Warren Buffett says he doesn’t own Bitcoin because ‘it isn’t going to do anything’

0
851

[Reading level: C1 – Advanced]

Despite its recent pullback, bitcoin has soared by more than 120% over the past five years. But while the world’s largest crypto coin has clearly hit the mainstream, one prominent investor remains critical of the opportunity: Warren Buffett.

 

At the Berkshire Hathaway annual shareholders meeting this year, Buffett said that while he doesn’t know whether bitcoin will go up or down going forward, he’s pretty sure that “it doesn’t produce anything.”

 

And that’s why the Oracle of Omaha doesn’t own the asset.

 

“If you told me you own all of the bitcoin in the world and you offered it to me for $25, I wouldn’t take it because what would I do with it?” he asks. “I’d have to sell it back to you one way or another. It isn’t going to do anything.”

 

To put that in perspective, bitcoin was trading at around $38,000 a piece when Buffett made those comments. Now, the cryptocurrency has fallen to $17,300.

 

While criticizing bitcoin, Buffett touched on two assets that he would buy if given the opportunity.

 

Farmland

Agriculture and bitcoin don’t have much in common. Bitcoin was created in 2009 while agricultural communities began to form about 10,000 years ago.

 

Buffett isn’t known for being an agricultural investor, but he sees value in an asset class that’s critical to the sector – farmland. His point is if you buy farmland, you hold a tangible asset that produces food.

 

“If you said, for a 1% interest in all the farmland in the United States, pay our group $25 billion, I’ll write you a check this afternoon,” Buffett says.

 

Of course, you don’t need to have $25 billion to invest in U.S. farmland. Publicly traded real estate investment trusts — that specialize in owning farms — allow you to do it with as little money as you’re willing to spend.

 

Gladstone Land, for instance, owns 169 farms totaling 115,000 acres. It pays monthly distributions of $0.0458 per share, giving the stock an annual dividend yield of 2.7%.

 

Plus, online crowdfunding platforms allow you to buy pieces of real estate, including farmland.

 

With inflation running hot, the prices of agricultural commodities including corn and soybeans are soaring to new highs.

 

Apartments

Apartment buildings are another asset that Buffett wouldn’t mind owning at the right price.

 

“[If] you offer me 1% of all the apartment houses in the country and you want another $25 billion, I’ll write you a check. It’s very simple,” the legendary investor says.

 

Whether the economy is booming or in a recession, people need a place to live. And with real estate prices rising to unaffordable levels in many parts of the country, renting has become the only option for many people.

 

You can always buy an apartment building yourself, find tenants and collect the monthly rent checks.

 

Camden Property Trust (CPT) owns, manages, develops and acquires multifamily apartment communities. It has investments in 171 properties containing 58,433 apartment units across the U.S. and offers an annual dividend yield of 3.3%.

 

The bottom line

Buffett prefers farmland and apartment buildings to bitcoin for a very simple reason: They produce something.

 

“Apartments are going to produce rent, and farms are going to produce food.”

 

Bitcoin boasts exciting long-term upside potential. But for risk-averse investors who’d like to sidestep as much volatility as possible, sticking to productive assets is a prudent idea.

 

Source: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-just-said-doesn-220000034.html

WORD BANK:

pullback /ˈpʊlbæk/ (n): đợt giảm giá

soar /sɔːr/ [C2] (v): tăng mạnh

crypto(currency) /ˈkrɪp.təʊˌkʌr.ən.si/ (n): tiền số, tiền điện tử

mainstream /ˈmeɪn.striːm/ [C2] (n): xu hướng chủ đạo

prominent /ˈprɒm.ɪ.nənt/ [C1] (adj): hàng đầu

critical of sth /ˈkrɪt.ɪ.kəl/ [B2] (adj): không hài lòng với cái gì, cho rằng cái gì đó là xấu

oracle /ˈɒr.ə.kəl/ (n): nhà tiên tri

asset /ˈæs.et/ [C1] (n): tài sản

To put that/it in perspective (expression): Nói một cách khách quan/chi tiết hơn

touch on sth (v): đề cập đến cái gì

tangible /ˈtæn.dʒə.bəl/ [C2] (adj): hữu hình

interest /ˈɪn.trəst/ [C1] (n): lãi suất

real estate /ˈrɪəl ɪˌsteɪt/ (n): bất động sản

investment trust (n): quỹ ủy thác đầu tư

acre /ˈeɪ.kər/ (n): mẫu

dividend /ˈdɪv.ɪ.dend/ (n): cổ tức

yield /jiːld/ (n): lợi tức

crowdfunding /ˈkraʊd.fʌn.dɪŋ/ (n): huy động vốn cộng đồng

inflation /ɪnˈfleɪ.ʃən/ [B2] (v): lạm phát

run hot (v): tiếp tục tăng, không giảm

legendary /ˈledʒ.ən.dri/ [C1] (adj): huyền thoại

boom /buːm/ (v): bùng nổ

recession /rɪˈseʃ.ən/ [B2] (n): sự suy thoái

tenant /ˈten.ənt/ [C2] (n): người thuê

boast sth /bəʊst/ [C2] (v): tự hào có cái gì

risk-averse /ˈrɪsk.əˌvɜːs/ (adj): không thích rủi ro

sidestep /ˈsaɪd.step/ (v): tránh

volatility /ˌvɒl.əˈtɪl.ə.ti/ (n): biến động

prudent /ˈpruː.dənt/ (adj): thận trọng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here