Vietnamese firms make no hi-tech medical equipment

0
1525

The medical equipment market is growing rapidly in Vietnam, but Vietnamese firms have almost no role on the supply side.

Thị trường trang thiết bị y tế đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam hầu như không có vai trò gì ở khâu cung ứng [các sản phẩm này].

Most of hi-tech medical equipment in the country is imported, with Vietnamese firms mainly making medical beds and cabinets.

Hầu hết các thiết bị y tế công nghệ cao trong nước được nhập khẩu, trong khi các công ty Việt Nam chủ yếu sản xuất giường và tủ y tế.

Hua Phu Doan, Vice President and Secretary General of Ho Chi Minh City Medical Equipment Association, told VnExpress that not much medical equipment was being produced domestically.

Ông Hứa Phú Doãn, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nói với VnExpress rằng không có nhiều thiết bị y tế được sản xuất trong nước.

“There are roughly 50 large medical equipment manufactures in Vietnam, but they only produce medical beds and cabinets,” Doan said. “In terms of technology, too, Vietnam only plays a small part in the assembly segment with Japanese and Korean manufactures.”

Ông Doãn cho biết: “Có khoảng 50 nhà sản xuất thiết bị y tế lớn ở Việt Nam, nhưng họ chỉ sản xuất giường và tủ y tế. “Về công nghệ cũng vậy, Việt Nam chỉ đóng một phần nhỏ trong phân khúc lắp ráp với các nhà sản xuất Nhật Bản và Hàn Quốc.”

Doan said the top 3 medical equipment providers for Vietnam are the U.S., Germany, and Japan.

Ông Doãn cho biết 3 nhà cung cấp thiết bị y tế hàng đầu cho Việt Nam là Mỹ, Đức và Nhật Bản.

Imaging equipment such as magnetic resonators, computed tomography, ultrasound machines, X-ray machines account for 30 percent of the import volume.

Thiết bị hình ảnh như máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp vi tính, máy siêu âm, máy chụp X quang chiếm 30% lượng nhập khẩu.

Vietnam’s total investment capital in medical equipment reached $950 million in 2016 and rose to $1.1 billion in 2017.

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam vào thiết bị y tế đạt mức 950 triệu USD vào năm 2016 và đã tăng lên 1,1 tỷ USD vào năm 2017.

Dang Viet Dung, an official with the Planning and Finance Department of the Ministry of Health, said the industry is forecast to grow by 10-11 percent each year, but Doan said it has already seen an average 18 percent over the past five years.

Ông Đặng Việt Dũng, một quan chức của Vụ Kế hoạch và Tài chính của Bộ Y tế, cho biết ngành công nghiệp [thiết bị y tế] được dự báo sẽ tăng 10-11% mỗi năm, nhưng ông Doãn cho biết ngành này đã đạt mức tăng trung bình 18% một năm trong 5 năm qua.

The largest customers for medical equipment are public hospitals, which account for 70 percent of market demand. Foreign-invested hospitals, domestic private hospitals, research institutes and universities are other big customers.

Khách hàng lớn nhất đối với các thiết bị y tế là các bệnh viện công, chiếm 70% nhu cầu thị trường. Các bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài, bệnh viện tư nhân trong nước, các viện nghiên cứu và trường đại học là những khách hàng lớn khác.

Last year, the Nikkei Asian Review reported that Japanese medical equipment producer Nipro was expanding its operations in Vietnam with a new factory worth $300 million in Ho Chi Minh City.

Năm ngoái, tạp chí Nikkei Asian Review cho biết nhà sản xuất thiết bị y tế Nhật Bản Nipro đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam với một nhà máy mới trị giá 300 triệu USD tại Thành phố Hồ Chí Minh.

The factory will produce catheters, blood tubing and other dialysis equipment that will be sold mainly in Japan and Southeast Asia.

Nhà máy sẽ sản xuất ống thông, ống truyền và các thiết bị lọc máu khác sẽ được bán chủ yếu ở Nhật Bản và Đông Nam Á.

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/companies/vietnamese-firms-make-no-hi-tech-medical-equipment-3783457.html

WORD BANK:

domestic /dəˈmes.tɪk/ (adj): trong nước

assembly /əˈsem.bli/ [C2] (n): lắp ráp

segment /ˈseɡ.mənt/ (n): phân khúc, bộ phận

magnetic resonator /mæɡˈnet.ɪk ˈrez.ən.eɪ.tər/ (n): máy chụp cộng hưởng từ

tomography /təˈmɒɡ.rə.fi/ (n): chụp cắt lớp

ultrasound /ˈʌl.trə.saʊnd/ (n): sóng siêu âm

dialysis /daɪˈæl.ə.sɪs/ (n): lọc máu

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.net/t0Jm7AATtUcq


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead