[Mp3] The world is running out of sand

0
2742

I’ll try to make this quick since we don’t have a lot of time. The world is running out of sand. Crazy, right? We have literal tons of it on beaches, deserts and under the ocean. But we’re using it up faster than the planet can make it.

Tôi sẽ cố gắng nói nhanh thôi vì chúng ta không có nhiều thời gian. Thế giới đang cạn kiệt cát. Nghe thật điên rồ phải không? Chúng ta thực sự có hàng tấn cát trên các bãi biển, sa mạc và dưới đại dương. Nhưng chúng ta đang sử dụng cát nhanh hơn so với tốc độ mà hành tinh có thể tạo ra.

We use sand way more than you’d expect. Worldwide, we go through 50 billion tons of sand every year. That is twice the amount produced by every river in the world. After air and water, sand is the most used natural resource. We use it even more than oil. We use it to make food, wine, toothpaste, glass, computer chips, breast implants, cosmetics, paper paint, and plastics. So where does it all come from? Well let’s ask Vince Peyser, he wrote a book on it, called “The world in a grain”.

Chúng ta thực sự sử dụng cát nhiều hơn bạn nghĩ. Trên toàn thế giới, chúng ta sử dụng 50 tỷ tấn cát mỗi năm. Con số đó gấp đôi số lượng cát được tạo ra bởi tất cả các con sông trên thế giới. Sau không khí và nước, cát là nguồn tài nguyên thiên nhiên được sử dụng nhiều nhất. Chúng ta sử dụng cát còn nhiều hơn dầu. Chúng tôi sử dụng cát để làm thức ăn, rượu vang, kem đánh răng, kính, chip máy tính, silicon ghép vào ngực, mỹ phẩm, sơn giấy và nhựa. Vậy cát từ đâu đến? Chúng ta hãy hỏi Vince Peyser, ông đã viết một cuốn sách về nó, có tên gọi là “The world in a grain”.

[Vince Peyser]: So the sand that we use is what you call marine san. It’s the sand that you find at the bottom of rivers and on beaches and at the bottom of lakes and oceans.

[Vince Peyser]: Cát mà chúng ta sử dụng là thứ mà bạn gọi là cát biển. Đó là cát mà bạn tìm thấy ở dưới đáy của các con sông và trên bãi biển và ở dưới đáy hồ và đại dương.

I know what you’re thinking. And no, we can’t use sand from the desert. Wind erosion makes the grains too round for most purposes. What we need is angular sand that locks together like pieces of a puzzle. You know, like sand broken down from mountain rocks as they’re pelted by rain, wind and rivers for twenty 5 thousand years or so.

Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Và không, chúng ta không thể sử dụng cát từ sa mạc được. Sự xói mòn do gió tạo ra khiến cho các hạt cát quá tròn cho hầu hết các mục đích. Những gì chúng ta cần là cát góc cạnh gắn nhau như những mảnh ghép. Bạn biết đấy, giống cát bị phá vỡ từ những tảng đá núi khi chúng được tạo ra bởi mưa, gió và sông trong khoảng 20 nghìn năm qua.

The major player for sand usage is concrete. Ok, just to be clear, cement is the lime and clay based glue that sticks everything together and concrete is the final result that you walk on drive on and live inside. Concrete is made of 10% cement, 15% water and 75% sand. The concrete required to build a house takes, on average, about 200 tons of sand; a hospital uses about 3000 tons; and a mile of highway requires 15,000 tons.

Mục đích chính cho việc sử dụng cát là bê tông. Ok, để nói cho rõ ràng, xi măng là loại keo dính bằng vôiđất set dính tất cả mọi thứ với nhau và bê tông là kết quả cuối cùng mà bạn đi bộ trên đó và sống bên trong đó. Bê tông được làm bằng 10% xi măng, 15% nước và 75% cát. Lượng bê tông cần thiết để xây dựng một ngôi nhà trung bình đòi hỏi khoảng 200 tấn cát; một bệnh viện sử dụng khoảng 3000 tấn; và một dặm đường cao tốc cần 15.000 tấn.

It makes sense that the world makes over 4 billion tons of concrete annually. We need more every year. The number and size of our cities is exploding, especially in the developing world. This change is most noticeable in China, now home to the largest urban area in the world, the Pearl River Delta. Between 42 and 60 million people now call the delta home.

Dễ hiểu khi thế giới sản xuất hơn 4 tỷ tấn bê tông mỗi năm. Và mỗi năm chúng ta lại cần nhiều hơn nữa. Số lượng và kích thước của các thành phố đang bùng nổ, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Sự thay đổi đáng chú ý nhất là ở Trung Quốc, hiện là khu vực đô thị lớn nhất thế giới, đồng bằng sông Châu Giang. Hiện nay có khoảng từ 42 đến 60 triệu người sống ở khu vực này.

China now has a 102 cities with a population of over a million. Europe has 38. All those growing cities, they need a lot of concrete. Between 2011 and 2013, China used more concrete than the US did in the entire 20th century. Again, in three years China built the equivalent of every highway, road, and bridge in the US and the Hoover Dam. So it’s not outrageous to hear that China outpaces the world in cement production, by a lot 2,500 metric tons every year.

Trung Quốc hiện có 102 thành phố với dân số hơn một triệu người. Châu Âu chỉ có 38. Tất cả những thành phố đang phát triển này cần rất nhiều bê tông. Từ năm 2011 đến năm 2013, Trung Quốc sử dụng nhiều bê tông hơn so với Mỹ trong suốt thế kỷ 20. Một lần nữa, trong ba năm, Trung Quốc đã xây dựng số lượng đường cao tốc, đường và cầu tương đương với toàn bộ số đó Mỹ và Đập Hoover. Vì vậy, nó không phải là thái quá khi chúng ta nghe thấy Trung Quốc vượt xa thế giới trong việc sản xuất xi măng, hơn rất nhiều với 2.500 tấn mỗi năm.

All that cement is gonna need a lot of sand to make concrete. Most of it comes from dredging Poyang lake. An estimated 236 million cubic meters of sand is taken from it every year, making it the largest single sand mine in the world. But concrete isn’t China’s only use for sand. They’re also using tons of it to build up islands in the South China Sea, expanding its foothold in the region.

Tất cả lượng xi măng đó sẽ cần rất nhiều cát để làm thành bê tông. Hầu hết số cát đến từ việc nạo vét hồ Poyang. Ước tính có khoảng 236 triệu mét khối cát được khai thác từ đây mỗi năm, làm cho nó trở thành mỏ cát đơn lớn nhất thế giới. Nhưng bê tông không là mục đích sử dụng cát duy nhất của Trung Quốc. Họ cũng đang sử dụng tấn cát để xây dựng các hòn đảo ở Biển Đông, mở rộng chỗ đứng của họ trong khu vực.

And China’s not the only nation building islands from nothing. You’ve seen these before. The Palm islands and The World are major islands building projects in Dubai and required 186.5 million cubic meters of sand. This depleted the sea floor around the United Arab Emirates, leaving importing sand from Australia as the only option while constructing the world’s tallest building, the Burj Khalifa. It’s no surprise then that sand extraction is a 70 billion dollar industry.

Và Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất xây dựng đảo từ những vùng biển trống. [Chắc hẳn] bạn đã nhìn thấy những điều này trước đây rồi. Quần đảo The Palm và The World là những dự án xây dựng đảo lớn ở Dubai và cần tới 186,5 triệu mét khối cát. Điều này làm cạn kiệt đáy biển quanh Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, do đó cát nhập khẩu từ Úc là lựa chọn duy nhất khi họ xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa. Không có gì ngạc nhiên khi việc khai thác cát là một ngành công nghiệp trị giá 70 tỷ đô la.

[Vince Peyser]: The easiest and cheapest and best quality sand actually comes from riverbeds. It’s very easy to get; you just send a boat out into the middle of a river with a big suction pump on. It’s just basically like a big straw that you drop down to the bottom of the river, shhh, suck all that sand right up off the bottom.

[Vince Peyser]: Cách dễ dàng và rẻ nhất để lấy cát chất lượng tốt nhất thực sự đến từ đáy sông. Việc đó rất dễ dàng; bạn chỉ cần đưa một chiếc thuyền ra giữa sông với một cái bơm hút lớn. Về cơ bản nó giống như một cái ống hút lớn mà bạn thả xuống đáy sông, shhh, hút tất cả cát lên từ đáy sông.

Problem solved? Nope! The ocean floor isn’t miles of sand deep. It’s a thin layer over rock and that layer is home to microorganisms, which feed the base of the food chain. Collecting all that sand disrupts fishing in the area and the landscape onshore. When removing sand from the seabed, the shore above the water slides into the valley to even itself out. This still leaves shore communities open to flooding and erosion.

Thế là vấn đề giải quyết phải không? Không! Đáy đại dương không phải là dặm sâu cát. Đó là một lớp mỏng trên đá và lớp đó là nơi sinh sống của các vi sinh vật, là nguồn nuôi dưỡng cơ bản của chuỗi thức ăn. Việc khai thác toàn bộ cát làm gián đoạn việc đánh bắt cá trong khu vực và cảnh quan trên bờ. Khi hút cát từ đáy biển, bờ biển phía trên mặt nước sạt lở vào vùng trũng [do khai thác cát tạo ra]. Điều này còn khiến cho các cộng đồng sinh sống ven biển dễ bị lũ lụt và xói lở.

[Vince Peyser]: The recent floods in Houston were actually made worse by sand mining in the San Jacinto River. On the San Jacinto is one of the rivers that borders Houston. It’s also an excellent source of sand. It’s been mined very heavily for sand for the last 10 – 20 years.

[Vince Peyser]: Các trận lụt gần đây ở Houston thực sự trở nên tồi tệ hơn do việc khai thác cát ở sông San Jacinto. Ở phía trên San Jacinto là một trong những con sông giáp với Houston. Đó cũng là một nguồn cát tuyệt vời. Rất nhiều cát đã bị khai thác ở đó trong 10 – 20 năm qua.

Up to 90% of the world’s beaches have shrunk an average of 40 meters since 2008. If you haven’t noticed a change in your favourite beach, you’re not alone. Popular shores replenish their dying beaches with even more sand imported from elsewhere usually at taxpayers expense. And if we keep it up, almost 70% of Southern California’s spectacular beaches could be completely eroded by 2100.

Có tới 90% các bãi biển trên thế giới đã co lại trung bình 40 mét kể từ năm 2008. Nếu bạn không nhận thấy một sự thay đổi ở bãi biển yêu thích của bạn thì bạn không đơn độc đâu. Các bờ biển nổi tiếng bổ sung cát cho những bãi biển đang chết của họ bằng nhiều cát hơn được nhập khẩu từ những nơi khác và thường thì bằng tiền của người nộp thuế. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục với tốc độ này, gần 70% những bãi biển tuyệt đẹp của Nam California có thể sẽ bị xói lở hoàn toàn vào năm 2100.

Governments worldwide have begun to regulate and restrict sand mining and concrete production. So now problem solved, right? Actually it’s caused an entirely new problem. The black market of sand. Over 100 billion tons has been stolen over the past few decades. Illegal sand mining has led to the rise of the Sand Mafia, India’s strongest criminal organization. This interconnected group of businessmen, drivers, and criminals use intimidation, and if that fails, violence and murder to keep the sand flowing. Illegal sand generates 2.3 billion dollars a year, employing 75,000 of India’s impoverished to dive for sand and rivers. Divers work 12-hour days, diving up to 200 times, and only making $15 a boatload. Many suffer from bleeding ears and headaches. Drownings go unreported.

Các chính phủ trên toàn thế giới đã bắt đầu điều tiết và hạn chế việc khai thác cát và sản xuất bê tông. Vậy là, bây giờ vấn đề được giải quyết, phải không? Trên thực tế thì điều này gây ra một vấn đề hoàn toàn mới. Thị trường chợ đen đối với cát. Hơn 100 tỷ tấn đã bị đánh cắp trong vài thập kỷ qua. Khai thác cát bất hợp pháp đã dẫn đến sự nổi lên của Sand Mafia, tổ chức tội phạm mạnh nhất của Ấn Độ. Nhóm doanh nhân, tài xế và tội phạm liên kết này sử dụng việc đe dọa, và nếu điều đó không thành, thì bạo lực và giết người để giữ cho việc khai thác cát trôi chảy. Cát bất hợp pháp tạo ra 2,3 tỷ đô la một năm, sử dụng 75.000 người nghèo Ấn Độ để lặn sông tìm cát. Các thợ lặn làm việc 12 giờ [1 ngày], lặn đến 200 lần và chỉ kiếm được 15 đô la cho một chiếc thuyền đầy cát. Nhiều người bị chảy máu tai và đau đầu. Không có báo cáo nào cho số ca chết đuối.

Worldwide, illegal sand mining has destroyed entire islands. Two dozen Indonesian islands have disappeared around the same time Singapore imported 17 million tonnes for its massive 50-mile land expansion. It wasn’t until 2010 that dozens of Malaysian officials were charged with accepting bribes and sexual favors for importing the illegal sand.

Trên toàn thế giới, khai thác cát bất hợp pháp đã hoàn toàn phá hủy nhiều hòn đảo. Khoảng hai chục hòn đảo của Indonesia đã biến mất trong khoảng thời gian Singapore nhập khẩu 17 triệu tấn cát cho dự án mở rộng đất đai lên tới 50 dặm. Mãi cho đến năm 2010 rằng hàng chục quan chức Malaysia mới bị buộc tội nhận hối lộ tiền và tình dục để nhập khẩu cát bất hợp pháp.

[Vince Peyser]: The first thing that we’re gonna see in this country, this sort-of canary in the coalmine, that will really let us know that things are starting to get bad, is prices. I believe that this is one of the reasons that housing costs have gone up so much in pretty much all of America’s big cities. Because the price of sand has about quintupled in the last 30 – 40 years. And that’s one of the critical inputs of course whenever you’re building a house is sand for the concrete.

[Vince Peyser]: Điều đầu tiên mà chúng ta thấy ở đất nước mình, kiểu như chim hoàng yến trong mỏ than, điều thực sự cho chúng ta biết rằng mọi thứ đang bắt đầu trở nên tồi tệ, là giá cả. Tôi tin rằng đây là một trong những lý do khiến chi phí nhà ở đã tăng lên rất nhiều ở tất cả các thành phố lớn của Mỹ. Bởi vì giá cát đã tăng gấp 5 trong 30-40 năm qua. Và một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng bất cứ khi nào bạn xây dựng một ngôi nhà là cát để làm bê tông.

We do have some alternatives. While crushing rocks and recycled concrete is expensive, it can be used to create concrete-quality sand. Glass bottles can be ground up to make recycled glass sand to replenish beaches. Yes it’s totally safe and no it’s not going to cut you. Finally UN environmental program suggest better pricing and taxing on sand mining in order to encourage these alternatives. They also recommend an immediate need for creating regulations in all countries as well as international waters.

Chúng ta có một sự thay thế. Trong khi nghiền đá và bê tông tái chế là khá tốn kém, nó có thể được sử dụng để tạo ra cát chất lượng cho bê tông. Các chai thủy tinh có thể được nghiền để tạo ra cát thủy tinh tái chế để bổ sung cho các bãi biển. Vâng, nó hoàn toàn an toàn và sẽ không làm bạn bị đứt chân đâu. Cuối cùng chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc đề nghị định giá và đánh thuế cao hơn đối với việc khai thác cát để khuyến khích các giải pháp thay thế này. Họ cũng khuyến nghị cần ngay lập tức đưa quy định ở tất cả các quốc gia cũng như vùng biển quốc tế.

[Vince Peyser]: The question isn’t how we can use less sand. It’s how can we use less of everything, trees, water, fish. We’re overusing all of those things and sand is just one thing that we should be adding to the list. Well, we’re on track to be a planet of at least 9 billion people in the next 20 years. Most of them are gonna want to consume resources the way that we do in the Western world and that is just physically impossible.

[Vince Peyser]: Câu hỏi không phải là làm thế nào chúng ta có thể sử dụng ít cát hơn. Câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể sử dụng ít hơn mọi thứ, cây cối, nước, cá. Chúng ta đang lạm dụng tất cả những thứ đó và cát chỉ là một thứ mà chúng ta nên thêm vào danh sách. Vâng, chúng ta đang trên đà trở thành một hành tinh có ít nhất 9 tỷ người trong 20 năm tới. Hầu hết trong số họ sẽ muốn tiêu thụ tài nguyên theo cách mà chúng ta làm trong thế giới phương Tây và điều đó về cơ bản là không thể.

The best move you can do is just to use less. The less we need to make, the less resources we use.

Động thái tốt nhất bạn có thể làm là sử dụng ít hơn. Nhu cầu sản xuất càng ít, chúng ta càng sử dụng ít tài nguyên hơn.

WORD BANK:

literal /ˈlɪt.ər.əl/ [C2] (adj): thực sự

angular /ˈæŋ.ɡjə.lər/ (adj): góc cạnh

lime /laɪm/ (n): vôi

clay /kleɪ/ (n): đất sét

outrageous /ˌaʊtˈreɪ.dʒəs/ [B2] (adj): thái quá

outpace /ˌaʊtˈpeɪs/ (v): vượt xa, vượt qua

foothold /ˈfʊt.həʊld/ (n): chỗ đứng

extraction /ɪkˈstræk.ʃən/ (n): sự khai thác

suction /ˈsʌk.ʃən/ (n): hút

straw /strɔː/ (n): ống hút

microorganism /ˌmaɪ.krəʊˈɔː.ɡən.ɪ.zəm/ (n): vi sinh vật

shrink /ʃrɪŋk/ [B2] (v): co lại

replenish /rɪˈplen.ɪʃ/ (v): bổ sung

regulate /ˈreɡ.jə.leɪt/ [C1] (v): điều tiết

intimidation /ɪnˌtɪm.ɪˈdeɪ.ʃən/ (n): sự đe dọa

the impoverished /ɪmˈpɒv.ər.ɪʃt/ (adj): người nghèo

bribe /braɪb/ [C1] (n): tiền hoặc quà hối lộ

canary /kəˈneə.ri/ (n): chim hoàng yến

quintuple /kwɪnˈtʃuː.pl/ (v): tăng gấp 5

alternative /ɒlˈtɜː.nə.tɪv/ [B2] (n): sự thay thế

TẢI FILE MP3 CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://theshort2win.com/6sU60m

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://theshort2win.com/4yDiVI


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead