Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine

How to calm a hyper dog

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

If your dog seems hyper, or overly-excited, the problem likely stems from boredom and a lack of stimulation. So in order to address the problem, you have to assess the way you are interacting with your dog and the kind of activity your dog gets on a daily basis.

 

Here are some simple techniques you can try at home to calm your hyperactive dog.

 

Ignore the hyper dog behavior – Mặc kệ hành vi của chú chó hiếu động  

Dogs seek attention from you. By paying attention to the hyper dog during outbursts, you’re reinforcing the very dog problem behavior that you’re trying to eliminate. The next time your dog is jumping or nipping at you in an overexcited way, give it a try — no touch, no talk, no eye contact — and see how you fare. You might be surprised how quickly the dog settles down.

 

Give your dog a job – Hãy cho chú chó một việc để làm

Having a task to focus on can help tremendously. Hyperactivity in dogs can come from psychological needs as easily as it can from physical needs. By giving your dog a job to do, you are removing his hyperactive dog behavior and are redirecting his energy elsewhere. For instance, having your dog wear a backpack with extra weight will keep your dog focused on carrying instead of getting distracted by squirrels and other things.

 

Go for a dog walk to redirect dog’s high energy – Cho chó đi dạo để chuyển hướng năng lượng của nó

If your dog has a lot of built-up energy, a really vigorous dog walk is another excellent way to redirect it where YOU want it to go. Once you’ve burned that extra energy away, your dog should be pleasantly exhausted and too tuckered out to jump and nip. Without that frustration, he’ll find it much easier to relax.

 

Check your own energy – Hãy xem lại năng lượng của chính bạn

Your dog is your mirror. Any energy you project, he will reflect back. Are you in a calm assertive state of mind? Are you projecting a confident pack leader energy? Are you stressing out over an argument, or burdened with the worries of the workweek? Nervous or anxious moods can translate into nervous or anxious body language or tones of voice, and can affect the energy of your dog. So be the pack leader and stay in tune with your energy.

 

Try out aromatherapy – Hãy thử phương pháp trị liệu bằng mùi hương xem

Don’t forget that dogs experience the world primarily by scent! Just as the smell of lavender is said to relax human beings, a soothing smell can also have a very calming effect on your pet. Talk to your veterinarian or consult a holistic professional to find out what smells may work for your dog and which dispersal methods are the safest for him.

 

Source: https://www.cesarsway.com/how-to-calm-a-hyper-dog/?fbclid=IwAR137kmCUeVViR5rJ0c6IQcgzzux6j3O7CyknZ25jtOg8w5fGXGJ7YhtYo8#:~:text=If%20your%20dog%20seems%20hyper,gets%20on%20a%20daily%20basis

WORD BANK:

hyperactive /ˌhaɪ.pərˈæk.tɪv/ (adj): tăng động

hyper /ˈhaɪ.pər/ (adj – informal): tăng động

stem from /stem/ (v): bắt nguồn từ

stimulation /ˌstɪm.jəˈleɪ.ʃən/ (n): sự kích thích

assess /əˈses/ [B2] (v): đánh giá

on a daily basis (adv): hàng ngày

outburst /ˈaʊt.bɜːst/ (n): đợt bùng phát

eliminate /iˈlɪm.ɪ.neɪt/ [C1] (v): loại bỏ

nip /nɪp/ (v): ngoạm, cắn

fare /feər/ (v): thành công, tiến bộ

settle down [B2] /ˈset.əl/ (v): trở nên điềm tĩnh

tremendously /trɪˈmen.dəs.li/ [B2] (adv): vô cùng

psychological needs /ˌsaɪ.kəlˈɒdʒ.ɪ.kəl nidz/ (n): nhu cầu tâm lý

squirrel /ˈskwɪr.əl/ (n): con sóc

built-up energy /ˌbɪltˈʌp ˈen.ə.dʒi/ (n): năng lượng tích tụ

vigorous (adj): mạnh mẽ, đầy khí thế

tuckered /ˈtʌk.ərd/ (adj – US / informal): mệt mỏi

frustration /frʌsˈtreɪ.ʃən/ [B2] (n): sự thất vọng

project /ˈprɒdʒ.ekt/ (v): phóng ra, ném ra

reflect /rɪˈflekt/ [B2] (v): phản chiếu, phản ánh

assertive /əˈsɜː.tɪv/ [C2] (adj): quyết đoán

state of mind (n): trạng thái tâm trí

pack leader /pæk ˈliː.dər/ (n): con đầu đàn

translate into sth /trænzˈleɪt/ [C1] (v): chuyển thành cái gì

stay in tune with sth (expression): hiểu rõ cái gì

aromatherapy /əˌrəʊ.məˈθer.ə.pi/ (n): phương pháp trị liệu bằng mùi hương

scent /sent/ [B2] (n): mùi hương

lavender /ˈlæv.ɪn.dər/ (n): hoa oải hương

soothing /ˈsuː.ðɪŋ/ [C2] (adj): dịu nhẹ, nhẹ nhàng

veterinarian /ˌvet.ər.ɪˈneə.ri.ən/ (n): bác sĩ thú y

consult /kənˈsʌlt/ [C1] (v): tham khảo ý kiến

holistic /həˈlɪs.tɪk/ (adj): toàn diện

dispersal /dɪˈspɜː.səl/ (n): phân tán


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular