World’s first autonomous cargo ship to launch in 2020

0
2102

Norway fertilizer company, Yara, announced last week it has signed a deal with Norwegian shipbuilder VARD worth almost NOK 250 million (US$30 million) to build an autonomous and electric container vessel.

Công ty phân bón Na Uy, Yara, tuyên bố vào tuần trước rằng họ đã ký một thỏa thuận với công ty đóng tàu VARD [hợp đồng] trị giá gần 250 triệu Krone (30 triệu đô la Mỹ) để đóng một tàu container tự động và chạy bằng điện.

VARD will deliver Yara Birkeland for launch in early 2020, and the vessel will gradually move from manned operation to fully autonomous operation by 2022.

VARD sẽ bàn giao tàu Yara Birkeland để ra mắt vào đầu năm 2020 và con tàu này sẽ dần dần chuyển từ hoạt động có người lái sang hoạt động hoàn toàn tự động vào năm 2022.

The ‘Yara Birkeland’ will be the world’s first autonomous electric container ship, and will no doubt change freight transport at sea. Not only will there not be a need for crewed ships, but a vessel’s time in port will be cut with autonomous container loading and offloading concepts. All these technological advances are to cut a ship’s time in port, costs and the number of workers needed.

‘Yara Birkeland, sẽ là tàu container điện động đầu tiên trên thế giới, và chắc chắn sẽ thay đổi ngành vận tải hàng hóa trên biển. Không chỉ chấm dứt nhu cầu đối với các con tàu có người lái, mà thời gian một tàu dừng tại cảng sẽ được cắt giảm với các việc tải và hạ tải tàu container tự động. Tất cả những tiến bộ công nghệ này có mục đích là cắt giảm thời gian tàu dừng tại cảng, giảm chi phí và số lượng công nhân cần thiết.

Mr. Roy Reite, CEO and Executive Director of VARD, commented: “We are honored to be chosen as Yara’s partner in this innovative and exciting project. With a longstanding experience in building state-of-the-art and tailor-made specialized vessels, we are excited to be given the opportunity to build the world’s first autonomous and electric-driven container vessel. It is a pleasure to welcome Yara and Kongsberg to VARD, and we look forward to working closely with all parties involved.”

Ông Roy Reite, Giám đốc điều hành của VARD, nhận xét: “Chúng tôi rất vinh dự được chọn là đối tác của Yara trong dự án đầy sáng tạo và thú vị này. Với kinh nghiệm lâu năm trong việc đóng các tàu chuyên dụng hiện đại và được thiết kế riêng, chúng tôi là rất vui mừng khi được trao cơ hội đóng tàu container tự động và chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới. Thật vinh dự được chào đón Yara và Kongsberg đến với VARD, và chúng tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với tất cả các bên liên quan.”

In May 2017, Yara partnered with Kongsberg, an international technology group that supplies high-technology systems and solutions to customers in a number of industries, including merchant marine, defense, aerospace, offshore oil and gas industries, and renewable and utility industries.

Vào tháng 5 năm 2017, Yara hợp tác với Kongsberg, một tập đoàn công nghệ quốc tế cung cấp các hệ thống và giải pháp công nghệ cao cho khách hàng trong một số ngành công nghiệp, bao gồm thương mại hàng hải, quốc phòng, hàng không vũ trụ, dầu khí ngoài khơi và các ngành công nghiệp năng lượng và năng lượng tái tạo.

Kongsberg will be responsible for the navigation sensors and software to make the vessel autonomous while VARD will be responsible for getting the ship built to specifications. About half the cost of the vessel will be paid by the Norwegian government through its ENOVA fund.

Kongsberg sẽ chịu trách nhiệm cho các cảm biến điều hướng và phần mềm để làm cho tàu có thể tự hoạt động trong khi VARD sẽ chịu trách nhiệm để con tàu được chế tạo theo các thông số kỹ thuật. Khoảng một nửa chi phí đóng tàu sẽ được chính phủ Na Uy thanh toán thông qua quỹ ENOVA.

Enova SF is owned by the Norwegian Ministry of Climate and Environment and contributes to reduced greenhouse gas emissions, development of energy and climate technology and a strengthened security of supply. The country has been working for years to find a way to replace diesel trucks with less toxic alternatives, and autonomous ships would be ideal for Norway’s large coastal shipping network.

Enova SF thuộc Bộ Khí hậu và Môi trường Na Uy và góp phần vào việc giảm phát thải khí nhà kính, phát triển công nghệ năng lượng và khí hậu và tăng cường an ninh nguồn cung [năng lượng]. Na Uy đã làm việc trong nhiều năm để tìm cách thay thế xe tải diesel bằng các lựa chọn thay thế ít độc hại hơn, và các tàu tự động sẽ là [lựa chọn] lý tưởng cho mạng lưới vận tải ven biển lớn của Na Uy.

“By moving container transport from land to sea, Yara Birkeland is the start of a major contribution to fulfilling national and international environmental impact goals. The new concept is also a giant step forward towards increased seaborne transportation in general,” says Geir Håøy, President, and CEO of KONGSBERG.

Bằng cách vận chuyển container bằng đường biển thay cho đường bộ, Yara Birkeland là khởi đầu của một đóng góp lớn để thực hiện các mục tiêu tác động môi trường quốc gia và quốc tế. Phương pháp mới cũng là một bước tiến khổng lồ đối với việc vận chuyển bằng đường biển nói chung, theo ông Geir Håøy, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của KONGSBERG.

What about ghost ships – Còn những con tàu ma thì sao?

In September 2017, Digital Journal addressed the issue of autonomous shipping and how it would apply with maritime laws. International shipping law states that any ocean-going vessel must be properly crewed, meaning real, live people must be on board. This means that any autonomous ships can only sail along the coast of the country where the “ghost ship” is located.

Vào tháng 9 năm 2017, Tạp chí Digital Journal đã đề cập đến vấn đề vận chuyển tự động và cách chúng tuân theo luật hàng hải. Luật vận chuyển quốc tế quy định rằng bất kỳ tàu đi biển nào cũng phải được điều khiển một cách phù hợp, nghĩa là phải có người thật ở trên tàu. Điều này có nghĩa là bất kỳ con tàu tự động nào cũng sẽ trở thành “tàu ma”.

In April 2018, a response from Kennedys Law stated that: “To date, no international legal marine instrument has addressed the legalities of crewless ships. It is important to consider how, if at all, these vessels could comply with current maritime regulations such as SOLAS, COLREGs, STCW, and MARPOL, to name a few. The primary issue with these crewless ships is the ‘manning’ requirement, whether express or implicit in many of these regulations.”

Vào tháng 4 năm 2018, một phản hồi từ hãng Luật Kennedy đã tuyên bố rằng: “Cho đến nay, không có công cụ hàng hải hợp pháp quốc tế nào đề cập đến tính hợp pháp của tàu không có thuyền viên. Điều quan trọng là phải xem xét làm thế nào, nếu có, các tàu này có thể tuân thủ các quy định hàng hải hiện hành như SOLAS, COLREGs, STCW và MARPOL, và còn nhiều nữa. Vấn đề chính với những con tàu không có thuyền viên này là yêu cầu về ‘người lái’, cho dù được thể hiện rõ ràng hay ngầm hiểu trong các quy định này.”

Source: http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/technology/world-s-first-autonomous-cargo-ship-to-launch-in-2020/article/530317

WORD BANK:

autonomous /ɔːˈtɒn.ə.məs/ (adj): tự động

vessel /ˈves.əl/ (n): tàu lớn

deliver /dɪˈlɪv.ər/ [B1] (v): bàn giao

no doubt /daʊt/ [C1] (adv): chắc chắn

freight transport (n): vận tải hàng hóa

state-of-the-art /ˌsteɪt.əv.ðiːˈɑːt/ [C1] (adj): hiện đại

tailor-made /ˌteɪ.ləˈmeɪd/ (adj): được thiết kế riêng

merchant /ˈmɜː.tʃənt/ (adj): thuộc về thương mại

navigation /ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən/ (n): điều hướng

specification /ˌspes.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ [C1] (n): thông số kỹ thuật

alternative /ɒlˈtɜː.nə.tɪv/ [B2] (n): lựa chọn thay thế

ideal /aɪˈdɪəl/ [B2] (adj): lý tưởng

seaborne /ˈsiː.bɔːn/ (adj): trên biển

properly /ˈprɒp.əl.i/ (adv): một cách phù hợp

comply with sth /kəmˈplaɪ/ [C1] (v): tuân thủ điều gì

to name a few (expression): và còn nhiều nữa

express /ɪkˈspres/ [B2] (adj): rõ ràng

implicit /ɪmˈplɪs.ɪt/ [C2] (adj): ngầm hiểu, ngầm định


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead