường Carnegie Mellon. Họ đặt cược vào công nghệ “pin nước muối”, như tên gọi của nó cho thấy, sử dụng nguyên liệu rẻ tiền. Công ty khởi nghiệp này đã tăng trưởng đủ lớn để xây dựng một đơn vị sản xuất ở Mỹ và bắt đầu bán pin của mình. Nhưng mặc cho các vật liệu rẻ tiền của nó, pin nước muối của Aquion không thể cạnh tranh về giá với pin lithium-ion, khi mà có nhiều người chơi nghiên cứu cách cách cắt giảm chi phí và tạo ra một chuỗi cung ứng hiệu quả hơn để mở rộng quy mô sản xuất. Trong năm 2017, sau khi gây quỹ được 190 triệu đô la từ Gates, Kleiner Perkins và các nhà đầu tư khác, Aquion không thể kiếm thêm bất kỳ khoản tiền nào và họ đã nộp đơn phá sản. Công ty này cuối cùng đã bị một công ty Trung Quốc mua lại và họ có kế hoạch chuyển việc sản xuất sang Trung Quốc; tương lai của nó bây giờ là không rõ ràng.

The second is LightSail Energy, founded by Danielle Fong, who was studying plasma physics at Princeton but dropped out to form the company. LightSail wanted to store energy in the form of compressed air. The technology itself is not new, but because compressing air creates heat, it leads to huge energy losses (not ideal if the goal is to actually store energy) and thus hadn’t become widely used. Fong claimed to have come up with a solution. But after six years of development and $80 million raised through Gates and other Silicon Valley luminaries, including Vinod Khosla and Peter Thiel, the startup said earlier this year that it has gone into “hibernation,” which isn’t a great sign for any company, let alone a startup with limited time to develop its technology.

Thứ hai là LightSail Energy, được sáng lập bởi Danielle Fong, người đã nghiên cứu vật lý plasma tại Princeton nhưng đã bỏ học để thành lập công ty. LightSail muốn lưu trữ năng lượng dưới dạng khí nén. Bản thân công nghệ này không phải là mới, nhưng bởi vì khí nén tạo ra nhiệt, nó dẫn đến tổn thất năng lượng lớn (không lý tưởng với mục đích để lưu trữ năng lượng) và do đó đã không được sử dụng rộng rãi. Fong tuyên bố mình đã đưa ra một giải pháp. Nhưng sau sáu năm phát triển và 80 triệu đô la được huy động qua Gates và các ngôi sao sáng khác của Thung lũng Silicon, bao gồm Vinod Khosla và Peter Thiel, công ty khởi nghiệp này cho biết vào đầu năm nay rằng họ đã đi vào trạng thái “ngủ đông“, một dấu hiệu không tốt với bất cứ công ty nào, chứ chưa tới hãy một công ty khởi nghiệp với thời gian phát triển công nghệ hạn chế.

But BEV’s investments could be different. Neither Aquion nor LightSail could get off the ground before investors ran out of steam and decided to stop pumping in more money to develop the companies’ technologies. BEV may stick around for longer. Founders of Quidnet and Form say that they are grateful for its “patient capital” and they are equally excited by the team of experts BEV has put together to support them.

Nhưng các khoản đầu tư của BEV có thể sẽ khác. Cả Aquion lẫn LightSail đều không thể khởi động trước khi các nhà đầu tư hết hơi và quyết định ngừng bơm nhiều tiền hơn để phát triển công nghệ của các công ty này. BEV có thể bám trụ lâu hơn. Những người sáng lập Quidnet và Form nói rằng họ rất biết ơn vì “vốn kiên nhẫn” cấp cho họ và họ cũng rất phấn khích bởi đội ngũ chuyên gia BEV đã cùng nhau hỗ trợ họ.

The amounts each of the companies has raised through BEV may seem small, especially when other energy-storage companies have raised a lot more. But for the early stage at which these companies currently are, those are big sums and signal a sense of confidence from the investors. If they succeed, BEV’s investments could help the world take a major strike in our efforts to beat climate change.

Số tiền mà mỗi công ty đã huy động thông qua BEV có thể có vẻ nhỏ, đặc biệt là khi các công ty lưu trữ năng lượng khác đã huy động nhiều hơn nhiều. Nhưng đối với giai đoạn đầu mà các công ty này hiện đang có, đó là những khoản tiền lớn và cho thấy cảm giác tin tưởng từ các nhà đầu tư. Nếu họ thành công, các khoản đầu tư của BEV có thể giúp thế giới có một bước tiến lớn trong những nỗ lực của chúng ta để đối phó với biến đổi khí hậu.

Source: https://qz.com/1302711/to-hit-climate-goals-bill-gates-and-his-billionaire-friends-are-betting-on-energy-storage/

WORD BANK:

radical /ˈrædɪkəl/ [C2] (adj): hoàn toàn, toàn diện

straightforward /ˌstreɪtˈfɔː.wəd/ [B2] (adj): rõ ràng, dễ hiểu

conventional /kənˈvenʃənəl/ [B2] (adj): thông thường, bình thường

burn one’s fingers (idiom): mất tiền

remedy /ˈremədi/ (v): khắc phục

assemble /əˈsembəl/ [C2] (v): tập hợp

underfunded (adj): thiếu vốn

grid-scale energy storage (n): dự trữ năng lượng quy mô lớn

zero-carbon liquid fuel (n): nhiên liệu lỏng không cacbon

micro grid (n): mạng lưới điện vi mô (mạng lưới điện nhỏ với nguồn cung ở địa phương, được nối với mạng lưới điện quốc gia nhưng có thể hoạt động độc lập)

low-carbon building material (n): vật liệu xây dựng ít cacbon

geothermal energy /ˌdʒiːəʊˈθɜːməl/ (n): năng lượng địa nhiệt

excess /ɪkˈses/ [C1] (adj, n): thừa

reservoir /ˈrezəvwɑːr/ (n): hồ chứa

migration /mɑɪˈɡreɪʃən/ (n): di cư

settle in [B2] /ˈsetəl/ (v): định cư

spring /sprɪŋ/ (n): lò xo

gush out /ɡʌʃ/ (v): phun ra

inherent /ɪnˈherənt/ [C2] (adj): vốn có

be slated to do sth (v): được cho là sẽ làm gì

compensate /ˈkɒmpən.seɪt/ [C1] (v): bù đắp

threshold /ˈθreʃhəʊld/ (n): ngưỡng

a fraction of (n): một phần

disclose /dɪˈskləʊz/ [C2] (v): tiết lộ

luminary /ˈluːmɪnəri/ (n): ngôi sao sáng (người quan trọng hoặc nổi tiếng trong 1 lĩnh vực cụ thể)

hibernation /ˌhaɪbəˈneɪʃən/ (n): ngủ đông

get off the ground (idiom): khởi động

run out of steam (idiom): hết hơi

take a major strike (expression): có một bước tiến lớn