Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateTwo rare white giraffes slaughtered by poachers in Kenya

Two rare white giraffes slaughtered by poachers in Kenya

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

NAIROBI, Kenya — A white female giraffe and her 7-month-old calf, whose rare pigmentation mesmerized wildlife enthusiasts around the world, have been killed by poachers in Kenya, officials said, illustrating the challenges of conservation and the persistent and devastating impact of poaching.

 

The deaths of the giraffes left just one of the unusually colored animals in the country’s wild, a bull, out of a family of three, conservancy officials said.

 

Mohammed Ahmednoor, the manager of the Ishaqbini Hirola Community Conservancy in northeastern Kenya, where the giraffes lived, said that rangers had confirmed their deaths and that there were photographs of the skeletal remains.

 

“This is a very sad day for the community of Ijara and Kenya as a whole,” Mr. Ahmednoor said. “We are the only community in the world who are custodians of the white giraffe.”

 

“Its killing is a blow to the tremendous steps taken by the community to conserve rare and unique species, and a wake-up call for continued support to conservation efforts,” he added.

 

Conservationists estimated from the state of the carcasses that the animals had been killed four months ago. The Kenya Wildlife Service said it was investigating the killings.

 

With their unique white hides, the female giraffe and her calf drew global attention when they were sighted grazing in 2017 by a villager in Kenya who was herding his animals near the Ishaqbini sanctuary, which is also home to the critically endangered hirola antelope.

 

The adult was accompanied by a pale baby giraffe, and it was not immediately clear what had happened to that calf or whether its skin pigmentation had changed as it aged. Last year, a second calf was born, bringing the total number of white giraffes in the area to three.

 

The giraffes did not have albinism, but displayed the symptoms of a different genetic condition, known as leucism, in which animals often experience a partial loss of pigmentation.

 

Animals with albinism produce no melanin throughout their entire bodies. Animals with leucism may have darker pigment in their soft tissue, and their eyes retain a normal color. The eyes of animals with albinism are usually red. Ishaqbini said the female white giraffe had dark pigment in her soft tissue, noting that, “Her eyes were dark in color.”

 

The Giraffe Conservation Foundation estimates that the number of reticulated giraffes in the world, which includes the species found in Ishaqbini and across north and northeastern Kenya, has declined by more than 50 percent in the past three decades, to 15,780 in 2018.

 

There are about 111,000 giraffes in Africa. In some populations, 50 percent of calves don’t survive their first year.

 

The killing of the white giraffes highlighted the threats facing the animals, including poaching for their meat and hide, along with the loss of their habitat because of infrastructure development and land clearing for agriculture and firewood.

 

While conservation efforts in Kenya have improved, the country has for decades struggled to contain the threat to its wildlife population, a source of much-needed tourism revenue. This is especially true of its elephant and rhino populations, whose ivory and horns are valued as status symbols and used as ingredients in traditional medicine.

 

Mr. Ahmednoor, the manager of Ishaqbini, lamented the likely impact of the white giraffes’ killing, saying that the animals were “a big boost to tourism in the area.”

 

Also, he added, “This is a long-term loss given that genetics studies and research which were significant investment into the area by researchers has now gone down the drain.”

 

Beyond Kenya, a white giraffe was also spotted in 2016 in Tanzania, at the Tarangire National Park.

 

Source: https://www.nytimes.com/2020/03/11/world/africa/kenya-white-giraffes-poachers.html?fbclid=IwAR1HkmDy5quxGoCoMAAv0TXsw0vv7H-IxGsjb2gw2jpcc2JbuH0e-vvYP8k

WORD BANK:

calf /kɑːf/ [B1] (n): con non, con bê

pigmentation /ˌpɪɡ.mənˈteɪ.ʃən/ (n): sắc tố

pigment /ˈpɪɡ.mənt/ (n): sắc tố

mesmerize /ˈmez.mə.raɪz/ (v): làm mê hoặc

enthusiast /ɪnˈθjuː.zi.æst/ (n): người yêu thích cái gì đó

poacher /ˈpoʊ·tʃər/ (n): kẻ săn trộm

persistent /pəˈsɪs.tənt/ (adj): dai dẳng, bền bỉ

devastating /ˈdev.ə.steɪ.tɪŋ/ [C2] (adj): tàn khốc

ranger /ˈreɪn.dʒər/ (n): kiểm lâm viên

skeletal /ˈskel.ə.təl/ (adj): thuộc về xương

remains /rɪˈmeɪnz/ [B2] (n): thi hài

custodian /kʌsˈtəʊ.di.ən/ (n): người trông coi

(a) blow to sth /bləʊ/ [C2] (n): đòn giáng mạnh vào cái gì

tremendous /trɪˈmen.dəs/ [B2] (adj): to lớn

wake-up call /ˈweɪk.ʌp ˌkɔːl/ (n): lời cảnh tỉnh

carcass /ˈkɑː.kəs/ (n): xác (động vật)

hide /haɪd/ (n): bộ lông, da

graze /ɡreɪz/ (v): chăn thả, ăn cỏ

herd /hɜːd/ (v): chăn gia súc

sanctuary /ˈsæŋk.tʃʊə.ri/ (n): khu bảo tồn

antelope /ˈæn.tɪ.ləʊp/ (n): linh dương

pale /peɪl/ [B2] (adj): nhợt nhạt

albinism /ˈæl.bɪ.nɪ.zəm/ (n): bệnh bạch tạng

firewood /ˈfaɪə.wʊd/ (n): củi

struggle to do sth /ˈstrʌɡ.əl/ [B2] (v): vật lộn trong việc

contain /kənˈteɪn/ (v): ngăn chặn

revenue /ˈrev.ən.juː/ [C1] (n): doanh thu

ivory /ˈaɪ.vər.i/ (n): ngà

lament /ləˈment/ (v): than thở

boost (v, n): thúc đẩy, động lực thúc đẩy

go down the drain [C2] (idiom): tan biến (một thứ gì đó quý giá)


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular