Vietnam is reducing carbon emissions by transforming pig waste into energy

0
2476

Le Thi Vinh used to put up with a smoky kitchen, filled with soot particles formed in her muddy stove. That changed in late 2016, when she stopped using firewood but turned to biogas, generated from the waste of the 46 pigs she raises. The biogas generated is enough to support a family of four for three meals a day. But it’s not cheap – the biodigesters needed to make the gas cost about $600 to build, five times Le’s monthly income of VND 3 million ($130).

Chị Lê Thị Vinh đã từng phải chịu đựng một cái bếp đầy khói, với đầy những hạt bồ hóng hình thành trong cái bếp đầy bùn của mình. Điều đó đã thay đổi vào cuối năm 2016, khi chị ngừng sử dụng củi mà quay sang biogas (khí sinh học), được tạo ra từ chất thải của 46 con lợn mà chị nuôi. Lượng biogas được tạo ra đủ để cung cấp cho một gia đình bốn người với ba bữa ăn một ngày. Nhưng nó không hề rẻ – để xây dựng các bể biogas để tạo ra khí đốt tốn khoảng 600 đô la, gấp năm lần thu nhập hàng tháng của chị Lê là 3 triệu đồng (130 đô la).

Le, a 53-year-old farmer, is among the 7 million living in Hanoi, Vietnam’s capital and its second most populous city. The city is filled with diesel-powered motorcycles, some 5 million, choking the air and causing traffic jams.

Ông Lê, một nông dân 53 tuổi, là một trong số 7 triệu người sống ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam và là thành phố đông dân thứ hai. Thành phố này có đầy xe máy chạy bằng diesel, khoảng 5 triệu chiếc, làm ô nhiễm không khí và gây ách tắc giao thông.

But Hanoi is changing. In addition to an ambitious plan to ban motorbikes by 2030, Hanoi is one of 63 provinces and cities in the country that is adopting biogas for cooking. Le used her own savings and borrowed money from relatives to build the biodigesters, which are part of a program funded by the Dutch government that uses Chinese technology. The goal of using biogas is to both breathe cleaner air and fight against climate change, one of the biggest challenges of the century.

Nhưng Hà Nội đang thay đổi. Ngoài kế hoạch tham vọng cấm xe máy vào năm 2030, Hà Nội là một trong 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đang sử dụng khí sinh học để nấu ăn. Chị Lê đã sử dụng tiền tiết kiệm của chính mình và vay tiền từ người thân để xây dựng các bể biogas, là một phần của chương trình do chính phủ Hà Lan tài trợ sử dụng công nghệ Trung Quốc. Mục tiêu của việc sử dụng khí sinh học là có không khí sạch hơn và chống lại biến đổi khí hậu, một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ.

Like the rest of the world, Vietnam needs to reduce greenhouse-gas emissions. Animal husbandry contributes around 5% to Vietnam’s GDP – the country’s pork output is ranked sixth in the world. Without proper care, pig waste not only pollutes the environment, but also naturally degrades to produce methane. Burning methane produces carbon dioxide, which is a greenhouse gas, but simply letting methane escape is worse, because it is 84 times more powerful in warming the planet than CO2.

Giống như phần còn lại của thế giới, Việt Nam cần giảm phát thải khí nhà kính. Ngành chăn nuôi chiếm khoảng 5% GDP của Việt Nam – sản lượng thịt lợn của quốc gia này đứng thứ sáu trên thế giới. Nếu không có sự quan tâm thích hợp, chất thải từ lợn không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn phân hủy tự nhiên và tạo ra khí mêtan. Việc đốt khí mê-tan cũng tạo ra carbon dioxide, một loại khí nhà kính, nhưng đơn giản là việc để mêtan thoát là ngoài thì còn tồi tệ hơn, bởi vì nó mạnh hơn 84 lần so với CO2 trong việc làm nóng hành tinh.

Moreover, those not using clean-burning biogas rely mostly on wood-burning stoves, which release fine carbon particles into the air. These particles are easily lodged in lungs and can causes diseases, such as lung cancer and heart disease. Household air pollution from inefficient cooking methods kills nearly 4 million people in poor countries each year.

Hơn nữa, những hộ dân không sử dụng khí đốt sạch biogas sẽ chủ yếu dựa vào bếp đốt củi, điều giải phóng các hạt cacbon mịn vào không khí. Những hạt này dễ dàng lọt vào phổi và có thể gây bệnh, chẳng hạn như ung thư phổi và bệnh tim. Ô nhiễm không khí từ hộ gia đình do các phương pháp nấu không hiệu quả giết chết gần 4 triệu người mỗi năm ở các nước nghèo.

So Le’s biogas plant is a win-win for fighting against climate change and cutting indoor pollution. That’s why biogas fits into Vietnam, where 60% still live in rural areas. In 2003, SNV, a Dutch NGO, began helping Vietnam build biogas digesters, which store animal waste, in people’s backyards. As of June this year, the country had approximately 170,000 biodigesters, according to Nguyen Thi Thu Ha, a program adviser at SNV in Vietnam.

Do đó kế hoạch sử dụng biogas của ông Lê là một việc làm mà mọi người cùng có lợi trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu và giảm ô nhiễm trong nhà. Đó là lý do tại sao khí sinh học phù hợp với Việt Nam, nơi mà 60% người dân vẫn sống ở khu vực nông thôn. Năm 2003, SNV, một tổ chức phi chính phủ của Hà Lan, đã bắt đầu giúp Việt Nam xây dựng hầm ủ khí sinh học, nơi lưu trữ chất thải động vật, trong sân sau của các hộ dân. Tính đến tháng 6 năm nay, cả nước có khoảng 170.000 bể chứa biogas, theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, một cố vấn chương trình tại SNV ở Việt Nam.

The biodigesters, at an average size of 12 square meters (130 square feet), are helping Vietnam reduce 1.3 million tons of carbon emissions every year, according to Nguyen. The country emitted 254 million tons of carbon emissions last year, accounting for around 0.7% of the world’s total of 35.8 billion tons.

Các bể ủ phân sinh học, với kích thước trung bình 12 mét vuông (130 feet vuông), đang giúp Việt Nam giảm 1,3 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm, theo bà Hà. Việt Nam đã thải ra 254 triệu tấn khí tải carbon vào năm ngoái, chiếm khoảng 0,7% trong tổng số 35,8 tỷ tấn của thế giới.

In the first phase of the project, which took place between 2003 and 2012, a Vietnamese family got a $100 subsidy to build the biodigesters. In the second phase, between 2013 and 2016, SNV looked at making the whole process more sustainable, for example, by hiring locals to do the masonry. SNV also worked with local banks to give loans below market rate for people to build biodigesters. The organization expects the final phase of the project, which began last year, to improve the quality of the installed digesters.

Trong giai đoạn đầu tiên của dự án, kéo dài từ năm 2003 đến năm 2012, mỗi gia đình người Việt Nam nhận được 100 đô la tiền trợ cấp để xây dựng các nhà bể chứa biogas. Trong giai đoạn hai, từ năm 2013 đến năm 2016, SNV đã xem xét làm cho toàn bộ quá trình bền vững hơn, ví dụ, bằng cách thuê người dân địa phương làm công việc xây gạch. SNV cũng đã làm việc với các ngân hàng địa phương để cho người dân vay dưới tỷ lệ lãi thị trường để xây dựng các bể biogas. Tổ chức này hy vọng giai đoạn cuối cùng của dự án, đã bắt đầu năm ngoái, sẽ cải thiện chất lượng của các bể biogas đã được xây dựng.

But SNV understands that fluctuations in the pork market will ultimately determine the success of biodigesters. In 2017, pork prices in the country halved after China stopped importing live pigs from Vietnam, slowing the installment of biodigesters, said Nguyen. Hoang Van Tan, a 42-year-old who has installed at least a thousand biodigesters since becoming a mason seven years ago, said he used to install 10 biodigesters per month in 2015, but since pork prices fell, have installed only two to three each month.

Nhưng SNV hiểu rằng sự biến động trong thị trường thịt lợn cuối cùng cũng sẽ quyết định sự thành công của các bể chứa biogas. Vào năm 2017, giá thịt lợn trong nước giảm một nửa sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu lợn sống từ Việt Nam, làm chậm quá trình lắp đặt các bể ủ phân sinh học, theo bà Hà. Anh Hoàng Văn Tân, 42 tuổi, đã xây ít nhất một nghìn bể chưa biogas kể từ khi trở thành thợ xây bảy năm trước, cho biết anh đã xây 10 bể biogas mỗi tháng vào năm 2015, nhưng vì giá thịt lợn giảm, bây giờ anh chỉ xây từ 2 đến 3 bể mỗi tháng.

Vietnam is facing pressure from both sides. On the one hand, the country’s energy regulator says Vietnam is likely to face electricity shortages in the next five years, as demand outstrips supply. To overcome that challenge, it has been using more fossil fuels, especially coal, in its energy mix. On the other hand, the country needs to cut emissions. One way to achieve that is to add renewables, such as solar and wind, to the energy mix. If the SNV biogas project continues to operate and grow, it could set an example for how renewable projects can be developed with the help of foreign aid in a developing country.

Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực từ cả hai phía. Một mặt, cơ quan quản lý năng lượng của Việt Nam cho biết Việt Nam có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu điện trong năm năm tới, khi cầu vượt xa cung. Để vượt qua thách thức đó, Việt Nam đã sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá, trong hỗn hợp năng lượng của mình. Mặt khác, đất nước này cần cắt giảm khí thải. Một cách để đạt được điều đó là thêm năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng mặt trời và gió, vào hỗn hợp năng lượng. Nếu dự án khí sinh học của SNV tiếp tục hoạt động và phát triển, nó có thể tạo ra một ví dụ về cách các dự án (năng lượng) tái tạo có thể được phát triển với sự giúp đỡ của viện trợ nước ngoài tại một nước đang phát triển.

Source: https://qz.com/1328667/vietnam-is-reducing-carbon-emissions-by-transforming-pig-waste-into-energy/

WORD BANK:

put up with (v): chấp nhận (điều gì đó không mấy dễ chịu)

soot particle /sʊt ˈpɑː.tɪ.kəl/ (n): hạt bồ hóng (hạt carbon không tinh khiết do kết quả của sự cháy không hoàn toàn của các hydrocacbon)

populous /ˈpɒp.jə.ləs/ (adj): đông dân

choke /tʃəʊk/ (v): làm nghẹt thở, làm ô nhiễm không khí

animal husbandry /ˈæn.ɪ.məl ˈhʌz.bən.dri/ (n): ngành chăn nuôi

lodge in /lɒdʒ/ (v): lọt vào đâu, kẹt vào đâu đó

inefficient /ˌɪn.ɪˈfɪʃ.ənt/ [C1] (adj): không hiệu quả

win-win (n): việc làm mà mọi người cùng có lợi

subsidy /ˈsʌb.sɪ.di/ [C1] (n): sự trợ cấp, tiền trợ cấp

sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/ [C1] (adj): bền vững

masonry /ˈmeɪ.sən.ri/ (n): việc xây gạch

ultimately /ˈʌl.tɪ.mət.li/ [C1] (adv): cuối cùng

determine /dɪˈtɜː.mɪn/ [C1] (v): quyết định

outstrip /ˌaʊtˈstrɪp/ (v): vượt xa (về mặt số lượng, mức độ)

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: https://short2win.com/hvndd