Vietnam’s Aviation Safety Given U.S. Approval, Key to Expansion

0
700

The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) on Thursday gave its approval to Vietnam’s air-safety system, which will allow the Southeast Asian country’s airlines to fly to the U.S. as it seeks to bolster tourism. Vietnam’s national carrier is planning flights to California.

Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) vào hôm thứ Năm vừa qua đã chấp thuận cho hệ thống an toàn hàng không Việt Nam, đồng nghĩa với việc cho phép các hãng hàng không của quốc gia Đông Nam Á này bay đến Hoa Kỳ trong bối cảnh họ đang tìm cách thúc đẩy ngành du lịch. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đang lên kế hoạch cho các chuyến bay đến California.

The FAA gave Vietnam a Category 1 rating, meaning U.S. reviewers found that the country adheres to United Nations standards for licensing pilots and overseeing airline operations and safety, the agency said in a press release.

FAA đã cho Việt Nam xếp loại 1, nghĩa là các nhà đánh giá của Hoa Kỳ nhận thấy rằng VN tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc về cấp phép phi công và giám sát các hoạt động và an toàn hàng không, cơ quan này cho biết trong một thông cáo báo chí.

“The Category 1 status announced today is based on an August 2018 FAA assessment of the safety oversight provided by the Civil Aviation Administration of Vietnam,” the FAA said in its statement. The FAA hadn’t previously assessed Vietnam’s aviation regulation system.

“Hạng 1 được công bố hôm nay dựa trên đánh giá của FAA vào tháng 8 năm 2018 về giám sát an toàn do Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam đưa ra,” FAA cho biết trong tuyên bố của mình. FAA chưa bao giờ đánh giá hệ thống quy định hàng không Việt Nam trước đó.

Vietnam Airlines JSC for years has planned flights to the U.S. West Coast, home to a large population of Vietnamese-Americans. The carrier is considering a Ho Chi Minh City-San Francisco flight to be its first U.S. route, Chief Executive Duong Tri Thanh said in May.

Công ty Cổ phần Hàng không Việt Nam trong nhiều năm đã lên kế hoạch cho các chuyến bay đến Bờ Tây Hoa Kỳ, nơi tập trung đông đảo người Mỹ gốc Việt. Hãng đang cân nhắc chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến San Francisco sẽ là tuyến đầu tiên của hãng tới Hoa Kỳ, như giám đốc điều hành Dương Trí Thành cho biết vào tháng 5.

Not only can a Vietnamese airline now apply to fly to the U.S., but carriers can also enter into so-called code-share agreements with other airlines to book passengers on each other’s flights.

Giờ đây, không chỉ một hãng hàng không Việt Nam có thể đăng ký đường bay đến Hoa Kỳ, mà các hãng hàng không cũng có thể tham gia vào các thỏa thuận được gọi là thỏa thuận chia sẻ với các hãng hàng không khác để đưa hành khách của mình lên các chuyến bay của hãng khác.

A Vietnam-U.S. route, which could provide a marketing bonanza for the nation’s tourism industry, would probably be a money-loser for Vietnam Airlines or any other local airline because of fiercely competitive routes linking the two countries.

Một tuyến bay Việt Nam-Hoa Kỳ, điều có thể mang lại một vận may tiếp thị cho ngành du lịch quốc gia, có thể sẽ là một khoản đầu tư thua lỗ đối với Vietnam Airlines hoặc bất kỳ hãng hàng không địa phương nào khác vì đã có rất nhiều các tuyến đang cạnh tranh khốc liệt nối liền hai quốc gia.

“Having flights to the U.S. is symbolic, prestigious,” said Brendan Sobie, a Singapore-based analyst at CAPA Centre for Aviation. “It’s being pushed by the government. But it’s very hard to make that route profitable. It’s a license to lose money.”

“Có các chuyến bay đến Mỹ là một điều mang tính tượng trưng, có uy tín,” Brendan Sobie, một nhà phân tích tại Trung tâm CAPA cho Aviation trụ sở tại Singapore nói. “Điều đó đang được chính phủ thúc đẩy. Nhưng rất khó để làm cho tuyến đường đó mang lại lợi nhuận. Nó có [thể được coi là] một giấy phép để mất tiền.”

Still, gaining a Category 1 ranking is a sign of Vietnam’s maturing aviation market.

Tuy nhiên, đạt được hạng 1 là một dấu hiệu cho thị trường hàng không trưởng thành Việt Nam.

The nation’s economy, expanding at about 7 percent, is giving Vietnamese more disposable income to fly. Vietnam’s airports handled 106 million passengers in 2018, an increase of about 13 percent over the previous year, according to the Civil Aviation Authority of Vietnam. Vietnamese carriers flew more than 50 million passengers last year, up 14 percent from 2017.

Nền kinh tế quốc gia, tăng trưởng khoảng 7% [một năm], đang mang lại cho người Việt Nam nhiều thu nhập khả dụng hơn. Các sân bay Việt Nam đã đón 106 triệu lượt hành khách trong năm 2018, tăng khoảng 13% so với năm trước, theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Việt Nam. Các hãng hàng không Việt Nam đã chở hơn 50 triệu lượt hành khách vào năm ngoái, tăng 14% so với năm 2017.

Source: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-15/vietnam-s-aviation-safety-given-u-s-approval-key-to-expansion?fbclid=IwAR3uNBoPzZZ8oGx64Zsc9VopCfLKSuHRE93mSRc-OTUnTqhQySkX5k9RtNg

WORD BANK:

bolster /ˈbəʊl.stər/ (v): hỗ trợ, tăng cường

adhere to sth /ədˈhɪər/ (v): tuân thủ cái gì

oversee /ˌəʊ.vəˈsiː/ (v): giám sát

code-share agreement (n): thỏa thuận chia sẻ mã, còn được hiểu là việc bay định danh. Bạn có thể mua vé của một hãng hàng không nhưng lại bay trên máy bay của một hãng khác do hai hãng đã có thỏa thuận với nhau

bonanza /bəˈnæn.zə/ (n): vận may, vận đỏ

fiercely competitive /ˈfɪəs.li kəmˈpet.ɪ.tɪv/ (adj): cạnh tranh khốc liệt

prestigious /presˈtɪdʒ.əs/ [C1] (adj): có uy tín

disposable income /dɪˌspəʊ.zə.bəl ˈɪn.kʌm/ [C2] (n): thu nhập khả dụng (số tiền có thể được chi tiêu theo mong muốn của người sở hữu thay vì phải trả thuế, mua thực phẩm hay trả cho các chi phí sinh hoạt khác)


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead