Vietnam Airlines considers creating cargo unit to boost revenue

0
484

Vietnam has become a major manufacturing hub, providing an air freight opportunity for the state-owned carrier.

Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất lớn, tạo cơ hội vận tải hàng không cho hãng hàng không quốc gia.

Vietnam Airlines is looking to boost growth by starting a dedicated cargo unit, according to a company official.

Vietnam Airlines đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởng bằng cách bắt đầu một đơn vị chuyên chở hàng hóa, một lãnh đạo của công ty cho hay.

With companies such as Samsung annually producing billions of dollars worth of devices, there is an air freight opportunity for the national carrier, Vietnam Airlines CEO Duong Tri Thanh told Bloomberg Television.

Với việc các công ty như Samsung hàng năm sản xuất các thiết bị trị giá hàng tỷ đô la, đó là một cơ hội vận tải hàng không cho hãng vận tải quốc gia, Giám đốc điều hành Vietnam Airlines Dương Trí Thành nói với Bloomberg Television.

Investments by companies such as Samsung, LG and Nestle have fueled the country’s manufacturing sector and driven it to become one of the fastest growing in the region.

Các khoản đầu tư của các công ty như Samsung, LG và Nestle đã tạo động lực cho ngành sản xuất của Việt Nam và thúc đẩy VN trở thành một trong những nước phát triển nhanh nhất trong khu vực.

Vietnam’s economy expanded by 7.38 percent in the first quarter of this year, the highest rate in a decade, according to the General Statistics Office. The country is looking to attract more visitors and develop tourism as a key industry.

Theo Tổng cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam đã tăng 7,38 phần trăm trong quý đầu tiên của năm nay, tỷ lệ cao nhất trong một thập kỷ. Đất nước đang tìm cách thu hút nhiều du khách hơn và phát triển du lịch như một ngành công nghiệp trọng điểm.

“We expect a higher number of international passengers, especially from Japan and Korea, and more middle-class passengers domestically, thanks to Vietnam’s fast economic growth,” Thanh said.

“Chúng tôi kỳ vọng số hành khách quốc tế cao hơn, đặc biệt là từ Nhật Bản và Hàn Quốc, và nhiều hành khách thuộc tầng lớp trung lưu hơn ở trong nước, nhờ vào sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam”, ông Thành nói.

The airline was rated among the 11 best major airlines in Asia by the 2018 Traveler’s Choice Awards, which collects travelers’ ratings from the past year in terms of legroom, customer service, cleanliness, food and beverages, comfort, value for money, check-in and boarding, and in-flight entertainment.

Vietnam Airlines đã được xếp hạng trong thứ 11 trong số các hãng hàng không lớn tốt nhất châu Á theo Traveler’s Choice Awards năm 2018. Bảng xếp hạng này thu thập xếp hạng của khách du lịch từ năm ngoái về chỗ để chân, dịch vụ khách hàng, sự sạch sẽ, thực phẩm và đồ uống, sự thoải mái, đáng giá tiền, thủ tục check-in và lên máy bay, và giải trí trong chuyến bay.

Competing with the nation’s largest private carrier, VietJet, the state-owned airline is also focusing on attracting premium passengers at the front-end as faster economic growth drives incomes higher.

Phải cạnh tranh với hãng hàng không tư nhân lớn nhất cả nước, VietJet, hãng hàng không quốc gia cũng đang tập trung vào việc thu hút hành khách hạng sang at the front-end vì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn thúc đẩy sự gia tăng thu nhập.

Vietnam Airlines is planning a route to Los Angeles by late 2019 or early 2020. Last year, it formed a venture with Air France to add 17 more destinations in Europe to the existing three.

Vietnam Airlines đang lên kế hoạch mở đường bay đến Los Angeles vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Năm ngoái, hãng đã thành lập một liên doanh với Air France để bổ sung thêm 17 điểm đến ở châu Âu vào ba điểm đến hiện tại.

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-airlines-considers-creating-cargo-unit-to-boost-revenue-3743299.html

WORD BANK:

hub (n): trung tâm

boost growth (v): thúc đẩy tăng trưởng

billions of dollars worth of devices (expression): các thiết bị trị giá hàng tỷ đô la

fuel (v): tạo động lực cho cái gì

drive (v): thúc đẩy

legroom (n): chỗ để chân

venture (n): liên doanh

at the front-end (expression): đón đầu