Japan, South Korea most lucrative for Vietnamese workers

0
1138

With average monthly earnings of $1,200, Japan and South Korea have become the most attractive labor markets for Vietnamese workers.

Với thu nhập trung bình hàng tháng là 1.200 USD, Nhật Bản và Hàn Quốc đã trở thành thị trường lao động hấp dẫn nhất đối với người lao động Việt Nam.

A Vietnamese migrant worker can make $1,000 to $1,200 a month in Japan and South Korea, four times the average monthly salary in Vietnam, which was VND 6.5 million ($290) last year.

Một công nhân nhập cư Việt Nam có thể kiếm được 1.000 đô la đến 1.200 đô la một tháng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, gấp bốn lần mức lương trung bình hàng tháng ở Việt Nam, là 6,5 triệu đồng (290 đô la) vào năm ngoái.

The average wage that Taiwanese employers pay to Vietnamese workers is around $700- $800 a month; and $400-$600 in the Middle East, the National Assembly (NA)’s Committee for Social Affairs reported at a conference last week.

Mức lương trung bình các nhà tuyển dụng Đài Loan trả cho công nhân Việt Nam là khoảng 700 – 800 đô la một tháng; và 400- 600 đô la ở Trung Đông, theo báo cáo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (NA) tại một hội nghị tuần trước.

The attractive salaries have made Japan and South Korea the largest export labor markets for Vietnam and witnessed the fastest growth in recent years among Vietnamese citizens going abroad to work.

Mức lương hấp dẫn đã khiến cho Nhật Bản và Hàn Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam và chứng kiến sự tăng trưởng nhanh nhất trong những năm gần đây trong số các công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Last year, 54,504 Vietnamese workers went to Japan, a 36.5 percent increase from a year ago, ranking second in the list of countries and territories receiving Vietnamese migrants workers after Taiwan, according to official reports.

Năm ngoái, 54.504 lao động Việt Nam đã sang Nhật Bản, tăng 36,5% so với năm trước, đứng thứ hai trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động di cư Việt Nam chỉ sau Đài Loan, theo các báo cáo chính thức.

South Korea, meanwhile, continues to be a promising job market for Vietnamese after the South Korean government re-launched its Employment Permit System program in 2016.

Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục là một thị trường việc làm đầy triển vọng cho người Việt Nam sau khi chính phủ Hàn Quốc tái khởi động chương trình Hệ thống giấy phép lao động (ESP) vào năm 2016.

The program allows 15 countries including Vietnam to send workers to South Korea. The EPS is valid for two years and renewable on expiration. Last March was the sixth time that Vietnam and South Korea signed the memorandum on the scheme, following signings in 2004, 2006, 2010, 2012 and 2016.

Chương trình này cho phép 15 quốc gia bao gồm Việt Nam gửi công nhân đến Hàn Quốc. EPS có hiệu lực trong hai năm và có thể gia hạn khi hết hạn. Tháng 3 năm ngoái là lần thứ 6 Việt Nam và Hàn Quốc ký bản ghi nhớ về kế hoạch này, sau các bản ghi nhớ vào năm 2004, 2006, 2010, 2012 và 2016.

As of June this year, there were over 45,398 Vietnamese migrant workers in South Korea. The majority of them were registered under the Employment Permit System. South Korea is set to take 7,900 workers this year.

Tính đến tháng 6 năm nay, đã có hơn 45.398 công nhân nhập cư Việt Nam ở Hàn Quốc. Phần lớn trong số họ đã được đăng ký theo Hệ thống giấy phép lao động. Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp nhận 7.900 công nhân trong năm nay.

Remittances from Overseas Vietnamese remain a key source of funds for the national economy, accounting for about 8-10 percent of the gross domestic product.

Kiều hối từ người Việt Nam ở nước ngoài vẫn là một nguồn thu nhập quan trọng cho nền kinh tế quốc gia, chiếm khoảng 8-10% tổng sản phẩm quốc nội.

The increase in Vietnamese going abroad to work ranked Vietnam among world’s top 10 remittance recipients in 2017. Last year, the remittances reached $13.8 billion.

Sự gia tăng số người Việt Nam ra nước ngoài để làm việc khiến Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia nhận ngoại hối hàng đầu thế giới vào năm 2017. Vào năm ngoái, số tiền gửi về nước lên tới 13,8 tỷ đô la Mỹ.

According to the International Organization for Migration, nearly 100,000 Vietnamese people leave the country each year to live in more developed nations.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, gần 100.000 người Việt Nam rời khỏi đất nước mỗi năm để sống ở các quốc gia phát triển hơn.

The trend is also apparent in the growing number of Vietnamese investors moving overseas and wealthy families deciding to emigrate, despite the higher costs of living, cultural differences, language barrier and complex visa requirements.

Xu hướng này cũng rõ ràng với một số lượng lớn các nhà đầu tư Việt Nam đi ra nước ngoài và các gia đình giàu có quyết định di cư, mặc cho chi phí sinh hoạt cao, sự khác biệt văn hóa, rào cản ngôn ngữ và yêu cầu thị thực phức tạp.

According to the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs, Vietnam sent more than 102,000 workers abroad in the first nine months this year, including more than 9,000 to Japan and 510 to South Korea.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Việt Nam đã đưa hơn 102.000 lao động ra nước ngoài trong 9 tháng đầu năm nay, bao gồm hơn 9.000 người đến Nhật Bản và 510 người đến Hàn Quốc.

Vietnamese workers leave the country mainly for labor-intensive and low-skilled jobs overseas.

Người lao động Việt Nam rời khỏi đất nước chủ yếu đi làm các công việc đòi hỏi thể lực và có tay nghề thấp.

Source: https://e.vnexpress.net/news/news/japan-south-korea-most-lucrative-for-vietnamese-workers-3839101.html

WORD BANK:

migrant /ˈmaɪ.ɡrənt/ (n): người nhập cư

promising /ˈprɒm.ɪ.sɪŋ/ [C1] (adj): đầy triển vọng, hứa hẹn

expiration /ˌek·spəˈreɪ·ʃən/ (n): hết hạn

memorandum /ˌmem.əˈræn.dəm/ (n): bản ghi nhớ

the majority of /məˈdʒɒr.ə.ti/ [B2] (quant): phần lớn

remittance /rɪˈmɪt.əns/ (n): kiều hối

recipient /rɪˈsɪp.i.ənt/ (n): người nhận, đối tượng nhận

apparent /əˈpær.ənt/ [B2] (adj): rõ ràng

emigrate /ˈem.ɪ.ɡreɪt/ (v): di cư

labor-intensive job /ˌleɪ.bər.ɪnˈten.sɪv/ (n): công việc chân tay, đòi hỏi nhiều về thể lực


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead