Vietnam emerges as key beneficiary of trade war

0
1199

Both American and Chinese companies say that the trade war is causing them to lose market share to Vietnamese competitors. – Nhiều công ty của cả Mỹ và Trung Quốc đều nói rằng cuộc chiến thương mại đang khiến họ mất thị phần sang vào tay các đối thủ Việt Nam.

HONG KONG — Vietnamese companies are emerging as key winners of the trade war between the U.S. and China, according to a new survey of companies from the two nations.

HONG KONG – Các công ty Việt Nam đang nổi lên như những người hưởng lợi chính trong cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, theo một cuộc khảo sát mới đối với các công ty từ hai quốc gia này.

Both American and Chinese companies participating in the survey, published on Monday by the Guangzhou-based American Chamber of Commerce in South China, said that as a result of the trade conflict, they have been losing market share, especially to companies from Vietnam.

Cả các công ty của Mỹ và Trung Quốc tham gia vào cuộc khảo sát, được công bố hôm thứ Hai bởi Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Quảng Châu, nói rằng do hậu quả của cuộc xung đột thương mại, họ đã mất thị phần, đặc biệt là vào tay các công ty Việt Nam.

Chinese companies reported also losing sales equally to companies from India, the U.S. and South Korea. For American companies by contrast, Germany and Japan were the next keenest rivals.

Báo cáo từ các công ty Trung Quốc cho thấy họ cũng mất doanh số tương đương vào tay các công ty từ Ấn Độ, Mỹ và Hàn Quốc. Đối với các công ty Mỹ, ngược lại, Đức và Nhật Bản là những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất (sau Việt Nam).

Since July, U.S. President Donald Trump has imposed punitive tariffs on $250 billion worth of annual Chinese imports to push demands for Beijing to change key elements of its industrial policy. Chinese leaders have responded with new tariffs on $60 billion worth of U.S. exports.

Kể từ tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt mức thuế trừng phạt lên 250 tỷ đô la hàng hóa một năm của Trung Quốc để buộc Bắc Kinh thay đổi các yếu tố chính trong chính sách công nghiệp của mình. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã phản ứng bằng cách áp mức thuế vào hàng xuất khẩu trị giá 60 tỷ đô la của Mỹ.

A majority of both U.S. and Chinese respondents to the AmCham survey reported already feeling a negative impact from the tariffs, though the share of American companies agreeing with this was significantly higher than among their Chinese counterparts. The respondents identified a reduction in profits as the top effect of the trade conflict, though only 20% of the 219 participating companies said the sales impact was more than $10 million.

Phần lớn các công ty Mỹ và Trung Quốc tham gia cuộc khảo sát của AmCham cho biết họ đã cảm thấy tác động tiêu cực từ các mức thuế quan, mặc dù tỷ lệ các công ty Mỹ đồng ý với điều này cao hơn đáng kể so với các đối tác Trung Quốc. Những công ty được hỏi xác nhận mức giảm lợi nhuận chủ yếu là do tác động của cuộc xung đột thương mại, mặc dù chỉ có 20% trong số 219 công ty tham gia cho biết tác động đến doanh số là trên 10 triệu đô la.

Nevertheless, with the potential for more tariffs looming, most survey participants, which was conducted Sept. 21 to Oct. 10, said that they are looking at shifting production, assembly or sourcing of supplies to third countries, with Southeast Asia as the leading choice.

Tuy nhiên, với khả năng (dù chưa rõ ràng) rằng mức thuế sẽ tăng lên, hầu hết những công ty tham gia cuộc khảo sát, được thực hiện từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10, cho biết họ đang xem xét chuyển dịch sản xuất, lắp ráp hoặc cung ứng vật tư sang các nước thứ ba, trong đó các quốc gia Đông Nam Á là sự lựa chọn hàng đầu.

Some companies are already putting such plans into motion. Panasonic, for example, is moving production of car electronics from China to Thailand, Malaysia and Mexico. China’s GoerTek, which assembles wireless earphones for Apple, has notified suppliers that it intends to relocate some of its production to Vietnam. Chinese polyester producer Zhejiang Hailide New Material is investing $155 million in a factory in Vietnam with an eye toward U.S. exports.

Một số công ty đã đưa các kế hoạch đó vào hoạt động. Chẳng hạn, Panasonic đang chuyển việc sản xuất thiết bị điện tử ô tô từ Trung Quốc sang Thái Lan, Malaysia và Mexico. GoerTek của Trung Quốc, hãng lắp ráp tai nghe không dây cho Apple, đã thông báo cho các nhà cung cấp rằng họ có ý định chuyển một số khâu sản xuất của mình sang Việt Nam. Nhà sản xuất polyester của Trung Quốc Zhejiang Hailide New Material đang đầu tư 155 triệu USD vào một nhà máy ở Việt Nam với mục tiêu xuất khẩu sang Mỹ.

Close to half of the companies in the AmCham survey reported feeling a trade impact beyond tariffs from the U.S.-China confrontation. For example, 44% said that customs clearance for their shipments had slowed while 38% said that inspections had increased and that approval for licenses was taking longer.

Gần một nửa số công ty trong cuộc khảo sát của AmCham đã báo cáo rằng họ cảm thấy một tác động thương mại vượt quá ngoài thuế quan từ cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Ví dụ, 44% các công ty đó cho biết việc thông quan cho các lô hàng của họ đã bị chậm lại trong khi 38% cho biết việc kiểm tra đã gay gắt hơn và việc phê duyệt giấy phép mất nhiều thời gian hơn.

The survey largely echoed the findings of a similar one conducted a few weeks earlier involving about 430 members of the American chambers of commerce in Beijing and Shanghai. The biggest difference was that nearly two-thirds of respondents to the earlier survey said they had no plans to shift manufacturing out of China despite the new tariffs.

Cuộc khảo sát phần lớn đồng tình những phát hiện của một cuộc khảo sát tương tự được tiến hành một vài tuần trước đó với khoảng 430 thành viên của các phòng thương mại Mỹ ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Sự khác biệt lớn nhất là gần hai phần ba số công ty trả lời khảo sát trước đó cho biết họ không có kế hoạch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc mặc cho mức thuế mới.

Trump and Chinese President Xi Jinping are expected to meet next month on the sidelines of the Group of 20 summit in Argentina, but few expect a breakthrough soon on the trade conflict.

Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau vào tháng tới bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, nhưng có rất ít hy vọng về một bước đột phá trong cuộc xung đột thương mại.

In the AmCham South China survey, more than half of the participants said they expected the impact of the trade war to last for at least another year. Of the U.S. participants, 54% said that Trump’s tariffs will not have any benefit for their company or result in an improved business environment. Among Chinese companies, the most common view of the tariffs is that they will “speed up China’s economic transformation and upgrading.”

Trong cuộc khảo sát của AmCham South China, hơn một nửa số công ty tham gia cho biết họ dự kiến tác động của cuộc chiến thương mại sẽ kéo dài ít nhất một năm nữa. Trong số những công ty tham gia khảo sát ở Hoa Kỳ, 54% nói rằng việc áp thuế của ông Trump sẽ không có lợi ích gì cho công ty của họ và cũng không tạo ra một môi trường kinh doanh được cải thiện. Trong số các công ty Trung Quốc, quan điểm phổ biến nhất về các mức thuế này là chúng sẽ “đẩy nhanh chuyển đổi và nâng cấp kinh tế của Trung Quốc”.

The Asian Development Bank recently trimmed its 2019 growth forecast for emerging Asia to 5.8% from 5.9% due to the trade conflicts while noting that the impact does not hurt all countries evenly “as trade is redirected within global supply chains to economies producing similar goods, benefiting in particular Southeast Asia.”

Ngân hàng Phát triển Châu Á gần đây đã cắt giảm dự báo tăng trưởng 2019 của mình cho nền kinh mới nổi của châu Á xuống còn 5,8% từ mức 5,9% do xung đột thương mại trong khi lưu ý rằng tác động không ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia một cách đồng đều “bởi thương mại được chuyển hướng bên trong các chuỗi cung ứng toàn cầu sang các nền kinh tế sản xuất loại hàng hóa tương tự, những nước hưởng lợi lớn nhất là ở Đông Nam Á.”

Source: https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-War/Vietnam-emerges-as-key-beneficiary-of-trade-war?fbclid=IwAR0pFMrzQdLsXVqpGTXhK2iHkRPDNMBSHqseb2KChJNCfNdMvfqH0sgiYec

WORD BANK:

emerge /ɪˈmɜːdʒ/ [B2] (v): nổi lên

keen /kiːn/ [C2] (adj): mạnh (cạnh tranh)

rival /ˈraɪ.vəl/ [C1] (n): đối thủ cạnh tranh

impose /ɪmˈpəʊz/ [C1] (v): áp đặt

punitive /ˈpjuː.nɪ.tɪv/ (adj): mang tính trừng phạt

tariff /ˈtær.ɪf/ (n): mức thuế, thuế quan

element /ˈel.ɪ.mənt/ [B2] (n): yếu tố

(the) majority of /məˈdʒɒr.ə.ti/ [B2] (quant): phần lớn

respondent /rɪˈspɒn.dənt/ (n): người, đối tượng tham gia một cuộc khảo sát

counterpart /ˈkaʊn.tə.pɑːt/ [C1] (n): đối tác, người đồng cấp

nevertheless /ˌnev.ə.ðəˈles/ [B2] (adv): tuy nhiên

loom /luːm/ [C2] (v): hiện ra lờ mờ, không rõ ràng

shift /ʃɪft/ [C1] (v): chuyển dịch

assembly /əˈsem.bli/ [C2] (n): lắp ráp

putting (a plan) into motion (v): đưa kế hoạch vào hành động

wireless /ˈwaɪə.ləs/ (adj): không dây

notify /ˈnəʊ.tɪ.faɪ/ [C1] (v): thông báo

relocate /ˌriː.ləʊˈkeɪt/ [C1] (v): di chuyển, chuyển chỗ

with an eye towards sth (pre): với mục tiêu hướng đến điều gì

confrontation /ˌkɒn.frʌnˈteɪ.ʃən/ [C2] (n): cuộc đối đầu

inspection /ɪnˈspek.ʃən/ [C1] (n): việc kiểm tra

echo /ˈek.əʊ/ [C2] (v): đồng tình với một quan điểm

breakthrough /ˈbreɪk.θruː/ [B2] (n): bước đột phá

trim /trɪm (v): cắt giảm

evenly /ˈiː.vən.li/ (adv): một cách đồng đều

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://theshort2win.com/976QBLX


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead