Uniqlo eager to fend off Zara and H&M in Southeast Asia

0
2548

About 600 people lined up to be the first customers at Uniqlo’s biggest store in Southeast Asia, which opened in Manila Friday. – Khoảng 600 người xếp hàng để trở thành khách hàng đầu tiên của cửa hàng Uniqlo lớn nhất ở Đông Nam Á, được khai trương tại Manila hôm thứ Sáu vừa qua.

MANILA/TOKYO — Uniqlo operator Fast Retailing opened a flagship store in the Philippines on Friday as it aggressively expands in Southeast Asia, a market where the Japanese casual clothing retailer leads globally larger rivals Hennes & Mauritz and Zara owner Inditex.

MANILA / TOKYO – nhà khai thác bán lẻ nhanh Uniqlo đã mở cửa hàng lớn nhất của mình tại Philippines hôm thứ sáu khi họ phát triển mạnh ở Đông Nam Á, một thị trường mà nhà bán lẻ trang phục thường ngày của Nhật Bản dẫn đầu trước đối thủ lớn hơn trên toàn cầu như Hennes & Mauritz (H&M) và chủ sở hữu thương hiệu Zara, Inditex.

Fast Retailing Chairman and President Tadashi Yanai was among those in attendance for the 4,100-sq.-meter store’s opening ceremony in Manila’s Makati district. The outlet is the biggest Uniqlo location in Southeast Asia. It is also the brand’s sixth-largest out of over 2,000 worldwide and carries 260,000 items.

Chủ tịch công ty và Chủ tịch bán lẻ nhanh Tadashi Yanai là một trong số những người tham dự lễ khai trương cửa hàng 4,100 m2 tại quận Makati của Manila. Cửa hàng này là cửa hàng Uniqlo lớn nhất ở Đông Nam Á. Đây cũng là cửa hàng lớn thứ sáu của thương hiệu này trong số hơn 2.000 cửa hàng của họ trên toàn thế giới và có tới 260.000 mặt hàng.

About 600 people lined up for the morning opening, with one 35-year-old man arriving at 1 a.m. to secure a spot at the front.

Khoảng 600 người xếp hàng để chờ giờ mở cửa vào buổi sáng, trong đó có 1 người đàn ông 35 tuổi đến từ lúc 1 giờ sáng để đảm bảo có một chỗ ở phía trước.

“The products are cheap and comfortable. I look at other brands, but always buy Uniqlo,” said one 21-year-old college student. Items like basic shirts and pants start from 1,000 Philippine pesos ($18), slightly more expensive than rival products on the market yet still affordable.

“Các sản phẩm [của Uniqlo] có giá rẻ và [mặc rất] thoải mái. Tôi cũng xem các thương hiệu khác, nhưng luôn mua Uniqlo,” một sinh viên đại học 21 tuổi nói. Các mặt hàng như áo sơ mi cơ bản và quần có giá từ 1.000 peso Philippines (18 đô la – khoảng 420 ngàn đồng), hơi đắt hơn sản phẩm các đối thủ trên thị trường nhưng vẫn chấp nhận được.

Fast Retailing opened its first store in the Philippines in 2012 through a joint venture with the retail arm of local conglomerate SM Investments. The Japanese company has opened an average of one store per month for the last year, and the Manila flagship is its 53rd location in the country.

Nhà khai thác bán lẻ nhanh (Uniqlo) đã mở cửa hàng đầu tiên tại Philippines vào năm 2012 thông qua một liên doanh với chi nhánh bán lẻ của tập đoàn SM Investments của địa phương. Công ty Nhật Bản này đã mở trung bình một cửa hàng mỗi tháng vào năm ngoái, và cửa hàng lớn nhất này ở Manila là cửa hàng thứ 53 trên cả nước.

Since expanding to Singapore in 2009, Fast Retailing has quickly advanced into Thailand, Indonesia and other Southeast Asian markets. The company has far more stores in the Philippines than H&M at 34 and Inditex at 20. Its 187 stores throughout the region also lead the European competitors’ figures of around 100 to 150 each. Fast Retailing plans to double its locations to about 400 by 2022.

Kể từ khi mở rộng sang Singapore vào năm 2009, Uniqlo đã nhanh chóng tiến vào Thái Lan, Indonesia và các thị trường Đông Nam Á khác. Công ty có nhiều cửa hàng ở Philippines hơn hẳn H&M với 34 và Inditex với 20 cửa hàng. [Con số] 187 cửa hàng của Uniqlo trong khu vực cũng dẫn đầu so đối thủ cạnh tranh từ châu Âu với số cửa hàng khoảng 100 đến 150 mỗi hàng. Uniqlo có kế hoạch tăng gấp đôi số cửa hàng của mình lên khoảng 400 vào năm 2022.

Fast Retailing, the world’s third-largest clothing retailer, believes that Southeast Asia can be its next big growth market behind China, which continues to expand. “Asia is a major growth engine for our overseas business as both a base for production and sales,” said Yanai. “It would be ideal to increase our locations in Southeast Asia by 100 per year.”

Uniqlo, nhà bán lẻ quần áo lớn thứ ba thế giới, tin rằng Đông Nam Á có thể là thị trường tăng trưởng lớn tiếp theo sau Trung Quốc, [nơi mà họ vẫn] tiếp tục mở rộng. “Châu Á là một động lực tăng trưởng lớn cho doanh nghiệp của chúng tôi ở nước ngoài với vai trò vừa là một cơ sở sản xuất và vừa là cơ sở bán hàng,” Yanai nói. “Sẽ thật lý tưởng để tăng số cửa hàng của chúng tôi ở Đông Nam Á thêm 100 cửa hàng mỗi năm.”

Southeast Asia’s population of roughly 600 million is becoming increasingly middle class as the economy grows, shifting tastes from a focus on low prices to design and quality. The region’s clothing market was $33 billion in 2017, nearly doubling from the previous decade, according to British research firm Euromonitor International.

Dân số Đông Nam Á khoảng 600 triệu người và đang có ngày càng nhiều người chuyển sang tầng lớp trung lưu do nền kinh tế phát triển, chuyển đổi thị hiếu của họ từ giá rẻ sang thiết kế và chất lượng. Thị trường quần áo của khu vực này trị giá 33 tỷ đô la vào năm 2017, tăng gần gấp đôi so với 1 thập kỷ trước, theo công ty nghiên cứu Euromonitor International của Anh.

A Zara store in Bangkok. Inditex, owner of the brand, is concentrating store openings in Southeast Asia’s major cities – Một cửa hàng Zara ở Bangkok. Inditex, chủ sở hữu của thương hiệu này, đang tập trung vào việc mở các cửa hàng ở các thành phố lớn ở Đông Nam Á

Uniqlo is chasing Spain’s Inditex and Sweden’s H&M on the world stage but leads both of them in Southeast Asia. It holds the region’s top market share at 2.1%, compared to H&M at 1.4% and Inditex at 1.2%, Euromonitor research shows.

Uniqlo đang phải bám đuổi Inditex của Tây Ban Nha và H&M của Thụy Điển trên sân chơi thế giới nhưng lại dẫn trước cả hai hãng này ở Đông Nam Á. Họ giữ thị phần hàng đầu trong khu vực ở mức 2,1%, so với H&M ở mức 1,4% và Inditex ở mức 1,2%, theo nghiên cứu của Euromonitor.

Facing intensifying competition with online retailers, H&M has been forced to close unprofitable locations in Europe due to sluggish sales. Its store count has fallen in such countries as Germany and the Netherlands. The company is actively opening stores in Southeast Asia, however, launching its first location in Vietnam in 2017. Uniqlo, meanwhile, plans to enter the country in 2019.

Phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt đến từ các nhà bán lẻ trực tuyến, H&M đã buộc phải đóng cửa các cửa hàng không có lợi nhuận ở châu Âu do doanh số bán hàng chậm chạp. Số lượng cửa hàng của hãng đã giảm ở các nước như Đức và Hà Lan. Công ty đang tích cực mở các cửa hàng ở Đông Nam Á, tuy nhiên, họ mới khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2017. Trong khi đó, Uniqlo dự kiến sẽ gia nhập thị trường này vào năm 2019.

Although within the same price range, Uniqlo’s designs are considered more standard and work-friendly than those of H&M, which has gained a reputation for more trendy and casual clothing.

Mặc dù có cùng một mức giá, thiết kế của Uniqlo được coi là tiêu chuẩn hơn và thân thiện với công việc hơn so với H&M, hãng nổi tiếng với quần áo hợp thời trang và giản dị hơn.

Inditex, for its part, is concentrating store openings in Southeast Asia’s major cities. The world’s largest clothing retailer is avoiding a direct battle with Fast Retailing and H&M, partially due to its higher price range. It is currently rolling out brands like Pull & Bear and Bershka, which have been successful in European markets, in Malaysia and Thailand.

Inditex, về phần mình, đang tập trung mở các cửa hàng tại các thành phố lớn ở Đông Nam Á. Nhà bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới đang tránh một cuộc chiến trực tiếp với Uniqlo và H&M, một phần do mức giá của họ cao hơn. Hãng này hiện đang tung ra các thương hiệu như Pull & Bear và Bershka, đã thành công tại các thị trường châu Âu, Malaysia và Thái Lan.

Inditex is also aggressively pursuing online sales and incorporating physical locations by letting customers pick up items ordered through their website in stores. The company has also started online sales in the Philippines and Indonesia, which Uniqlo has not.

Inditex cũng đang tích cực theo đuổi việc bán hàng trực tuyến và kết hợp với các cửa hàng thực tế bằng cách cho phép khách hàng nhận các mặt hàng được đặt hàng qua trang web của họ tại các cửa hàng. Công ty này cũng đã bắt đầu bán hàng trực tuyến tại Philippines và Indonesia, nơi mà Uniqlo chưa có.

With Southeast Asia’s clothing market expected to continue growing at an annual clip of around 4%, “we are still not in a phase where we have to compete for the same customer,” said Satoshi Hatase, a senior vice president at Uniqlo.

Với thị trường quần áo Đông Nam Á dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khoảng 4% hàng năm, “chúng tôi vẫn chưa rơi vào giai đoạn trong đó các hãng phải cạnh tranh cho cùng một đối tượng khách hàng”, Satoshi Hatase, phó chủ tịch cấp cao của Uniqlo cho biết.

A common challenge for the three retailers will be securing and training talent. As they widen their network of stores to regional cities, logistics will become more difficult as well. Building efficient distribution networks will be especially vital in island nations like the Philippines and Indonesia.

Một thách thức chung cho ba nhà bán lẻ sẽ là thu hút và đào tạo tài năng. Khi họ mở rộng mạng lưới cửa hàng của mình đến các thành phố trong khu vực, lĩnh vực hậu cần cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Việc xây dựng mạng lưới phân phối hiệu quả sẽ đặc biệt quan trọng ở các quốc đảo như Philippines và Indonesia.

Source: https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Uniqlo-eager-to-fend-off-Zara-and-H-M-in-Southeast-Asia?fbclid=IwAR1ACxwRWwFldoz2uSYfOKOpk402O9tls2uNp6-HZmtAxAnEWGtJHz2f7x4

WORD BANK:

flagship /ˈflæɡ.ʃɪp/ (n): sản phẩm tốt nhất, cửa hàng lớn nhất của một nhà sản xuất

aggressively /əˈɡres.ɪv/ [B2] (adv): (phát triển) mạnh

outlet /ˈaʊt.let/ [C2] (n): cửa hàng

affordable /əˈfɔː.də.bəl/ (adj): chấp nhận được, phải chăng (giá cả)

joint venture /ˌdʒɔɪnt ˈven.tʃər/ (n): liên doanh

conglomerate /kənˈɡlɒm.ər.ət/ (n): tập đoàn

intensifying (adj): gay gắt

sluggish /ˈslʌɡ.ɪʃ/ (adj): chậm chạp

reputation /ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/ [b2] (n): danh tiếng

trendy /ˈtren.di/ [C1] (adj): hợp thời trang

roll out /rəʊl/ (v): tung ra, đưa ra (1 sản phẩm)

clip /klɪp/ (n – informal): tốc độ

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: http://vnurl.xyz/WmH7mYVQR

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead