Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateUS drug laws set for sweeping overhaul as voters choose decriminalization

US drug laws set for sweeping overhaul as voters choose decriminalization

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Oregon to decriminalize all illegal drugs in historic first, while voters in many states vote to abolish penalties for possession

 

On Tuesday night, a number of US states voted in favor of decriminalizing drugs in an unprecedented drug law overhaul. Thanks to a push by drug reform advocates, in every state where the ballot was proposed, people voted to abolish criminal penalties for possession.

 

Last night, Arizona, Montana, New Jersey and South Dakota, voted to decriminalize recreational marijuana. Meanwhile, in Mississippi and South Dakota, medical marijuana will legalized – taking the tally of US states that have legalized the substance up to 15. And in Washington DC, psychedelic plants will be decriminalized.

 

In Oregon, all illegal drugs – including heroin, cocaine and methamphetamines – will be decriminalized, meanwhile, psilocybin, or psychoactive mushrooms, will be legalized for therapeutic use – a historic first.

 

Oregon has some of the highest substance use and mental health problems in the country, and its access to services is one of the worst in the country. It has the third highest number of people needing but not receiving treatment for alcohol and substance use disorders.

 

Mimicking successful pilots in Europe, the initiative in Oregon places an emphasis on treating addiction as a health issue, rather than one of law and order. Instead of jail time, those found in possession of drugs will have the option to either pay a $100 fine, or sign up for addiction services.

 

Proponents of the measures are hopeful that the changes will reduce overdose deaths; reduce racial disparities in drug sentencing and arrests; and drastically improve services for drug users across the country. The Drug Policy Alliance, which drafted and funded the measures in Oregon, says that $100m could be saved per year through its Measure 110, in law enforcement savings (from reduced arrests and incarceration) and increased tax revenue from drug sales.

 

That money will be funneled towards treatment and social services for drug users – such as addiction recovery centers, housing and healthcare.

 

The initiative also looks set to reduce racial disparities in drug arrests and sentencing – in October, the Oregon secretary of state released a report suggesting that the reform could result in a 95% drop in racial disparities in drug arrests.

 

Source: https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/04/us-drug-laws-decriminalization-voters-us-elections

WORD BANK:

sweeping /ˈswiː.pɪŋ/ (adj): lớn lao, gây ảnh hưởng lớn

overhaul /əʊ.vəˈhɔːl/ (n): cuộc đại tu, lần thay đổi lớn

decriminalize /ˌdiːˈkrɪm.ɪ.nəl.aɪz/ (v): hợp pháp hoá = legalize (v)

penalty /ˈpen.əl.ti/ [B2] (n): hình phạt

initiative /ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ [C1] (n): sáng kiến, ý tưởng mới

in favor of: ủng hộ cho

unprecedented /ʌnˈpres.ɪ.den.tɪd/ [C2] (adj): chưa từng có tiền lệ

reform /rɪˈfɔːm/ [C2] (n): cải cách

advocate /ˈæd.və.kət/ [C2] (n): người ủng hộ

abolish /əˈbɒl.ɪʃ/ [B2] (v): bãi bỏ

recreational /ˌrek.riˈeɪ.ʃən.əl/ [C2] (adj): (dùng cho mục đích) giải trí

legalize /ˈliː.ɡəl.aɪz/ (v): hợp pháp hoá ~ decriminalize /ˌdiːˈkrɪm.ɪ.nəl.aɪz/ (v)

psychedelic /ˌsaɪ.kəˈdel.ɪk/ (adj): gây ảo giác

psychoactive /ˌsaɪ.kəʊˈæk.tɪv/ (n): thuốc phiện ảnh hưởng đến thần kinh

therapeutic /ˌθer.əˈpjuː.tɪk/ [C1] (adj): điều trị, trị liệu

historic /hɪˈstɒr.ɪk/ [B1] (adj): quan trọng, mang tính lịch sử

substance /ˈsʌb.stəns/ [B2] (n): chất kích thích

disorder /dɪˈsɔː.dər/ [C2] (n): rối loạn

pilot /ˈpaɪ.lət/ (n): kế hoạch thử nghiệm

option /ˈɒp.ʃən/ [B1] (n): sự lựa chọn

proponent /prəˈpəʊ.nənt/ (n): người ủng hộ

measure /ˈmeʒ.ər/ [B2] (n): biện pháp

overdose /ˈəʊ.və.dəʊs/ (n): việc quá liều

racial disparities: sự bất bình đẳng chủng tộc

drastically /ˈdræs.tɪ.kəl.i/ [C1] (adv): mạnh mẽ

draft /drɑːft/ [C1] (v): soạn thảo

fund /fʌnd/ [C1] (v): tài trợ

incarceration /ɪnˌkɑː.sərˈeɪ.ʃən/ (n): sự giam giữ

revenue /ˈrev.ən.juː/ [C1] (n): nguồn thu

funnel /ˈfʌn.əl/ (v): đổ vào, dùng tiền vào việc gì

secretary of state: ngoại trưởng, người đứng đầu bộ phận Ngoại giao


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular