Why the most productive people don’t always make the best managers

0
1908

[Reading level: C1 – Advanced]

When a company needs a supervisor for a team, senior leaders often anoint the team’s most productive performer. Some of these stars succeed in their new role as manager; many others do not. And when they fail, they tend to leave the organization, costing the company double: Not only has the team lost its new manager, but it’s also lost the best individual contributor. And the failure can be personally costly for the new manager, causing them to doubt their skills, smarts, and future career path. Everyone loses.

 

Why, then, do some fail while others succeed?

 

In another article, we explained the seven behaviors of the most productive people, based on an analysis of 7,000 workers. The behaviors were: setting stretch goals, showing consistency, having knowledge and technical expertise, driving for results, anticipating and solving problems, taking initiative, and being collaborative.

 

These competencies all leverage individual skills and individual effectiveness. They are valued skills and make people more productive, but all except for the last one (collaboration) focus on the individual rather than the team. When we went back to our data, the skills that our analysis identified as making a great manager are much more other-focused:

 

Being open to feedback and personal change.

A key skill for new managers is the willingness to ask for and act on feedback from others. They seek to be more self-aware. They are on a continuing quest to get better.

 

Supporting others’ development.

All leaders, whether they are supervisors or managers, need to be concerned about developing others. While individual contributors can focus on their own development, great managers take pride in helping others learn. They know how to give actionable feedback.

 

Being open to innovation.

The person who focuses on productivity often has found a workable process, and they strive to make that process work as efficiently as possible. Leaders, on the other hand, recognize that innovation often isn’t linear or particularly efficient. An inspiring leader is open to creativity and understands that it can take time.

 

Communicating well.

One of the most critical skills for managers is their ability to present their ideas to others in an interesting and engaging manner. A certain amount of communication is required for the highly productive individual contributor, but communication is not the central core of their effectiveness.

 

Having good interpersonal skills.

This is a requirement for effective managers. Emotional intelligence has become seen as perhaps the essential leadership skill. Although highly productive individuals are not loners, hermits, or curmudgeons, being highly productive often does not require a person to have excellent interpersonal skills.

 

Supporting organizational changes.

While highly productive individuals can be relatively self-centered, leaders and managers must place the organization above themselves.

 

When we further analyzed our data, we found that many of the most productive individuals were significantly less effective on these skills. Let’s be clear, these were not negatively correlated with productivity; they just didn’t go hand in hand with being highly productive. Some highly productive individuals possessed these traits and behaviors, and having these traits didn’t diminish their productivity.

 

But this helps explain why some highly productive people go on to be very successful managers and why others don’t. While the best leaders are highly productive people, the most highly productive people don’t always gravitate toward leading others.

 

Nearly one-quarter (23%) of the leaders who are in the top quartile on productivity are below the top quartile on these six leadership-oriented skills. So, the odds are that one out of four times a person is promoted to a leadership position because of their outstanding productivity, they will end up being a less effective leader than expected. If the highly productive person possesses technical expertise that is specific and acquired over a long period of time, it is tempting to hope the individual will quickly acquire the needed leadership skills shortly after being put into a new role. Sadly, it only happens part of the time.

 

Managers need to be aware that the skills that make individual contributors effective and highly productive are not the only skills they will need to be effective managers. We are convinced that the best time for individual contributors to be learning these managerial skills is when they are still an individual contributor.

 

Some organizations are much more adept at identifying those individuals who will be successful managers. These organizations tend to get a jump on developing managerial skill in these high-potential individuals, training them before they’re promoted.

 

Why start early? After all, most people who end up being ineffective supervisors are not terrible at the skills listed above, and those who recommend them for promotion believe that those skills can be further developed once they’re in a managerial role. The problem is that developing these skills takes time and effort, and organizations typically want to see immediate positive results. New managers tend to be overwhelmed with their new responsibilities and often rely on the skills that made them successful individual contributors, rather than the skills needed to manage others. The time to help high-potential individuals develop these skills is before you promote them, not after.

 

This should come as a wake-up call to the many organizations that put off any leadership development efforts until someone is promoted to a supervisory position. There’s no reason to wait; after all, when individual contributors improve these leadership skills, they will become more effective individual contributors. The time and money spent investing in individual contributors’ leadership development will help both those who are promoted and those who are not.

 

The bottom line: Start your leadership development efforts sooner. Then when you promote your best individual contributors, you can be more certain that they’ll become your best managers.

 

Source: https://hbr.org/2018/04/why-the-most-productive-people-dont-always-make-the-best-managers?fbclid=IwAR0tEay016sh7HivjoY-EaCakeIp3wKTV9yL-gthA_N9KfJDpXLpwS2se3A

WORD BANK

supervisor /ˈsuː.pə.vaɪ.zər/ [C1] (n): người giám sát

senior leader (n): lãnh đạo cấp cao

anoint /əˈnɔɪnt/ (formal) (v): bổ nhiệm

productive /prəˈdʌk.tɪv/ [B2] (adj): năng suất

failure /ˈfeɪ.ljər/ [B2] (n): sự thất bại

behavior /bɪˈheɪ.vjɚ/ [B1] (n): hành vi

analysis /əˈnæl.ə.sɪs/ [B2] (n): bản phân tích

technical expertise (n): chuyên môn kỹ thuật

anticipate /ænˈtɪs.ɪ.peɪt/ [C1] (v): dự đoán

take the initiative (idiom): chủ động, tiên phong làm gì

collaborative /kəˈlæb.ə.reɪt/ [C1] (adj): có tính cộng tác

competence /ˈkɒm.pɪ.təns/ [C1] (n): năng lực

leverage /ˈliː.vər.ɪdʒ/ (v): thúc đẩy

identify /aɪˈden.tɪ.faɪ/ [B2] (v): xác định

quest /kwest/ [C2] (n): sự tìm kiếm (thường là cái gì rất khó), nỗ lực để đạt mục tiêu

take pride in sb/sth (phrase): tự hào về ai/cái gì

actionable feedback (n): phản hồi cụ thể (tạm dịch), là phản hồi cho bạn thông tin chi tiết về những thiếu sót của mình và cung cấp định hướng để bạn xử lý vấn đề tốt hơn, tránh lãng phí thời gian.

workable /ˈwɜː.kə.bəl/ (adj): khả thi

strive /straɪv/ [C2] (v): cố gắng

innovation /ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/ [C1] (n): sự đổi mới

linear /ˈlɪn.i.ər/ (adj): tuyến tính

inspiring /ɪnˈspaɪə.rɪŋ/ (adj): truyền cảm hứng

critical /ˈkrɪt.ɪ.kəl/ [B2] (adj): quan trọng

engaging /ɪnˈɡeɪ.dʒɪŋ/ (adj): hấp dẫn

requirement /rɪˈkwaɪə.mənt/ [B2] (n): yêu cầu

essential /ɪˈsen.ʃəl/ [B1] (adj): cần thiết

hermit/ˈhɜː.mɪt/ (n): người sống ẩn dật

curmudgeon /kəˈmʌdʒ.ən/ (n) người thô lỗ

interpersonal skill (n): kỹ năng tương tác liên cá nhân

negatively correlated (adj): tương quan nghịch

go hand in hand with something (idiom): đi đôi với cái gì

possess /pəˈzes/ [C1] (v): sở hữu

diminish /dɪˈmɪn.ɪʃ/ [C1] (v): làm giảm

gravitate toward/to sb/sth (PhrV): hướng về ai/cái gì

quartile /ˈkwɔː.taɪl/ (n): tứ phân vị

odds / ɒdz / [C1] (n): khả năng, xác suất mà việc gì đó sẽ hoặc không xảy ra

promote /prəˈməʊt/ [B1] (v): thăng chức

outstanding /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/ [B2] (adj): xuất sắc

acquire /əˈkwaɪər/ [B2] (v): tích lũy, đạt được

adept /əˈdept/ (adj): lão luyện

overwhelm /ˌəʊ.vəˈwelm/ (v): choáng ngợp

bottom line /ˌbɒt.əm ˈlaɪn/ (n): điểm mấu chốt


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here