Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateVietnam ornamental fish seller photo wins grand Smithsonian prize

Vietnam ornamental fish seller photo wins grand Smithsonian prize

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

The photograph of a man selling ornamental fish on a motorbike in Hanoi has been chosen winner of this year’s Smithsonian photo contest.

 

The photo, titled ‘A fish seller displays his goods’, was taken by British photographer Jon Enoch during his visit to Vietnam in February 2019.

 

Enoch said he was impressed with bikers who transported heaps of merchandise piled on their motorbikes and spent a week chasing down riders and their cargos and convincing them to pose for the camera.

 

His photo of one driver expertly balancing many transparent packages of ornamental fish on the back of his bike beat 59 other finalists to win the $2,500 top prize at the annual photo contest organized by Smithsonian magazine.

 

The magazine is the official journal published by the Smithsonian Institution, the world’s largest museum, education, and research complex based in Washington, D.C.

 

“It’s an image that crystallizes a tradition, one that may not exist for much longer,” the editors of the magazine said.

 

“Hanoi has plans to ban motorbikes by 2030 to cut down on emissions, something that is wonderful for the environment but will certainly change how business gets done,” it added.

 

Street vendors riding motorbikes and selling many items including ornamental fish on every street, public parks and entertainment hotspots are a familiar sight in Vietnam, especially in big cities.

 

The millennial city of Hanoi, famous for its relics, ancient pagodas and any number of historical monuments, is one of the most popular tourist destinations in Vietnam, attracting millions of domestic and foreign tourists every year.

 

This year, the Smithsonian contest received 36,000 submissions sent in from 145 countries and territories.

 

In 2018, Vietnamese photographer Nguyen Huu Thong from the northern province of Bac Giang had won the grand prize in the same contest for his “Flea Market Breakfast” photograph taken at a rural market in the northern highlands town of Ha Giang.

 

Numerous photographs of Vietnamese landscapes winning international, regional and national prizes have enhanced Vietnam’s reputation as an extremely photogenic country.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/travel/places/vietnam-ornamental-fish-seller-photo-wins-grand-smithsonian-prize-4087349.html?fbclid=IwAR15ftA5KQzNhCBQXjcxEksTDGVq0IHh6OPP_vRZtWIK_3k9vzwPhqEVawI

WORD BANK:

ornamental fish /ˌɔː.nəˈmen.təl fɪʃ/ (n): cá cảnh

title /ˈtaɪ.təl/ [B1] (n, v): tiêu đề, đặt tiêu đề

display /dɪˈspleɪ/ [B1] (v): trưng bày

heap /hiːp/ [C2] (n): chồng, đống

merchandise /ˈmɜː.tʃən.daɪs/ (n): hàng hóa

pile /paɪl/ (n, v): đống, chất đống

pose /pəʊz/ [C1] (v): tạo dáng

expertly /ˈek.spɜːt.li/ (adv): một cách chuyên nghiệp

transparent /trænˈspær.ənt/ [B2] (adj): trong suốt

journal /ˈdʒɜː.nəl/ [C1] (n): tờ báo

complex /ˈkɒm.pleks/ [B2] (n): tổ hợp

crystallize /ˈkrɪs.təl.aɪz/ (v): kết tinh

cut down on sth (v): cắt giảm

emissions /iˈmɪʃ.ənz/ [C2] (n): khí thải

street vendor /striːt ˈven.dər/ (n): người bán hàng rong

hotspot /ˈhɒt.spɒt/ (n): điểm nóng, nơi đông người

millennial /mɪˈlen.i.əl/ (adj): ngàn năm

relic /ˈrel.ɪk/ (n): di tích

any number of (quant): vô vàn, rất nhiều

historical monument /hɪˈstɒr.ɪ.kəl ˈmɒn.jə.mənt/ (n): di tích lịch sử

tourist destination /ˈtʊə.rɪst ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ (n): điểm du lịch

submission /səbˈmɪʃ.ən/ (n): bài dự thi

territory /ˈter.ɪ.tər.i/ [B2] (n): vùng lãnh thổ

flea market /ˈfliː ˌmɑː.kɪt/ (n): chợ trời

reputation /ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/ [B2] (n): danh tiếng

photogenic /ˌfəʊ.təˈdʒen.ɪk/ (adj): ăn ảnh


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular