Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeDiscoveryTrillion Dollar Inheritance: The World’s biggest family fortunes

Trillion Dollar Inheritance: The World’s biggest family fortunes

Walmart, Samsung, Koch Industries and Hermes have built some of the biggest fortunes to ever be handed down between generations.

Walmart, Samsung, Koch Industries và Hermes đã gây dựng được một số lượng tài sản“kếch xù” chưa tùng có được truyền lại giữa các thế hệ kế tụng.

The saying, or at least the sentiment, sounds familiar in any language: “Shirtsleeves to shirtsleeves in three generations.”

Câu nói, hoặc cũng có thể coi là một trâm ngôn, dường như bất trong kỳ ngôn ngữ nào cũng dễ bắt gặp: “Không ai giàu qúa ba họ, không ai khó ba đời”

The adage is often attributed to Andrew Carnegie, but the notion that family wealth ends up squandered travels far. “Stable to stars to stable,” an Italian version goes. “From paddy to paddy in three generations,” runs the Chinese saying.

Câu ngạn ngữ trên thường được dùng để ám chỉ Andrew Carnegie (ông Vua thép của thế giới), tuy nhiên quan niệm từ câu ngạn ngữ đó cho rằng sự giàu có của gia đình như trên rồi cũng đi đến kết thúc do tiêu pha lãng phí. “Stable to stars to stable,” cùng với ý nghĩa câu ngạn ngữ trên phiên bản tiếng Ý. “From paddy to paddy in three generations,” và câu nói tương tự của người Trung Quốc.

But in an era of mind-boggling wealth and gaping inequality there seems little danger of that happening any time soon to the world’s 25 richest clans, who control $1.1 trillion of wealth, according to data compiled by the Bloomberg Billionaires Index.

Tuy vậy, trong một kỉ nguyên của sự giàu có đến kinh ngạc và sự gia tăng khoảng cách bất bình đẳng (giàu nghèo), dường như chẳng có mấy mối đe dọa ảnh hưởng tới 25 gia tộc giàu có nhất thế giới, những người nắm trong tay 1,1 nghìn tỷ đô la giá trị tài sản, theo số liệu của Bloomberg Billionaires Index.

From Mars bars to Hermes scarves, supermarkets to hotels and data firms to drug makers, the source of this wealth is varied and its scale is startling: more than the market cap of Apple Inc., all the deposits held by Citigroup Inc. or the entire GDP of Indonesia.

Từ thanh socola Mars đến những chiếc khăn Hermes, chuỗi siêu thị, khách sạn, công ty dữ liệu hay nhà sản xuất thuốc, nguồn tài sản của các gia tộc kể trên tới từ rất nhiều nguồn khác nhau và quy mô của nó khiến nhiều người phải giật mình: lớn hơn cả vốn hoá thị trường của Apple, là toàn bộ số tiền gửi mà Citigroup đang nắm giữ và tương đương toàn bộ GDP của Indonesia.

And any calculation is likely to be a lowball figure. The wealth of families like the Rothschilds or Rockefellers is too diffuse to value. The nature of many dynastic fortunesbacked by decades and sometimes centuries of assets and dividends — can obfuscate the true extent of their holdings. Clans whose source of wealth is currently unverifiable or derives primarily from the state, such as the sprawling House of Saud, are also absent.

Đồng thời bất kì tính toán nào [liên quan đến tài sản những gia tộc trên] có vẻ như chỉ là những con số hay dữ liệu thấp hoặc không thực tế. Sự giàu có của các gia đình như gia tộc Rothschild hay Rocketfellers vượt ra ngoài tầm tính toán (ước định). Bản chất của sự giàu có của những thế lực này – được củng cố qua nhiều thập kỉ và đôi khi là thế kỉ dựa vào số lượng tài sảncổ tức – có thể xáo trộn (ảnh hưởng tới) số cổ phần thực sự họ nắm giữ. Các nhóm thế lực này có nguồn tài sản hiện tại không thể xác minh hay cơ bản (khối tài sản đó) có chủ yếu đến từ chính phủ, chẳng hạn như House of Saud, cũng khó để tính toán

Bloomberg’s categorization of family wealth also excludes first-generation fortunes and those in the hands of a single heir. That means just three Asian families make the list and none from China, reflecting the relatively recent wealth boom experienced by the region. That should soon change. Family offices are proliferating in the region and tycoons like Li Ka-shing are starting to hand over their empires to their sons and daughters.

Bảng xếp hạng của Bloomberg về các gia đình giàu có cũng loại bỏ ra tài sản của các thế hệ giàu có đầu tiên và các gia tộc có tài sản được kiểm soát bởi một người thừa kế duy nhất. Điều đó có nghĩa là chỉ 3 thế hệ gia tộc ở Châu Á nằm trong danh sách này và không có gia tộc nào của Trung Quốc, điều này phản ánh sự phát triển tài sản tương đối lớn có được thấy ở khu vực này vào thời gian gần đây. Điều đó cũng sẽ sớm thay đổi. Các doanh nghiệp gia đình đang phát triển trong khu vực và các ông trùm (nhà tài phiệt) như Li Ka-shing (tỉ phú Hong Kong Lý Gia Thành) đang bắt đầu chuyển giao đế chế của mình cho các con trai và con gái.

The dwindling of once-storied fortunes like the Pulitzers, Vanderbilts and Woolworths illustrate how common it is for even the biggest family fortunes to be squandered. “There are a host of hurdles families must tackle to ensure that their wealth is safeguarded through the generations,” said Rebecca Gooch of Campden Wealth. “Strategic planning, education and communication is key.”

Sự sụp đổ của những gia tộc mang danh giàu có một thời như Pulitzer, Vanderbilt và Woolworth cho thấy được một chuyện bình thường vẫn xảy ra là dù giàu có cỡ nào thì tài sản (vẫn có thể mất đi) nếu lãng phí. “Có rất nhiều các gia tộc giàu có phải đương đầu (với thách thức) để bảo đảm gia tài được gìn giữ qua các thế hệ” – bà Rebecca Gooch thuộc Công ty Truyền thông Campden Wealth (Anh) đưa ra lời khuyên. “Kế hoạch chiến lược, giáo dục và truyền thông là (yếu tố) trọng tâm”.

Some billionaires are taking a different tack. Bill Gates and Mark Zuckerberg are among the entrepreneurs who have signed up for Warren Buffett’s Giving Pledge and committed to dedicating the majority of their wealth to philanthropy.

Một vài các tỉ phú đang lên các kế hoạch khác nhau. Bill Gates và Mark Zuckerberg là [2] trong số các doanh nhân đã đăng kí chương trình Giving Pledge của tỉ phú Warren Buffet và cam kết sẽ hiến toàn bộ tài sản cho hoạt động từ thiện

This approach embodies another Carnegie dictum: “To spend the first third of one’s life getting all the education one can. To spend the next third making all the money one can. To spend the last third giving it all away to worthwhile causes.”

Cách tiếp cận vấn đề này thể hiện một câu châm ngôn khác của [ông vua thép Andrew] Carnegie: “Dành một phần ba cuộc đời mỗi con người để trau dồi tất cả kiến thức bạn có thể học. Dành một phần ba thời gian tiếp theo kiếm nhiều tiền nhất bạn có thể. Dành một phần ba thời gian cuối cùng để cho hết chúng đi vì những mục đích chính đáng

Source: https://www.bloomberg.com/features/2018-richest-families/

WORD BANK:

fortune /ˈfɔː.tʃuːn/ [B2] (n): sự giàu có, tài sản kếc xù

shirtsleeves to shirtsleeves in three generations (n): không ai khó ba họ, không ai giàu ba đời

attribute /ˈæt.rɪ.bjuːt/ [C2] (v): quy cho

notion /ˈnəʊ.ʃən/ [C1] (n): quan niệm

squander /ˈskwɒn.dər/ [C2] (v): lãng phí

era /ˈɪə.rə/ [B2] (n): kỉ nguyên

mind-boggling (adj): quá mức, không tưởng tượng nổi

gaping inequality (n): gia tăng khoảng cách bất bình đẳng

scale /skeɪl/ [B2] (n): quy mô

startle /ˈstɑː.təl/ (v): giật mình, ngỡ ngàn

market cap (n): vốn hóa thị trường

deposit /dɪˈpɒz.ɪt/ [C2] (n): tiền gửi, đặt cọc

lowball /ˈləʊbɔːl/ (adj): không đúng thực tế

back by (v): chống đỡ bởi

asset /ˈæs.et/ [C1] (n): tài sản

dividend /ˈdɪv.ɪ.dend/ (n): cổ tức

obfuscate /ˈɒb.fʌs.keɪt/ (v): xáo trộn

proliferate /prəˈlɪf.ər.eɪt/ (v): hình thành

heir /eər/ [C2] (n): thừa kế

tycoon /taɪˈkuːn/ (n): ông trùm

dwindle /ˈdwɪn.dəl/ (v): sụp đổ

tackle /ˈtæk.əl/ [B2] (n): ứng phó

ensure /ɪnˈʃɔːr/ [B2] (n): bảo đảm

safeguard /ˈseɪf.ɡɑːd/ (v): bảo đảm

commit /kəˈmɪt/ [B2] (v): cam kết

dedicate /ˈded.ɪ.keɪt/ [C1] (v): dâng hiến

philanthropy /fɪˈlæn.θrə.pi/ (n): sự thiện nguyện

dictum /ˈdɪk.təm/ (n): câu châm ngôn

worthwhile /ˌwɜːθˈwaɪl/ [B2] (adj): chính đáng

embody /ɪmˈbɒd.i/ [C2] (v): thể hiện rõ 1 quan điểm

sentiments /ˈsen.tɪ.mənt/ [C2] (n): quan điểm, cảm nghĩ

diffuse /dɪˈfjuːz/ (v): khuếch tán

adage /ˈæd.ɪdʒ/ (n): cách ngôn, châm ngôn, ngạn ngữ

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://short2win.net/Hua92jR

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular