Vietnam among world’s fastest growing economies in 2020

0
1333
Workers produce masks at a garment factory in the southern province of Long An in February 2020. - Công nhân sản xuất khẩu trang tại một xưởng may ở tỉnh Long An vào tháng 2/2020.

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

With a GDP growth of 2.8 percent, Vietnam will be among the fastest-growing economies in a Covid-19-ravaged world this year, the World Bank says.

 

The country will be one of only three nations in Asia that will post positive growth this year, the others being China and Myanmar, according to a World Bank report.

 

Other economies will contract, with major Southeast Asian economies like Thailand and the Philippines likely to shrink by 7.1 percent and 8.3 percent, respectively.

 

Although its 2.8 percent growth is lower than last year’s over 7 percent, Vietnam is still a bright spot as the global economy is set to contract 4.4 percent, the report says.

 

Vietnam has been able to achieve this positive growth thanks to early, effective efforts to contain the Covid-19 outbreaks. After three weeks of a national lockdown in April, most industrial and service activities rebounded as domestic consumers and investors regained confidence.

 

The government’s acceleration of public investment disbursement, which increased by about 40 percent in the first nine months compared to the same period last year, helped support affected businesses and people, the report said.

 

“The strong management of the Covid-19 crisis has been Vietnam’s best promotional tool, encouraging foreign companies to reallocate their production activities to Vietnam from other countries where their factories are still closed, thus contributing to the country’s robust export performance.”

 

However, Vietnam is still exposed to risks from the pandemic. The increased spending and reduced revenue in the pandemic’s wake has resulted in the government foregoing about $1 billion per month during the second and third quarter this year, the report said.

 

If such an accommodative policy were to be sustained over a long period, the government would need to identify new sources of funding that would require substantial reforms in the areas of public financial management, tax collection and debt, it added.

 

The banking sector is set to see an increasing number of borrowers gradually default on their debt, raising the proportion of problematic loans.

 

Because Vietnam has one of the highest levels of banking credit relative to GDP in the world, close attention should be paid to the risks involved, it added.

 

About one-third of households saw their income decline between July and August, and the government should pay immediate attention to these victims who are generally not covered by existing social programs and are in danger of being left behind, it said.

 

The World Bank forecasts Vietnam’s economy to grow by about 6.8 percent next year, assuming that the Covid-19 pandemic will be gradually brought under control.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/vietnam-among-world-s-fastest-growing-economies-in-2020-4210303.html?fbclid=IwAR18pwvskVJWORvDuOcvE4Mv6w83GM3fEuL8FC6oWM8mdIr6snXRf8hA1NM

WORD BANK:

ravage /ˈræv.ɪdʒ/ (v): tàn phá

contract /ˈkɒn.trækt/ (v): giảm về quy mô, kích thước

shrink /ʃrɪŋk/ [B2] (v): co lại, suy giảm về quy mô, kích thước

respectively /rɪˈspek.tɪv.li/ (adv): lần lượt

bright spot /braɪt spɒt/ (n): điểm sáng

is set to do sth (v): được dự báo sẽ làm gì

contain /kənˈteɪn/ (v): kiểm soát, ngăn chặn

outbreak /ˈaʊt.breɪk/ [C2] (n, v): sự bùng phát

lockdown /ˈlɒk.daʊn/ (n): lệnh phong tỏa

rebound /ˌriːˈbaʊnd/ (v): phục hồi

acceleration /əkˌsel.əˈreɪ.ʃən/ (n): sự gia tốc, tăng tốc

disbursement /dɪsˈbɜːs.mənt/ (n): sự giải ngân

reallocate  /ˌriːˈæl.ə.keɪt/ (v): phân bổ lại

robust /rəʊˈbʌst/ (adj): mạnh mẽ

be exposed to sth /ɪkˈspəʊzd/ (adj): bị tiếp xúc với cái gì

revenue /ˈrev.ən.juː/ [C1] (n): doanh thu

forego /fɔrˈɡoʊ/ (v): thôi, bỏ, kiêng

accommodative policy (n): chính sách hỗ trợ

sustain /səˈsteɪn/ [C2] (v): duy trì

default on sth /dɪˈfɒlt/ (n, v): không thể làm gì

problematic loan /ˌprɒb.ləˈmæt.ɪk ləʊn/ (n): khoản nợ xấu

assume /əˈsjuːm/ (v): giả định


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here