With 1,000,000% inflation, Venezuela is slashing five zeroes from its currency

0
2256

One year ago, a cup of coffee in Venezuela cost about 2,300 bolívares. Now it costs around 2,000,000. So the Venezuelan government is fixing the problem: It’s slashing five zeroes from its currency.

Một năm trước, một tách cà phê ở Venezuela có giá khoảng 2.300 bolívares. Bây giờ nó có giá khoảng 2.000.000. Vì vậy, chính phủ Venezuela đang khắc phục vấn đề: Họ loại bỏ 5 số 0 trong đồng tiền của mình.

The “solution” was announced last night (July 25) by president Nicolás Maduro. It’s part of currency reform that was scheduled for June and has already been postponed twice. Now, the new currency is set to start circulating in August.

“Giải pháp” này được tổng thống Nicolás Maduro công bố vào tối qua (ngày 25 tháng 7). Đó là một phần của (chương trình) cải cách tiền tệ đã được lên lịch vào tháng 6 và đã bị hoãn hai lần. Bây giờ, đồng tiền mới dự kiến sẽ bắt đầu được lưu hành vào tháng 8.

The current “bolívar fuerte” banknotes – ranging from 1,000 to 100,000 – will stop circulating, and the new “bolívar soberano” ones – ranging from 2 to 500 – will start being printed. Venezuela is also minting new coins, with one soberano coin worth 100,000 fuertes. Maduro showed some of the new notes during his televised speech.

Đồng tiền giấy  “bolívar fuerte” hiện nay – có mệnh giá từ 1,000 đến 100,000 – sẽ bị dừng lưu thông, và đồng tiền “bolívar soberano” mới – mệnh giá từ 2 đến 500 – sẽ bắt đầu được in. Venezuela cũng đang đúc tiền xu mới, với 1 soberano có trị giá bằng 100,000 fuerte. Ông Maduro đã đưa ra một vài tờ tiền mới trong bài phát biểu trên TV của mình.

That cup of coffee will cost just 20 bolívares after the reform. Still, the country’s crisis will be far from solved. Venezuelan economists criticized the plan, calling it a short-sighted measure that doesn’t really solve the structural issues behind the hyperinflation corroding the economy.

Cốc cà phê sẽ chỉ còn có giá 20 bolívares sau cải cách. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng của đất nước Venezuela còn lâu mới được giải quyết. Các nhà kinh tế học của Venezuela đã chỉ trích kế hoạch này, gọi đó là một giải pháp thiển cận không thực sử giải quyết được vấn đề cấu trúc đằng sau siêu lạm phát đang gặm nhấm nền kinh tế.

If nothing besides the banknotes change, one analyst said, the government might have to cut five more zeros in a matter of months, if not weeks. The original reform, made public earlier this year, involved slashing just three zeroes.

Nếu chẳng có gì khác ngoài việc thay đổi đồng tiền, chính phủ có thể sẽ phải cắt bỏ thêm 5 số 0 nữa chỉ trong vòng vài tháng, nếu không nói là vài tuần. Cuộc cải cách đầu tiên, được đưa ra trước đó trong năm nay, bao gồm việc cắt bỏ chỉ có 3 số không.

Earlier this year, the International Monetary Fund predicted inflation in the country would reach the five-digit mark, jumping fromm 2,820% in 2017 to 12,870% in 2018. This week, the IMF said the rate would actually reach the seven-digit mark, mentioning a symbolic 1,000,000%–similar to Germany’s rate in the 1920s and Zimbabwe’s in the 2000s.

Trước đó cũng trong năm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán lạm phát của Venezuela sẽ đạt mốc 5 con số, tằng từ 2.820% vào năm 2017 tới 12.870% vào năm 2018. Trong tuần này, IMF nói rằng tỷ lệ này trên thực tế sẽ đạt mốc 7 con số, đề cập co số biểu tượng 1.000.000% – tương tự như tỷ lệ lạm phát của Đức những năm 1920 và của Zimbabwe trong những năm 2000.

What those numbers mean in practice is that Venezuela’s currency is practically worthless. Just one US dollar can buy millions of bolívares. The Economist reported earlier this month that Venezuelans are selling handbags, purses, and hats made of bolívares, because the Colombian pesos they get from the sales are worth way more than the banknotes used in the products.

Ý nghĩa của những con số đó là rằng đồng tiền của Venezuela trên thực tế chẳng có giá trị gì. Chỉ 1 đô là Mỹ có thể mua được hàng triệu bolívare. Tờ báo The Economist đã viết trước đó trong tháng này rằng Venezuelans đang bán túi sách, ví, và mũ làm bằng tờ tiền bolívares, bởi vì tờ tiền peso của Colombia mà họ thu lại từ việc bán hàng còn có giá nhiều hơn những tờ tiền được sử dụng để làm ra những sản phẩm trên.

Maduro also said the bolívar soberano will be “anchored” to the petro, Venezuela’s attempt at creating a sovereign cryptocurrency. He didn’t give much detail about what exactly that means.

Ông Maduro cũng nói rằng đồng bolívar soberano sẽ là “mỏ neo” cho đồng petro, nỗ lực của Venezuela trong việc tạo ra một đồng tiền điện tử có chủ quyền. Ông đã không nói chi tiết liệu điều đó thực sự có nghĩa là gì.

Source: https://qz.com/1341092/venezuela-is-slashing-five-zeroes-from-the-bolivar/

WORD BANK:

currency /ˈkʌr.ən.si/ [B1] (n): đồng tiền

be set to do sth (v): dự kiến sẽ làm gì

circulate /ˈsɜː.kjə.leɪt/ (v): lưu hành

banknote /ˈbæŋk.nəʊt/ (n): tờ tiền giấy

mint /mɪnt/ [B2] (v): đúc

short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/ [C2] (adj): thiển cận

inflation /ɪnˈfleɪ.ʃən/ [B2] (n): lạm phát

hyperinflation /ˌhaɪ.pə.rɪnˈfleɪʃ.ən/ (n): siêu lạm phát

corrode /kəˈrəʊd/ (v): gặm nhấm

digit /ˈdɪdʒ.ɪt/ (n): con số

worthless /ˈwɜːθ.ləs/ [C2] (adj): vô giá trị

sovereign /ˈsɒv.ər.ɪn/ (adj): có chủ quyền

cryptocurrency /ˈkrɪp.təʊˌkʌr.ən.si/ (n): đồng tiền điện tử

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI ĐƯỜNG LINK: https://short2win.com/HtSTiG