Vietnam state steel company faces bankruptcy

0
1121

Saddled with debts it cannot repay, state-owned Thai Nguyen Iron and Steel Jsc is on the verge of bankruptcy.

Gánh các khoản nợ mà không thể trả được, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên thuộc sở hữu nhà nước đang trên bờ vực phá sản.

In a recent letter to shareholders, Thai Nguyen Iron and Steel Jsc (TISCO) said it is facing “a financial crisis which could lead to bankruptcy if it is not saved by the government, banks and other authorities.”

Trong một bức thư gần đây gửi các cổ đông, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) cho biết họ đang phải đối mặt với “một cuộc khủng hoảng tài chính có thể dẫn đến phá sản nếu không được chính phủ, ngân hàng và các cơ quan chức năng khác cứu trợ”.

The charter capital of the company, one of the largest steel producers in Vietnam, was VND1.94 trillion ($83.6 million) last year but owner’s equity accounted for only 18 percent, which the company regards as a low ratio.

Vốn điều lệ của công ty, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, là 1,94 nghìn tỷ đồng (83,6 triệu đô la) vào năm ngoái nhưng vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 18%, một tỷ lệ rất thấp.

With liabilities 4.65 times owner’s equity, TISCO said its capital structure is unstable.

Với khoản nợ phải trả gấp 4,65 lần vốn chủ sở hữu, TISCO cho biết cơ cấu vốn của công ty không ổn định.

The company added it needs to increase owner’s equity and recover bad debts. The bad debts climbed to almost VND852 billion ($36.7 million) last year, of which the company said 46 percent could be recovered.

Công ty này nói thêm rằng họ cần phải tăng vốn chủ sở hữu và thu hồi các khoản nợ xấu. Các khoản nợ xấu đã tăng lên gần 852 tỷ đồng (36,7 triệu đô la) vào năm ngoái, trong đó công ty cho biết 46% có thể được thu hồi.

One of the problems the company has been facing is the delay in a stop-start expansion project. The Government Inspectorate has listed it among 12 state-owned projects suffering major losses and with many violations of the law.

Một trong những vấn đề mà công ty đang phải đối mặt là sự chậm trễ trong dự án mở rộng bị gián đoạn. Thanh tra Chính phủ đã liệt kê dự án này trong số 12 dự án thuộc sở hữu nhà nước chịu thiệt hại lớn và có nhiều vi phạm pháp luật.

The project first began in 2007 but stalled soon afterwards due to the global economic crisis. The original cost of expansion of VND3.84 trillion ($165.5 million) was increased to over VND8.1 trillion ($349 million) on the suggestion of Chinese contractors when it was restarted in 2009.

Dự án bắt đầu vào năm 2007 nhưng bị đình trệ ngay sau đó do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chi phí mở rộng ban đầu là 3,84 nghìn tỷ đồng (165,5 triệu đô la) đã tăng lên hơn 8,1 nghìn tỷ đồng (349 triệu đô la) theo đề xuất của các nhà thầu Trung Quốc khi được khởi động lại vào năm 2009.

But in 2012 it stalled again when TISCO faced a resources crunch, causing the China Metallurgical Group Corporation (MCC) to withdraw from the project.

Nhưng vào năm 2012, dự án đã bị đình trệ một lần nữa khi TISCO phải đối mặt với khủng hoảng tài nguyên, khiến Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC) phải rút khỏi dự án.

TISCO had paid MCC 92 percent of the contract value at the time, but much of the work was left incomplete, according to the Government Inspectorate.

Theo Thanh tra Chính phủ, TISCO đã trả cho MCC 92 phần trăm giá trị hợp đồng tại thời điểm đó, nhưng phần lớn công việc vẫn chưa hoàn thành.

Machinery and equipment MCC delivered had rusted and become damaged after lying unused for long, the inspectors said.

Các máy móc và thiết bị MCC bàn giao đã bị rỉ sét và hư hỏng sau một thời gian dài không sử dụng, các thanh tra viên cho biết.

The government prohibited further investment of public funds in the company in 2016. Following this, sovereign wealth fund State Capital Investment Corporation (SCIC) pulled out its capital of VND1 trillion ($43.1 million) from the company.

Chính phủ đã cấm đầu tư thêm từ công quỹ vào công ty này từ năm 2016. Sau đó, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC) đã rút vốn 1 nghìn tỷ đồng (43,1 triệu đô la) từ TISCO.

Following the long expansion delay, banks have slashed TISCO’s credit ratings and increased interest rates to 8 percent a year, worsening the situation.

Sau thời gian trì hoãn kéo dài, các ngân hàng đã hạ bậc xếp hạng tín dụng của TISCO và tăng lãi suất lên 8% một năm, làm tình hình tồi tệ hơn.

The company board said despite its petitions to authorities for a solution no progress has been made.

Hội đồng quản trị công ty cho biết mặc dù đã kiến nghị với chính phủ về một giải pháp nhưng không có tiến triển nào được thực hiện.

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/companies/vietnam-state-steel-company-faces-bankruptcy-3906289.html

WORD BANK:

saddle sb with sth /ˈsæd.əl/ [C2] (v): dồn gánh nặng lên ai đó

on the verge of /vɜːdʒ/ [C2] (pre): trên bờ vực

shareholder /ˈʃeəˌhəʊl.dər/ (n): cổ đông

crisis /ˈkraɪ.sɪs/ [B2] (n): cuộc khủng hoảng

bankruptcy /ˈbæŋ.krəpt.si/ (n): phá sản

charter capital /ˈtʃɑː.tər ˈkæp.ɪ.təl/ (n): vốn điều lệ

owner’s equity /ˈek.wɪ.ti/ (n): vốn chủ sở hữu

liability /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/ (n): khoản nợ phải trả

stop-start (adj): bị gián đoạn

inspectorate /ɪnˈspek.tər.ət/ (n): cơ quan thanh tra

stall /stɔːl/ (v): đình trệ

crunch /krʌntʃ/ (n): khủng hoảng, khó khăn

prohibit /prəˈhɪb.ɪt/ [B2] (v): cấm

slash /slæʃ/ (v): hạ bậc

petition /pəˈtɪʃ.ən/ (n): kiến nghị


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead