Vietnam’s increasing foreign debts a cause for worry

0
1899

Vietnam’s rising foreign debt in recent years is affecting its credibility and making borrowing harder, officials and economists warn.

Nợ nước ngoài ngày càng tăng của Việt Nam trong những năm gần đây đang ảnh hưởng đến khả năng tín dụng của đất nước và làm cho việc vay nợ ngày càng khó khăn hơn, theo cảnh báo từ các quan chức và các nhà kinh tế.

In a recent report to the National Assembly (NA), the government said foreign debt is currently 49.7 percent of GDP, within touching distance of the cap it has set of 50 percent.

Trong một báo cáo gần đây gửi tới Quốc hội (QH), chính phủ cho biết nợ nước ngoài hiện tương đương 49,7% GDP, gần chạm vào ngưỡng (an toàn) được đặt ra ở mức 50%.

It has increased from last year’s 45.2 percent, and the government expects it to rise to 49.9 percent next year, the report said.

Tỷ lệ này đã tăng từ 45,2% vào năm ngoái, và chính phủ dự đoán nó sẽ tăng lên 49,9% trong năm tới, báo cáo cho biết.

The debt figure is comprised of government debts, government-guaranteed debts and companies’ debts.

Số nợ này bao gồm các khoản nợ của chính phủ, các khoản nợ được chính phủ bảo lãnh và các khoản nợ của các doanh nghiệp.

“Companies’ debts account for half of total national debts and have been increasing rapidly,” Minister of Finance Dinh Tien Dung said at the NA meeting on Monday.

“Các khoản nợ của các công ty chiếm một nửa tổng nợ quốc gia và đang gia tăng nhanh chóng”, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tại cuộc họp QH vào hôm thứ Hai.

They increased by 42 percent last year, partly because of the $4.8-billion loan Thai Beverage (ThaiBev) took to acquire Vietnam’s largest brewery, Saigon Beer Alcohol Beverage Corp (Sabeco).

Các khoản nợ này tăng 42% vào năm ngoái, một phần vì khoản vay trị giá 4,8 tỷ USD của Thai Beverage (ThaiBev) để mua lại nhà máy bia lớn nhất Việt Nam, Saigon Beer Alcohol Beverage Corp (Sabeco).

Since ThaiBev borrowed the money from a Thai bank through its subsidiary VietBev, the loan is considered part of Vietnam’s foreign debt.

Vì ThaiBev đã vay tiền từ ngân hàng Thái Lan thông qua công ty con VietBev, khoản vay này được coi là một phần nợ nước ngoài của Việt Nam.

Analysts warn Vietnam’s credibility would take a hit if foreign debts continue to climb.

Các nhà phân tích cảnh báo khả năng tín dụng của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nếu nợ nước ngoài tiếp tục tăng.

Economist Nguyen Tri Hieu said the country’s rating by Fitch Ratings has been at “non-investment grade speculative” for years, and debt is one of the reasons.

Nhà kinh tế học Nguyễn Trí Hiếu cho biết Fitch Ratings từ nhiều năm trước đã xếp hạng Việt Nam ở mức “không đầu tư”, và nợ [nước ngoài] là một trong những lý do.

“The low rating means Vietnamese businesses bear higher interest rates and have difficulty getting credit,” he told VnExpress International.

“Mức xếp hạng thấp có nghĩa là các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu lãi suất cao hơn và gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng”, ông nói với VnExpress International.

To increase its rating to “investment grade,” Vietnam needs to contain its debts, he said.

Để tăng xếp hạng của mình lên “hạng đầu tư”, Việt Nam cần phải kìm hãm các khoản nợ của mình, ông nói.

Hoang Quang Ham, a member of the NA Finance and Budget Committee, said if the debt surpasses the 50 percent GDP cap, the country’s credibility would be affected.

Ông Hoàng Quang Hàm, một thành viên của Ủy ban Tài chính và Ngân sách QH, cho biết nếu nợ vượt quá 50% GDP, mức tín nhiệm của đất nước sẽ bị ảnh hưởng.

For this reason, the government needs to monitor and control companies’ borrowings and reduce guaranteeing them, he added.

Vì lý do này, chính phủ cần theo dõi và kiểm soát các khoản vay của các doanh nghiệp và giảm bảo lãnh cho họ, ông nói thêm.

Companies and credit institutions’ foreign loans this year are capped at a total of $5 billion, the Ministry of Finance said.

Các khoản nợ nước ngoài của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng trong năm nay được giới hạn với tổng số 5 tỷ USD, Bộ Tài chính cho biết.

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/economy/vietnam-s-increasing-foreign-debts-a-cause-for-worry-3832025.html

WORD BANK:

credibility /ˌkred.əˈbɪl.ə.ti/ [C2] (n): khả năng tín dụng, mức tín nhiệm

guarantee /ˌɡær.ənˈtiː [B2] (v): bảo lãnh

take a hit (v): bị ảnh hưởng (xấu)

bear /beər/ (v): chịu, chấp nhận cái gì đó (không tốt)

interest rate /ˈɪn.trəst ˌreɪt/ (n): lãi suất

contain /kənˈteɪn/ [C2] (v): kìm hãm, kiểm soát

credit institution /ˈkred.ɪt ˌɪn.stɪˈtʃuː.ʃən/ (n): tổ chức tín dụng

cap /kæp/ (v): giới hạn

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://theshort2win.com/m25eb


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead