Vietnam to experience power cuts early 2019

0
760

The ongoing coal shortage could lead to power cuts in Vietnam early next year, Vietnam Electricity (EVN) has warned.

Tình trạng thiếu hụt than đang tiếp diễn có thể dẫn đến tình trạng cắt điện ở Việt Nam vào đầu năm tới, theo cảnh báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

The national power utility said in a recent report to Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung that the country will need over 54 million tons of coal for electricity production next year, of which 43.4 million tons will come from domestic production and 10.68 million tons will be imported.

Công ty điện lực quốc gia cho biết trong một báo cáo gần đây với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đất nước sẽ cần hơn 54 triệu tấn than để sản xuất điện trong năm tới, trong đó 43,4 triệu tấn sẽ đến từ sản xuất trong nước và 10,68 triệu tấn sẽ được nhập khẩu.

But the country’s only two suppliers, Vietnam National Coal-Mineral Industries Corporation (Vinacomin) and the North-Eastern Company (NECO) under the Ministry of Defense, will only be able to produce 37.21 million tons of coal next year, 6.19 million tons lower than estimated demand, EVN said.

Nhưng hai nhà cung cấp duy nhất của Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và Công ty Đông Bắc (NECO) thuộc Bộ Quốc phòng, sẽ chỉ có thể sản xuất 37,21 triệu tấn than trong năm tới, thấp hơn 6,19 triệu tấn so với nhu cầu ước tính, EVN cho biết.

“The lack of coal will lead to a shutdown of thermal power plants, seriously affecting the national power grid and EVN might have to cut electricity in the first months of 2019,” it added.

Tập đoàn điện lực cho biết thêm: “Việc thiếu than sẽ dẫn đến đóng cửa các nhà máy nhiệt điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưới điện quốc gia và EVN có thể phải cắt điện trong những tháng đầu năm 2019.”

EVN estimated that power generation will be reduced by 2,300 MW, which is the average electricity consumption of 13 central provinces.

EVN ước tính rằng sản lượng điện sẽ giảm 2.300 MW, tương đương mức tiêu thụ điện trung bình của 13 tỉnh miền Trung.

EVN said that Vinacomin and NECO had promised to provide enough coal for plants this year, but the amount provided by Vinacomin until this month was 690,000 tons lower than contracted.

EVN cho biết, Vinacomin và NECO đã cam kết cung cấp đủ than cho các nhà máy trong năm nay, nhưng lượng cung của Vinacomin cho đến tháng này đã thấp hơn 690.000 tấn so với hợp đồng.

The power utility estimates that the country will need 2.55 million tons of coal of electricity in December, but the two coal producers plan to deliver only 2.05 million tons, which is 500,000 tons short.

Công ty điện lực ước tính rằng cả nước sẽ cần 2,55 triệu tấn than để sản xuất điện trong tháng 12, nhưng hai nhà sản xuất than có kế hoạch chỉ cung cấp 2,05 triệu tấn, tức là thiếu 500.000 tấn.

Due to the coal shortage, the Quang Ninh Thermal Power Company has shut down two out of four turbines since November 17.

Do thiếu than, Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh đã đóng cửa hai trong bốn tuabin kể từ ngày 17 tháng 11.

The Hai Phong Thermal Power Company shut down one turbine on November 22, and the Nghi Son Thermal Power Plant reduced its two turbines to minimum operation the same day. The Ninh Binh Thermal Power Company is running low on inventory.

Công ty Nhiệt điện Hải Phòng đóng cửa một tuabin vào ngày 22 tháng 11, và Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn đã giảm hoạt động của 2 tua-bin xuống mức tối thiểu vào cùng ngày. Công ty Nhiệt điện Ninh Bình đang thiếu than tồn kho.

Vietnam currently relies largely on hydropower and thermal power plants for its electricity needs. However, its hydropower potential is almost fully exploited and its oil and gas reserves are running low. Thermal energy is expected to account for over 48 percent of the country’s power production next year.

Việt Nam hiện nay chủ yếu dựa vào các nhà máy thủy điện và nhiệt điện cho nhu cầu điện của đất nước. Tuy nhiên, tiềm năng thủy điện của cả nước gần như đã được khai thác hoàn toàn và trữ lượng dầu và khí đốt đang ở mức thấp. Nhiệt điện dự kiến chiếm hơn 48% sản lượng điện của quốc gia vào năm tới.

Vietnam, one of Asia’s fastest-growing economies, has been struggling to develop its energy industry.

Việt Nam, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á, đang phải vật lộn để phát triển ngành năng lượng của mình.

World Bank country director for Vietnam Ousmane Dione said at a forum Monday that Vietnam will need to raise up $150 billion by 2030 to develop its energy sector.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Ousmane Dione, cho biết tại một diễn đàn hôm thứ Hai rằng Việt Nam sẽ cần phải có 150 tỷ đô la vào năm 2030 để phát triển ngành năng lượng của mình.

Dione added that electricity demand in the country will grow by about 8 percent a year for the next decade, Reuters reported.

Ông Dione nói thêm rằng nhu cầu điện trong nước sẽ tăng khoảng 8% một năm trong một thập kỷ tới.

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vietnam-to-experience-power-cuts-early-2019-3846811.html

WORD BANK:

ongoing /ˈɒŋˌɡəʊ.ɪŋ/ [C2] (adj): tiếp diễn

shortage /ˈʃɔː.tɪdʒ/ [B2] (n): sự thiếu hụt

power utility / paʊər juːˈtɪl.ə.ti/ (n): công ty điện lực

thermal power plant /ˈθɜː.məl paʊər plɑːnt/ (n): nhà máy nhiệt điện

power grid / paʊər ɡrɪd/ (n): lưới điện

inventory /ˈɪn.vən.tər.i/ (n): hàng tồn kho.

hydropower /ˈhaɪd.rəʊ.paʊər/ (n): thủy điện

reserve /rɪˈzɜːv/ (n): trữ lượng

struggle to do sth /ˈstrʌɡ.əl/ [B2] (v): vật lộn để làm gì

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://theshort2win.com/WXmf


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead