Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeDiscoveryTrophy hunting World Cup replicas selling fast in Vietnam

Trophy hunting World Cup replicas selling fast in Vietnam

HANOI: In a dusty workshop on the outskirts of Hanoi, workers busily mould, set and spray hundreds of replica World Cup trophies as orders flood in ahead of next week’s tournament.

HÀ NỘI: Trong một xưởng đầy bụi bặm ở ngoại ô Hà Nội, những người lao động bận rộn đúc, dựng và phun hàng trăm bản sao World Cup trong khi những đơn đặt hàng tràn ngập trước giải đấu tuần tới.

Demand, in football-mad Vietnam, is soaring for the hand made plaster models of the real 18-carat gold trophy that will go to the winners of the month-long World Cup hosted by Russia that starts Thursday.

Trên đất nước Việt Nam phát điên vì bóng đá, nhu cầu về các mô hình thủ công bằng thạch cao của chiếc cúp vàng 18 carat đang tăng vọt. Chiếc cúp thực sự thuộc về những người chiến thắng trong giải đấu World Cup kéo dài một tháng tổ chức tại Nga bắt đầu vào hôm thứ Năm.

Craftsman Vuong Hong Nhat has been making the foot-tall replicas since the 2010 World Cup in South Africa, perfecting his hand-carved design over several months to give as gifts.

Nghệ nhân Vương Hồng Nhật đã làm những bản sao cao bằng chân người kể từ World Cup 2010 ở Nam Phi, hoàn thiện thiết kế được chạm khắc bằng tay trong vài tháng để làm quà tặng.

Initially I didn’t want to sell the trophies, I was just trying to feed my passion for football and give them to friends and family,” said the 57-year-old Manchester United fan.

Fan hâm mộ 57 tuổi của Manchester United nói: “Ban đầu tôi không muốn bán các chiếc cúp, tôi chỉ cố gắng thỏa mãn niềm đam mê bóng đá của mình và tặng chúng cho bạn bè và gia đình”.

But they proved so popular he now sells them and expects to receive 3,000 orders this year – triple the number he made in 2014.

Nhưng chúng (những chiếc cúp) đã trở nên rất nổi tiếng, bây giờ anh bán chúng và hy vọng sẽ nhận được 3.000 đơn đặt hàng trong năm nay – gấp ba số lượng anh ta đã thực hiện trong năm 2014.

With just three assistants in his small workshop he’s struggling to keep up with demand.

Chỉ với ba người làm trong cái xưởng nhỏ của mình, anh ấy đang cố gắng để theo kịp nhu cầu.

“I work all day to fill the orders, but it’s not enough. I have to work until midnight,” said Nhat, exhausted, as workers pour plaster nearby.

“Tôi làm việc cả ngày để đáp ứng các đơn đặt hàng, nhưng vẫn không đủ. Tôi phải làm việc cho đến nửa đêm,” anh Nhật nói, kiệt sức, khi công nhân đổ thạch cao [vào khuôn] ở gần đó.

His spray-painted gold versions of the coveted trophy is sold for just US$3.50 – a steal compared to the estimated US$150,000 price tag on the real number designed by the late Italian sculptor Silvio Gazzaniga.

Phiên bản vàng phun sơn của ông cho chiếc cúp đáng thèm muốn được bán với giá chỉ 3,5 đô la Mỹ – một món hời so với giá ước tính 150.000 đô la Mỹ được ghi [trên bản sao] gần đây được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Ý Silvio Gazzaniga.

That version, the FIFA World Cup Trophy, has been in play since 1974 when it replaced the original Jules Rimet Trophy given to Brazil in 1970 after it clinched its third World Cup win.

Phiên bản của chiếc cúp FIFA World Cup [ngày nay] đã được sử dụng từ năm 1974 khi nó thay thế chiếc cúp gốc [có tên] Jules Rimet được trao cho Brazil vào năm 1970 sau khi họ chạm tới [danh hiệu nhà vô địch] World Cup lần thứ ba.

The original Jules Rimet Trophy was stolen in Brazil when the back wall of its case was removed by thieves in 1983 and has never been recovered.

Chiếc cúp Jules Rimet gốc đã bị đánh cắp ở Brazil khi bức tường phía sau khi bức tường phía sau chỗ để của nó bị phá hủy bởi những tên trộm vào năm 1983 và chưa bao giờ được phục hồi.

For Nhat’s customers, the replicas add a sprinkling of glory before the World Cup.

Đối với các khách hàng của anh Nhật, các bản sao làm tăng thêm tinh thần trước World Cup.

“Holding the trophy I feel like Zidane (when he) won the World Cup in 1998,” said France national team supporter Dang Viet Duy.

Anh Đặng Việt Duy, một người ủng hộ đội tuyển quốc gia Pháp nói “Khi cầm chiếc cúp tôi cảm thấy mình như Zidane (khi anh ấy) vô địch World Cup năm 1998.”

It’s a small consolation for football fans like Nhat who have little hope of seeing Vietnam – a lowly 102nd in FIFA’s official rankings – compete in the World Cup any time soon.

Đó là một sự an ủi nhỏ cho những người hâm mộ bóng đá như anh Nhật, những người có hy vọng được nhìn thấy Việt Nam – đội bóng có thứ hạng thấp (102) trên bảng xếp hạng chính thức của FIFA – thi đấu tại World Cup một ngày nào đó.

“If they do, I’ll give my trophies away for free,” said Nhat.

“Nếu họ (đội tuyển bóng đá Việt Nam) làm được điều đó, tôi sẽ tặng miễn phí các chiếc cúp của tôi,” anh Nhật nói.

Source: http://www.vir.com.vn/trophy-hunting-world-cup-replicas-selling-fast-in-vietnam-59993.html

WORD BANK:

replica /ˈreplɪkə/ (n): bản sao

trophy /ˈtrəʊfi/ [B2] (n): danh hiệu, cúp

flood [B1] (v): tràn ngập

demand for sth [B1] (n): nhu cầu về cái gì

soar /sɔːr/ [C2] (v): tăng vọt

hand-carved (adj): được chạm khắc bằng tay

initially /ɪˈnɪʃəlɪ/ [B2] (adv): ban đầu

feed one’s passion for sth (phrase): thỏa mãn niềm đam mê của ai về cái gì

struggle to do sth /ˈstrʌɡəl/ [B2] (v): cố gắng, vật lộn với việc gì

keep up with (v): theo kịp

spray-painted (adj): được phun sơn

coveted /ˈkʌvətɪd/ (adj): được thèm khát

a steal (n): món hời

original [B1] /əˈrɪdʒənəl/ (adj): gốc

clinch /klɪntʃ/ (v): cuối cùng

a sprinkling of glory ????????????

consolation /ˌkɒnsəˈleɪʃən/ (n): sự an ủi

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular