World cup teen star donates all earnings to charity, shows true meaning of success

0
1705
MOSCOW, RUSSIA - JULY 15: Kylian Mbappe of France is seen during the 2018 FIFA World Cup Russia Final between France and Croatia at Luzhniki Stadium on July 15, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

French fans have yet to get over the high of their dominating 4-2 World Cup victory and will probably still be celebrating for a while. After all, this is only the second World Cup win for France, coming on the 20-year anniversary of the team’s first trophy.

Các cổ động viên người Pháp vẫn chưa hết vui sướng sau chiến thắng áp đảo 4-2 trong trận chung kết World Cup và có lẽ họ sẽ còn ăn mừng trong một thời gian dài nữa. Xét cho cùng, đây cũng mới chỉ là lần thứ hai nước Pháp giành World Cup, gần 20 sau kể từ khi họ đạt được chiếc cúp lần đầu tiên.

But beyond the success and amazing performances are the players’ personal stories. And  Kylian Mbappe’s, who, at only 19 years old, has already secured his place in sports history.

Nhưng ngoài thành công và những màn trình diễn tuyệt vời là những câu chuyện cá nhân của các cầu thủ. Và Kylian Mbappe, cầu thủ, chỉ mới 19 tuổi, đã củng cố vị trí của mình trong lịch sử thể thao.

According to French media reports, Mbappe is donating all of his World Cup earning to charity – and that check might be more than half a million dollars. The teen superstar played seven games during the Russia tournament – scoring a whopping four goals in total. Mbappe earned about $22,500 per game, according to Sports Illustrated, with the winning bonus estimated at around $351,000.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông Pháp, Mbappe sẽ quyên góp toàn bộ thu nhập từ World Cup của mình cho việc từ thiện – và số tiền đó có thể là hơn nửa triệu đô la. Siêu sao tuổi teen đã chơi 7 trận trong giải đấu tại Nga – ghi được tận 4 bàn thắng. Mbappe kiếm được khoảng 22.500 đô la cho mỗi trận đấu, theo Sports Illustrated, với số tiền thưởng chiến thắng ước tính khoảng 351.000 đô la.

But the humble player won’t be cashing one cent from his well-deserved win. Instead, the 19-year-old will donate all his earnings to Premiers de Cordée, a charity that offers sports programs to hospitalized and disabled children. And this won’t even be the first time Mbappe will have stepped up for sick kids – he has been a staunch supporter of the charity since 2017.

Nhưng cầu thủ khiêm tốn này sẽ không tiêu một xu nào từ chiến thắng xứng đáng của anh ấy. Thay vào đó, anh chàng 19 tuổi này sẽ quyên góp tất cả các khoản thu nhập của mình cho Premiers de Cordée, một tổ chức từ thiện cung cấp các chương trình thể thao cho trẻ em nằm viện và khuyết tật. Và đây sẽ không phải là lần đầu tiên, Mbappe sẽ hành động vì những đứa trẻ bị bệnh – anh ấy là một người ủng hộ nhiệt thành của tổ chức từ thiện này từ năm 2017.

“Kylian, he’s a great person,” Premiers de Cordée General Manager Sebastien Ruffin told Le Parisien per USA Today. “When his schedule allows it, he intervenes for us with great pleasure. He has a very good [relationship] with children, he always finds the right [words] to encourage them. I sometimes even feel that [he] takes more pleasure to play with the kids than the kids themselves.”

“Kylian [Mbappe], anh ấy là một người tuyệt vời”, Tổng Giám đốc của Premiers de Cordée, Sebastien Ruffin, nói với Le Parisien trên tờ USA Today. “Khi lịch trình của anh ấy cho phép, anh ấy đều tham gia và mang đến chúng tôi với niềm vui lớn lao. Anh ấy có một mối quan hệ rất tốt với trẻ em, anh ấy luôn có những lời động viên thích hợp để khuyến khích chúng. Đôi khi tôi thậm chí còn cảm thấy rằng [anh ấy] có nhiều niềm vui hơn để chơi với những đứa trẻ hơn là chính những đứa trẻ. ”

As the first teenager to score in the World Cup since soccer icon Pelé, the young Mbappe is in the crosshairs of every major soccer team in the world, and his home team of AS Monaco has already turned down a $115 million purchase offer on him. But money, fancy cars and other material things seem to leave Mbappe unimpressed.

Là cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi bàn ở World Cup kể từ sau biểu tượng bóng đá Pelé, cầu thủ trẻ Mbappe đang ở trong tầm mắt của mọi đội bóng đá lớn trên thế giới, và đội chủ nhà AS Monaco đã từ chối đề nghị một đề mua anh với giá 115 triệu đô la. Nhưng tiền bạc, những chiếc xe xịn và những thứ vật chất khác dường như không hề khiến cho Mbappe ấn tượng.

“Footballer does not rhyme with Ferrari, I have no car, it’s not a big deal,” he once said. That’s right, the most desired soccer player in the world does not own a car. In fact, his mom still drives him to and from training, and Mbappe is perfectly fine with that. “I may be ahead of my age, but in real life I am still a kid.”

“Cầu thủ bóng đá không vần với Ferrari, tôi không có xe hơi, đó không phải là một vấn đề lớn”, anh từng nói. Đúng vậy, cầu thủ bóng đá được [các đội bóng] thèm khát nhất trên thế giới không sở hữu một chiếc xe hơi. Trên thực tế, mẹ của anh vẫn chở anh ta đi tập luyện và đón anh về, và Mbappe thấy hoàn toàn ổn với điều đó. ” Có thể là tôi đi trước tuổi của mình, nhưng trong cuộc sống thực, tôi vẫn còn là một đứa trẻ.”

Source: https://www.goalcast.com/2018/07/16/world-cup-teen-star-donates-earnings-charity-shows-true-meaning-success/

WORD BANK:

dominate [B2] (v):  áp đảo

trophy /ˈtrəʊ.fi/ [B2] (n): cúp

whopping /ˈwɒp.ɪŋ/ (adj): tận (nhiều)

humble /ˈhʌm.bəl/ [C2] (adj): khiêm tốn

step up (v): hành động

staunch /stɔːntʃ/ (adj): nhiệt thành

intervene /ˌɪn.təˈviːn/ [C2] (v): can thiệp, tham gia

turn down (v): từ chối

rhyme with /raɪm/ [C2] (v): vần với cái gì

desired /dɪˈzaɪəd/ [C2] (adj): được thèm khát