Why it pays to work less

0
1423

Your boss may disagree, but working fewer hours could be better for you and your company

Có thể sếp bạn sẽ không đồng ý, nhưng làm việc ít giờ hơn có thể mang lại lợi ích cho cả bạn và công ty.

Do you think you work too hard? You’re not alone. But leaving the office earlier can bring more benefits than just additional time for one’s personal life. Data from the OECD, a club of rich countries, tell a positive story about its impact on your efficiency at work.

Bạn có nghĩ rằng mình làm việc quá chăm chỉ không? Bạn không đơn độc đâu. Nhưng rời khỏi văn phòng sớm hơn có thể mang lại nhiều lợi ích, không chỉ là có chỉ thêm thời gian cho cuộc sống cá nhân của một người. Dữ liệu từ OECD, một câu lạc bộ của các nước giàu, kể một câu chuyện tích cực về tác động của việc này đến hiệu quả của bạn tại nơi làm việc.

The graph below shows the relationship between productivity (GDP per hour worked) and annual working hours. More productive workers put in less time at the office.

Biểu đồ dưới đây cho thấy mối quan hệ giữa năng suất (GDP mỗi giờ làm việc) và số giờ làm việc hàng năm. Những nhân viên có hiệu quả làm việc cao hơn dành ít thời gian hơn tại văn phòng.

For instance, the Greeks are some of the most hardworking in the OECD, putting in over 2,000 hours a year on average. Germans, on the other hand, are comparative slackers, working about 1,400 hours each year. But German productivity is about 70% higher.

Ví dụ, người Hy Lạp thuộc nhóm những người làm việc chăm chỉ nhất trong OECD, dành trung bình hơn 2.000 giờ làm việc mỗi năm. Mặt khác, người Đức, là những người khá lười biếng, làm việc khoảng 1.400 giờ mỗi năm. Nhưng năng suất của Đức cao hơn khoảng 70%.

What’s going on here? It may show that people who work fewer hours are more productive. If you are forced to be in the office for 12 hours straight, you may get distracted from completing the task at hand; but if you know you can only be there for seven, you might be more focused. Workers who take it easy may also be less stressed. These ideas are not new. Adam Smith reckoned that: “[T]he man who works so moderately as to be able to work constantly, not only preserves his health the longest, but in the course of the year, executes the greatest quantity of works.”

Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Có thể thấy rằng những người làm việc ít giờ hơn sẽ có hiệu quả cao hơn. Nếu bạn buộc phải ở trong văn phòng trong 12 giờ liền, bạn có thể bị phân tâm khi phải hoàn thành nhiệm vụ; nhưng nếu bạn biết bạn chỉ phải ở đó 7 giờ, bạn có thể tập trung hơn. Những người làm việc ít hơn cũng có thể thấy ít căng thẳng hơn. Những quan điểm này không phải là mới. Adam Smith cho rằng: “Một người làm việc [mới sức lực] trung bình để có thể làm việc liên tục, không chỉ bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất, mà trong suốt cả năm, còn có thể thực hiện số lượng công việc lớn nhất.”

It may also be a question of economic development. In richer countries, people are more productive (they have more capital employed per worker, better infrastructure and better governance) which means that they can achieve higher output in a given amount of time.

Đây cũng có thể là một câu hỏi về phát triển kinh tế. Ở các nước giàu hơn, người dân có năng suất cao hơn (họ có nhiều vốn hơn trên mỗi công nhân, cơ sở hạ tầng tốt hơn và quản trị tốt hơn) điều đó có nghĩa là họ có thể đạt được sản lượng cao hơn trong một khoảng thời gian nhất định.

There are aberrations, of course. Americans are relatively productive and work relatively long hours. And within the American labour force, hours worked by the rich have risen while hours worked by the poor have fallen.

Dĩ nhiên là có những ngoại lệ. Người Mỹ có năng suất tương đối cao và làm việc tương đối nhiều giờ. Và trong lực lượng lao động Mỹ, giờ làm việc của người giàu đã tăng lên trong khi giờ làm việc của người nghèo đã giảm xuống.

Overall, though, maybe we should be more self-critical about how much we work. Not only is it good for the soul; it may be more efficient.

Tuy nhiên, nhìn chung thì có lẽ chúng ta nên tự xem xét lại về số giờ làm việc của mình. Điều đó không chỉ tốt cho tâm hồn; mà nó có thể hiệu quả hơn.

Source: https://www.1843magazine.com/ideas/the-daily/why-it-pays-to-work-less?fbclid=IwAR1F1bHOIQV9XSNDnQZ1H1p6x-j_qLh1xbQPg9sx7GWDulflCJNAvO9SmUY

WORD BANK:

productive /prəˈdʌk.tɪv/ [B2] (adj): hiệu quả

comparative /kəmˈpær.ə.tɪv/ (adj): tương đối

slacker /ˈslæk.ər/ (n): người lười, người làm ít giờ

productivity /ˌprɒd.ʌkˈtɪv.ə.ti/ [C1] (n): năng suất

reckon /ˈrek.ən/ (v): cho rằng

moderately /ˈmɒd.ər.ət.li/ [C2] (adv): trung bình

constantly /ˈkɒn.stənt.li/ [B2] (adv): liên tục

preserve /prɪˈzɜːv/ [B2] (v): bảo vệ, giữ, duy trì

execute /ˈek.sɪ.kjuːt/ [C2] (v): thực hiện, tiến hành

governance /ˈɡʌv.ən.əns/ (n): quản trị

aberration /ˌæb.əˈreɪ.ʃən/ (n): ngoại lệ, thứ đi ngược lại với xu hướng

relatively /ˈrel.ə.tɪv.li/ (adv): tương đối

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://theshort2win.com/i7VVJ9ow


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead